Бриль Юлія Олексіївна

Бриль Юлія Олексіївна

Бриль Юлія Олексіївна

Посада

Викладач

Освіта

В 2012 році закінчила Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» та здобула кваліфікацію документознавець фінансових, банківських і підприємницьких структур. У 2016 році закінчила аспірантуру при Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв зі спеціальності 27.00.02 – документознавство, архівознавство.

Дисципліни:

Управлінське документознавство.
PR-технології в управлінні.

Наукові інтереси

Документознавча освіта, архівознавство, документознавча професіологія, документаційне забезпечення управління.

Основні публікації

 1. Бриль Ю.О. Значення документознавчої освіти в Україні / Ю.О. Бриль // Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики: Зб. матеріалів наук.-теорет. конф., Київ, 21-22 березня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013. – 260 с. – С. 74-76.
 2. Бриль Ю.О. Зміст професійної підготовки фахівця зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» в Україні  / Ю.О. Бриль // Документ, мова, соціум: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 квіт. 2013р. / М-во культури України, М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, Каф. документознавства та упр. соціал. комунікаціями. – К: [НАКККіМ], 2013. – 168 с. – С. 6-7.
 3. Бриль Ю.О. Роль вищих навчальних закладів культури України у підготовці фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» Україні / Ю.О. Бриль // Трансформаційні процеси в освіті і культурі: Зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 24-25 квітня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013. – 264 с. – С. 175-178.
 4. Бриль Ю.О. Особливості професійного становлення особистості фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / Ю.О. Бриль // Освіта і наука в Україні: Матеріали всеукраїнської наукової конференції, 21-22 червня 2013 р., м. Дніпропетровськ, Частина ІІ; Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – 228 с. – С. 189-191.
 5. Бриль Ю.О. Місце професії документознавця в системі професійної класифікації України  / Ю.О. Бриль // Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 листопада 2013 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2013. – 104 с. – С. 71-75.
 6. Бриль Ю.О. Діяльність Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка як найбільшого українознавчого осередку / Ю.О. Бриль // Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., присвяченої 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка, Київ, 27-28 лютого 2014 р. – К.: НАКККіМ, 2014. – 192 с. – С. 119-120.
 7. Бриль Ю.О. Роль документознавчої професіології в підготовці фахівців документно-інформаційної сфери / Ю.О. Бриль // Документ, мова, соціум: теорія та практика: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 квіт. 2014 р. / М-во культури України, М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф. соціальних комунікацій та інформаційних технологій. – К.: [НАКККіМ], 2014. – 172 с. – С. 7-9.
 8. Бриль Ю.О. Роль фахівців документно-інформаційної сфери в організації документаційного забезпечення управління / Ю.О. Бриль // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014»: тези доп. / уклад.: А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 340 с. – ІSBN 978-966-622-661-0. – C. 265-266.
 9. Бриль Ю.О. Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір: нормативно-правове забезпечення / Ю.О. Бриль // Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи: Матеріали міжнародної науково-практична конференція (м. Львів, 28-29 листопада 2014 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2013. – 105 с. – С. 72-73.
 10. Бриль Ю.О. Впровадження системи електронного документообігу в сфері вищої освіти / Ю.О. Бриль // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В.М. Глушков — піонер кібернетики» (2014 р. м. Київ) / Укладачі: Б.В. Новіков, А.А. Мельниченко, В.Д. Піхорович, І.В. Виселко, В.Ю. Пряміцин.  – К.: Видавництво «Політехніка», 2014. – 266 с. – ІSBN 978-966-622-664-1. – С. 82-83.
 11. Бриль Ю.О. Принципи рекордз менеджменту з оптимізації системи документообігу / Ю.О. Бриль // Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності: Матеріали XVІІI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки» (22-23 квітня 2015 року, м. Київ) / Укладачі: Мельниченко А.А., Виселко І.В., Пряміцин В.Ю., Комова Д.Ю. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 190 с. – С.147-148.
 12. Бриль Ю.О. Спеціальність та спеціалізація з управління документацією в закордонних освітніх інституціях / Ю.О. Бриль // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – 652 с. – С. 568-570.
 13. Бриль Ю.О. Реформування документознавчої освіти в Україні / Ю.О. Бриль // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р. м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. –  254с. – С. 189-190.
 14. Бриль Ю.О. Документаційне забезпечення управління ВНЗ / Ю.О. Бриль // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – 186 с. – С. 117-118.

Контактна інформація

julia_bril@ukr.net