Іваницька Ольга Михайлівна

Іваницька Ольга Михайлівна

Іваницька Ольга Михайлівна

Посада

Професор

Вчене звання

Професор

Науковий ступінь

Доктор наук з державного управління

Освіта

Закінчила Українську сільськогосподарську академію (1979). Закінчила Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України (1994). Кандидат економічних наук (1991), доктор наук з державного управління (2007).

Дисципліни

Маркетинг в соціальній сфері.
Стратегічний менеджмент.

Наукові інтереси

Фінансові аспекти маркетингу, банківський маркетинг, державний маркетинг.

Нагороди

Почесна Грамота міського Голови, Подяка міського Голови, Грамота НАДУ при Президентові України.

Основні публікації

 1. Іваницька О.М. Блоки країн «економічного зростання» та їх чинники росту / О.М. Іваницька // Економічний вісник університету: Зб. наук. праць учених та аспірантів — Переяслав-Хмельницький, 2012. — вип.. 18/3. — С. 406-409.
 2. Іваницька О.М. Вплив траншів МВФ на економіку України / О.М. Іваницька, Г.Ю.Невгад, І.М. Балкова // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К. : НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.14.
 3. Іваницька О.М. Діяльнісь небанківських кредитно-фінансових установ в Україні / О.М. Іваницька, М.В. Гуц // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К. : НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.28.
 4. Іваницька О.М. Європейські принципи управління фінансами державних корпорацій/ О.М.Іваницька //Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: зб. тез Всеукр.наук.-практ. конф. (24 квітня 2015 року) – К. : Аграр Медіа Груп, 2015. – 326 с. — С.47-49.
 5. Іваницька О.М. Заощадження населення як джерело розвитку інноваційної діяльності на мікрорівні / О.М. Іваницька, В.Г. Борсук, В.В. Яковенко // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.18.
 6. Іваницька О.М. Про Концепцію удосконалення функціонування біржової торгівлі цінними паперами // Наукові праці НДФІ. — 2012. — №1 – С.86-94.
 7. Іваницька О.М. Роль СОТ в регулюванні світової торгівлі товарами та послугами // Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / С.В.Сіденко, О.М.Іваницька, О.В.Кузнєцов [та ін.]; за ред.. д-ра екон. наук, проф.С.В.Сіденко. — К. :НАУ, 2015. — 468 с.
 8. Іваницька О. Соціальна відповідальність корпорацій і нефінансова звітність: врахування стандартів GRI в Україні / О.М.Иваницька, К.Ю.Цицик //Світовий досвід теорії та практики публічного управління [зб. наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління/ за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького]. – Острог : ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2015. –232 с. – (Серія : «Громадянське суспільство». Вип. 9).— С. 73-86.
 9. Іваницька О.М. та ін. Фінансовий сектор України в системі забезпечення інноваційного економічного зростання  // Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3-х т. / За заг. ред. Т.І.Єфименко; ДННУ «Академія фінансового управління». — К., 2012. — Т.1. — 894 с. — С.317-418.
 10. Іваницька О.М. Фінансові обмеження розвитку малого підприємництва в Україні/ О.М. Іваницька, Л.О. Паламарчук, Ю.Е. Шваюк // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: НАУ, 2013. – Вип. 1. – С.22.
 11. Іваницька О.М. Формування мереж соціального бізнесу/ О.М.Іваницька, І.П.Лопушинський. // Аналітика та влада. — 2012. — №3.— С.88-95.
 12. Иваницкая О.М. Проблемы субъектов внешнеэкономической деятельности в таможенной сфере Украины /О.М.Иваницкая, В.В. Тихонович // Проблемы эффективного управления государством: Материалы межд.науч.конф. — Тбилиси, 2012. — С.91-93.

Контактна інформація

oivanytska@rambler.ru