Чукут Світлана Анатоліївна

Чукут Світлана Анатоліївна

Чукут Світлана Анатоліївна

Посада

Професор

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління

Освіта

У 1993 році присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук. У 2000 році присуджено науковий ступінь доктора наук з державного управління зі спеціальності “Філософія державного управління”. У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і методології державного управління. У 2004 році присвоєно вчене звання професора кафедри інформаційної політики.

Дисципліни

 1. Інформаційна політика.
 2. Електронна демократія.
 3. Електронне урядування: політика, стратегії, правові засади.
 4. Впровадження електронного урядування на місцевому та регіональному рівні.
 5. Електронна демократія та виборчі технології.

Наукові інтереси

Електронне урядування, електронна демократія, електронні послуги, електронний парламент, інформаційне суспільство, захист приватності, інформаційна та комунікативна політики.

Основні публікації

 1. Чукут С.А. Аналіз кращих практик надання електронних послуг в Об’єднаних Арабських Еміратах / С.А Чукут, М.С. Шуляк // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. – 2016. – №4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=962
 2. Чукут С.А.  Вибір і громадська думка / C.А. Чукут // Вісник Академії керівних кадрів культури. – 2001.- № 3.
 3. Чукут С.А. Відтворення генераційної цілісності духовної культури (управлінський аспект) / C.А. Чукут // Автореферат дис. доктор. наук з держ. упр. – К.: 1999.
 4. Чукут С.А. Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядуванняЗб. матеріалів наук.-практ. конф. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / С.А. Чукут, О.В. Загвойська. – К. : Майкрософт, 2008.
 5. Чукут С.А. Вплив державної політики на функціонування форм спадкоємності духовної культури / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ. – 1998. – № 1.
 6. Чукут С.А. Вплив електронного урядування на процес децентралізації /С.А Чукут  // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIIІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Уклад.: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015.
 7. Чукут С.А. Впровадження електронного парламенту в Україні в контексті сучасних світових тенденцій / С.А Чукут  // Держава та регіони. Серія: Державне управління / 2016. – №4.
 8. Чукут С.А. Впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни / С.А Чукут // Публічне управління та адміністрування: збірник наук. праць. – К. – 2015. – №1.
 9. Чукут С.А. Генеза духовної культури (управлінський вимір) / C.А. Чукут / К.: В-во УАДУ. – 1999. – 256 с.
 10. Чукут С.А. Гуманітарна політика щодо розвитку культури / C.А. Чукут / Гуманітарна політика // Навчальний посібник. – К.: В-во “Міленіум”, 2002.
 11. Чукут С.А. Гуманітарна політика щодо розвитку науки / C.А. Чукут / Гуманітарна політика: Навчальний посібник. – К.: В-во “Міленіум”, 2002.
 12. Чукут С.А. Гуманітарна політика: навчальний посібник / C.А. Чукут, В.А. Скуратівський, В.П.Трощинський. – К.: В-во “Міленіум”, 2002.
 13. Чукут С.А. Державна ідея та суспільний ідеал: їх функціональне значення в процесах державотворення України / C.А. Чукут // Вісник УАДУ. – 1999. – №2.
 14. Чукут С.А. Державна інформаційна політика в Україні / C.А. Чукут / Гуманітарна політика // Навчальний посібник. – К.: В-во “Міленіум”, 2002.
 15. Чукут С.А. Державна інформаційна політика в Україні // Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика. Навчальний посібник.- Част.1. – К.: УАДУ, 2002. – С.56-88.
 16. Чукут С.А.  Державна культурна політика в умовах побудови інформаційного суспільства: зарубіжний і вітчизняний досвід / C.А. Чукут // Збірник матеріалів культурологічних читань, присвячених пам’яті В.Підкопаєва. – Центр культурологічних досліджень. – 2003.
 17. Чукут С.А. Державна культурна політика України в контексті сучасного світового досвіду: основні напрямки і тенденції розвитку / C.А. Чукут // Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., ДАКККіМ, 2001.
 18. Чукут С.А. Деякі проблеми державного управління Стародавнього Китаю в контесті сучасності / C.А. Чукут // Деякі проблеми державного управління Стародавнього Китаю в контексті сучасності // Командор. – 1999. – № 3. – С. 36-38.
 19. Чукут С.А. Духовна культура в гуманітарній політиці України / C.А. Чукут // Програма «Україна – 2010»: Консолідація українського суспільства: реалії, перспективи: Науково-методичний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1999.
 20. Чукут С.А. Духовна культура та національне питання в контексті процесу державотворення в Україні (на початку ХХст.). / C.А. Чукут // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць ЛФ УАДУ. – Львів, 1999. – №2.
 21. Чукут С.А. Електронний уряд і проблема цифрової нерівності в Україні.
 22. Чукут С.А. Електронний уряд: науково-практичний довідник / Уклад.: С. А. Чукут, І. В. Клименко, К. О. Линьов ; за заг. Ред. С. А. Чукут. – К. : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів, 2007.
 23. Чукут С.А. Електронний уряд: проблеми і пріоритети. Матеріали науково-практичної конференції УАДУ / C.А. Чукут. – К: Вид-воУАДУ, травень 2003 р.
 24. Чукут С.А. Етико-культурні домінанти політичного процесу / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ, 2001.
 25. Чукут С.А. Європейський досвід удосконалення культурної політики в контексті розбудови Української держави / C.А. Чукут // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура (теорія і практика). – Київ, 1999.
 26. Чукут С.А.  Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування / Т. Камінська, А. Камінський, М. Пасічник та ін. ; за заг. ред. С. А. Чукут- К.: 2008.
 27. Чукут С.А. Інституційні та організаційні засади впровадження електронного урядування: кращі зарубіжні практики (заг.редак.) / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Інституційні та організаційні засади впровадження електронного урядування: кращі зарубіжні практики. –К., 2011.
 28. Чукут С.А. Інформаційна політика / C.А. Чукут, О.В. Литвиненко /Навчальний посібник., Част.2. – К.: В-во НАДУ, 2003.
 29. Чукут С.А. Інформаційна політика в Україні: Методичні рекомендації з курсу : навч. вид. / Чукут С.А. – К. : НАДУ, 2007.
 30. Чукут С.А. Інформаційна політика в Україні: Опорний конспект лекцій з курсу : навч. вид. / С.А. Чукут, Т.В. Джига. – К. : НАДУ, 2007.
 31. Чукут С.А. Інформаційна політика Навчальний посібник /C.А. Чукут. – К.: «Знання», 2006. – 665 с.
 32. Чукут С.А.  Інформаційна політика та електронне урядування: Опорний конспект / С.А. Чукут, О.Б. Кукарін. – К.: НАДУ, 2008.
 33. Чукут С.А. Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю / C.А. Чукут, І.Ф.Надольний/ Методичні рекомендації для слухачів. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 34. Чукут С.А. Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю / C.А. Чукут, Г.Г. Почепцов / Опорний конспект до дистанційного курсу. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 35. Чукут С.А. Інформаційна політика: Навчальний посібник / С.А. Чукут , Г.Г. Почепцов. – К.: «Знання», 2008. – 665 с. (друге видання).
 36. Чукут С.А. Комунікативна політика в органах державної влади. Методичні рекомендації для слухачів до дистанційного курсу /С.А. Чукут, Т.В. Джига, А.В.Баровська. – К.: Вид-во, 2007. – 39 с.
 37. Чукут С.А. Комунікативна політика в органах державної влади. Опорний конспект до дистанційного курсу. Навч. посібник. / С.А. Чукут, Т.В.Джига. – К.: Секретаріат КМУ, 2007.
 38. Чукут С.А. Комунікативна політика в органах державної влади: Опорний конспект лекцій. Навч. Посібник / С.А. Чукут, Т.В. Джига. – К.: Вид-во НАДУ, 2008.
 39. Чукут С.А. Концептуальний аналіз вибору в контексті управління суспільно-культурними процесами / C.А. Чукут // Вісник УАДУ. – 1999. – №1.
 40. Чукут С.А. Концептуальні засади розвитку електронного урядування в Україні: Проект навчального посібника / за заг. ред А.І. Семенченка; С.А. Чукут, О.А. Баранов, М.С. Демкова, С.В. Дзюба, А.В. Єфанов, І.Б. Жиляєв, Е.Л. Клепець, Т.В. Попова, І.А. Рубан, А.І. Семенченко. – К., 2009.
 41. Чукут С.А. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід (наук.редакція) / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. – К., 2010.
 42. Чукут С.А. Культурна політика України / C.А. Чукут // Вісник Академії керівних кадрів культури. – № 3. – 2001.
 43. Чукут С.А.  Магістерська програма з електронного урядування / С.А. Чукут // Досвід впровадження е-демократії та е-урядування в Україні. – Київ, 2010.
 44. Чукут С.А. Магістерська програма з електронного урядування як сучасний інституційний механізм реформування державного управління / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Міжнародний науковий фаховий журнал Електронне урядування/ №1, 2010.
 45. Чукут С.А. Механізм функціонування спадкоємності в духовній культурі / C.А. Чукут // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура (теорія і практика). – Київ, 1999.
 46. Чукут С.А. Мова: пані чи служниця? / C.А. Чукут // Командор. – 1998. – № 1.
 47. Чукут С.А. Налагодження механізмів взаємодії уряду з неурядовими організаціями / С.А. Чукут, О.В. Загвойська, Н.М. Драгомирецька, В.М. Дрешпак, С.Г. Соловьов, Т. В. Джига та ін// Наук.-метод. Розробка. – К.: Вид-во НАДУ, 2010.
 48. Чукут С.А.   Налагодження механізмів ефективної взаємодії уряду з громадськістю та засобами масової інформації: теоретико-прикладний аспект: реферат. (проміжний /С.А.Чукут, О.В. Загвойська, Н.М. Драгомирецька, В.М. Дрешпак та інші – Київ. – 2009, Номер державної реєстрації 0109U003027, режим доступу uadocs.exdat.com/docs/index-209993.html.
 49. Чукут С.А. Науково-методичне забезпечення зв’язків з громадськістю в органах державної виконавчої влади: Методичні рекомендації / С.А. Чукут , Т.В. Джига, А.В. Баровська [та ін.] – К. : НАДУ, 2008.
 50. Чукут С.А. Особливості впровадження електронного урядування в Об’єднаних Арабських Еміратах / С.А. Чукут, М.С. Шуляк  // Інвестиції: практика та досвід / 2016. – №4.
 51. Чукут С.А. Особливості впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В.М.Глушков – піонер кібернетики» (Київ, 2014 р.) – К.: Вид-во «Політехніка», 2014. – 266 с.
 52. Чукут С.А. Охорона культурної спадщини як актуальна проблема сьогодення / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ. – 1999. – №1.
 53. Чукут С.А. Питання забезпечення сумісності надання електронних державних послуг та європейські виміри підготовки магістрів з електронного урядування / С.А. Чукут, О.В. Загвойська  // Вісник державної служби. 2009, Вип.1.
 54. Чукут С.А. Питання кадрового забезпечення впровадження електронного урядування / С.А. Чукут, Загвойська О.В., Кукарін О.Б // Модернізація державного управління,державної служби і кадрової політики”, щорічні рішельєвські академічні читання (2010; Одеса) ; гол. ред.:Т. В. Мотренко; Нац. ун-т “Одеська юрид. акад.”. – Одеса : Юрид. літ., 2010 . – С. 67-70.
 55. Чукут С.А. Побудова інформаційного суспільства в Україні: проблеми та перспективи / C.А. Чукут // Матеріали Міжнародного конгресу Інформаційне суспільство – стратегія розвитку в ХХI ст. / Київ, 1-2 квітня 2003 р.
 56. Чукут С.А. Порівняльний аналіз побудови електронного уряду в Англії та Україні / C.А. Чукут // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. – Т.2. – К.: В-во УАДУ, 2002.
 57. Чукут С.А. Правове забезпечення інформаційної сфери в Україні та за кордоном. Методичні рекомендації для самостійної роботи з теми : навч. вид. / С.А. Чукут, Р. Г. Скребець. – К. : НАДУ, 2007.
 58. Чукут С.А. Практичне використання електронного уряду та урядування: методичні рекомендації / C.А. Чукут, Т.В. Джига. – К.: Вид-во НАДУ, 2007.
 59. Чукут С.А. Практичне використання електронного уряду та урядування. Прикладні наукові розробки для використання в діяльності працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування / С.А. Чукут, Т.В. Джига, О.П. Попроцький, А.В. Боровська, О.В.Карпенко. – К.: НАДУ, 2007.
 60. Чукут С.А. Проблеми і перспективи впровадження електронного уряду: світовий та вітчизняний досвід /C.А. Чукут // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб.наук.праць. – К.: Вид-во НАДУ, 2005.
 61. Чукут С.А. Проблеми та пріоритети розвитку е-уряду: зарубіжний та вітчизняний досвід.
 62. Чукут С.А. Проблеми функціонування сучасних соціальних інститутів в умовах трансформації українського суспільства/ C.А. Чукут // Актуальні проблеми державного управління. Науковий збірник. – Харків, 1999. – №2.
 63. Чукут С.А. Реалізація державної культурної політики як пріоритетний напрям розвитку гуманітарної сфери / C.А. Чукут // Україна: поступ у ХХІ століття. Науково-методичні поради лектору. – Київ, УАДУ, 2000.
 64. Чукут С.А. Ритуал, його місце та значення в системі управління спадкоємністю в духовній культурі/ C.А. Чукут // Командор. – 1999. – № 2.
 65. Чукут С.А.  Сутність електронного уряду та принципи його організації / C.А. Чукут // Вісник УАДУ, 2003. – №2.
 66. Чукут С.А. Сутність і роль громадської думки в процесах державотворення / C.А. Чукут // Грані. – 1999. – №3(5).
 67. Чукут С.А. Сучасна війна, мережеве суспільство і психологія натовпу / С.А. Чукут // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20 ст., 1994-20014». (Київ, 2014 р.). К.: НТУУ «КПІ», 2014.
 68. Чукут С.А. Творча еліта_ теоретико-методологічний аспект / C.А. Чукут // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць ОФ УАДУ. – Одеса, 1999. – №1.
 69. Чукут С.А.  Тенденції та проблеми впровадження електронного урядування в Україні:: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи» (Київ, 2013 р.) / С.А. Чукут. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 176 с.
 70. Чукут С.А. Теоретико-методологічні, інституційні та організаційні засади електронного урядування / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Інформаційний дайджест досліджень у галузі державне управління. Випуск 3. – К., 2011.
 71. Чукут С.А. Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні засади впровадження електронного урядування / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Заключний звіт про науково-дослідну роботу. – К., 2011.
 72. Чукут С.А. Теорія Гоббса про державу як передумову культури в контексті сучасних проблем демократизації українського суспільства / C.А. Чукут // Придніпровський вісник. (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми демократизації посткомуністичного суспільства у контексті європейського досвіду», листопад 1998 р.). – 1998. – № 95-96 (162-163).
 73. Чукут С.А.  Чого не вистачає сьогоднішній правлячій еліті України? / C.А. Чукут // Віче. – 1999. – № 6.
 74. Чукут С.А. Електронне урядування: Методичні рекомендації для самостійної роботи з теми : навч. вид. / С.А.Чукут. – К. : НАДУ, 2007.
 75. Чукут С.А. Електронне урядування: Опорний конспект / С.А. Чукут, О.Б. Кукарін. – К.: НАДУ, 2009.
 76. Чукут С.А.Основні аспекти реформування культурної політики в Україні в контексті світового досвіду / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ. – 1999. – № 2.
 77. Чукут С.А.  Порівняльний аналіз використання Інтернет в країнах Європейського Союзу.
 78. Чукут С.А.  Проблеми та перешкоди на шляху електронного уряду: світовий і вітчизняний досвід / C.А. Чукут // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. / К.: Вид-во НАДУ. – 2005.
 79. Чукут С.А. Роль сучасних засобів масової інформації в процесах державотворення (окремі аспекти) / C.А. Чукут // Вісник УАДУ. – 1999. – № 3.
 80. Чукут С.А. Тенденції розвитку електронного урядування та ризики його впровадження / С.А. Чукут // Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні», 25-26.11.2012 р. – К., 2012.
 81. Чукут С.А.  Інформаційна політика в Україні: Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу / С.А. Чукут, О.В. Загвойська, О.Б. Кукарін, О.П. Попроцький. – К. : НАДУ, 2009.

Науково-дослідна діяльність за період 2011- 2016 рр.

Контактна інформація

svchukut@gmail.com