Професійні компетенції випускника

Професійні компетентності випускника бакалаврату

Організаційно-управлінська діяльність

 • Здатність до критичного осмислення завдань і проблем у сфері публічного управління та адміністрування.
 • Здатність організовувати працю в первинних робочих групах з метою досягнення цілей організації.
 • Здатність самостійно або у складі робочої групи готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді.
 • Здатність забезпечувати належний рівень якості продуктів, послуг чи процесів.
 • Здатність самостійно або у складі робочої групи розробляти управлінські рішення.
 • Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
 • Здатність планувати потреби підприємства у ресурсах.

Технологічна діяльність

 • Здатність використовувати в процесі підготовки, прийняття і впровадження управлінських рішень спеціальне програмне забезпечення та ІКТ.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології з метою забезпечення доступу громадян до суспільно-значимої інформації та оприлюднення інформації щодо діяльності організації.
 • Здатність налагодити систему документообігу в організації із використанням сучасних програмних засобів та підтримувати її безвідмовне функціонування.
 • Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій

Проектна діяльність

 • Здатність розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності.
 • Здатність здійснювати попереднє обґрунтування проектних рішень.
 • Здатність готувати проекти документів  (стратегії, програми, концепції, плани розвитку тощо).
 • Здатність проектувати та оцінювати доцільність впровадження інноваційних технологій в діяльність організації.

Науково-дослідна діяльність

 • Здатність до аналізу та синтезу інформації наукового характеру.
 • Здатність у складі робочої групи проводити елементарні прикладні дослідження в галузі публічного управління та адміністрування.

 

Професійні компетентності випускника магістратури

 

Організаційно-управлінська діяльність

 • Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх наслідки й брати відповідальність.
 • Здатність організовувати та планувати раціональну працю підлеглих.
 • Здатність проаналізувати та опрацювати інформацію, необхідну для прийняття управлінського рішення.
 • Здатність готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді.
 • Здатність проявляти ініціативу з удосконалення діяльності.
 • Здатність організовувати командну роботу.
 • Здатність до контролю за реалізацією і практичним втіленням публічної політики.
 • Здатність організовувати управління процесом змін в організації.
 • Здатність організовувати громадську підтримку прийняття управлінських рішень

Технологічна діяльність

 • Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності.
 • Здатність організовувати обробку документації засобами сучасних ІКТ.
 • Здатність застосовувати комунікативні та інформаційні технології у процесі підготовки, прийняття і впровадження управлінських рішень.

Проектна діяльність

 • Здатність керувати проектами.
 • Здатність готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції).
 • Здатність підготувати та удосконалити законодавчу і нормативно-правову базу.
 • Здатність визначати напрями розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів публічного управління та  адміністрування

Науково-дослідна і педагогічна діяльність

 • Здатність проводити теоретичні та прикладні наукові дослідження щодо здійснення ефективної публічної політики.
 • Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 • Здатність аналізувати та вибирати ефективні методи навчання.
 • Здатність застосовувати сучасні освітні технології у вищому навчальному закладі

 Професійні компетентності випускника аспірантури

Організаційно-управлінська діяльність

 • Здатність приймати управлінські рішення.
 • Здатність організовувати діяльність органу публічного управління.
 • Здатність організовувати командну роботу.
 • Здатність до контролю за реалізацією і практичним втіленням публічної політики.
 • Здатність до впровадження електронного урядування на загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях управління.
 • Здатність організовувати управління процесом змін в організації.
 • Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів  з рішення наукових і науково-освітніх завдань.
 • Здатність організовувати громадську підтримку прийняття управлінських рішень.
 • Здатність консультувати громадян, представників органів влади з питань впровадження демократичного врядування.
 • Здатність організовувати співробітництво з територіальними громадами.
 • Здатність до володіння технологіями електронної демократії в умовах розвитку громадянського суспільства

Технологічна діяльність

 • Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності.
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій та освітній (педагогічній) діяльності.
 • Здатність застосовувати комунікативні та інформаційні технології у процесі підготовки, прийняття і впровадження управлінських рішень.

Проектна діяльність

 • Здатність керувати проектами.
 • Здатність до розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку.
 • Здатність підготувати та удосконалити законодавчу і нормативно-правову базу.
 • Здатність визначати напрями розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів публічного управління та  адміністрування.
 • Здатність до прогнозування наслідків реалізації програм економічного та соціального розвитку.
 • Здатність до розробки рекомендації щодо вдосконалення сфери публічного управління та адміністрування в Україні.

Науково-дослідна діяльність

 • Здатність проводити теоретичні та прикладні наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
 • Здатність до створення та застосування знань через викладання, дослідження, консалтинг та управління.
 • Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження, зміні наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності.
 • Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження, зміні наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності.
 • Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 • Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 • Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 • Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 • Здатність до розроблення і впровадження методології дослідницької роботи.
 • Здатність до отримання нових наукових результатів.
 • Здатність до проведення оригінальних досліджень.
 • Здатність до розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності.
 • Здатність до оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності.
 • Здатність до проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Педагогічна діяльність

 • Здатність аналізувати та вибирати ефективні методи навчання.
 • Здатність до викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні.
 • Здатність до передачі знань і розуміння.
 • Здатність до продовження навчання.
 • Здатність підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність.
 • Здатність розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності.
 • Здатність застосовувати сучасні освітні технології у вищому навчальному закладі.