Професійні компетенції випускника

Бакалаврат

Організаційно-управлінська діяльність
 1. Здатність до критичного осмислення завдань і проблем у сфері публічного управління та адміністрування.
 2. Здатність організовувати працю в первинних робочих групах з метою досягнення цілей організації.
 3. Здатність самостійно або у складі робочої групи готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді.
 4. Здатність забезпечувати належний рівень якості продуктів, послуг чи процесів.
 5. Здатність самостійно або у складі робочої групи розробляти управлінські рішення.
 6. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
 7. Здатність планувати потреби підприємства у ресурсах.
Технологічна діяльність
 1. Здатність використовувати в процесі підготовки, прийняття і впровадження управлінських рішень спеціальне програмне забезпечення та ІКТ.
 2. Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології з метою забезпечення доступу громадян до суспільно-значимої інформації та оприлюднення інформації щодо діяльності організації.
 3. Здатність налагодити систему документообігу в організації із використанням сучасних програмних засобів та підтримувати її безвідмовне функціонування.
 4. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій
Проектна діяльність
 1. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності.
 2. Здатність здійснювати попереднє обґрунтування проектних рішень.
 3. Здатність готувати проекти документів  (стратегії, програми, концепції, плани розвитку тощо).
 4. Здатність проектувати та оцінювати доцільність впровадження інноваційних технологій в діяльність організації.
Науково-дослідна діяльність
 1. Здатність до аналізу та синтезу інформації наукового характеру.
 2. Здатність у складі робочої групи проводити елементарні прикладні дослідження в галузі публічного управління та адміністрування.

Магістратура

Організаційно-управлінська діяльність
 1. Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх наслідки й брати відповідальність.
 2. Здатність організовувати та планувати раціональну працю підлеглих.
 3. Здатність проаналізувати та опрацювати інформацію, необхідну для прийняття управлінського рішення.
 4. Здатність готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді.
 5. Здатність проявляти ініціативу з удосконалення діяльності.
 6. Здатність організовувати командну роботу.
 7. Здатність до контролю за реалізацією і практичним втіленням публічної політики.
 8. Здатність організовувати управління процесом змін в організації.
 9. Здатність організовувати громадську підтримку прийняття управлінських рішень.
Технологічна діяльність
 1. Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності.
 2. Здатність організовувати обробку документації засобами сучасних ІКТ.
 3. Здатність застосовувати комунікативні та інформаційні технології у процесі підготовки, прийняття і впровадження управлінських рішень.
Проектна діяльність
 1. Здатність керувати проектами.
 2. Здатність готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції).
 3. Здатність підготувати та удосконалити законодавчу і нормативно-правову базу.
 4. Здатність визначати напрями розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів публічного управління та  адміністрування.
Науково-дослідна і педагогічна діяльність
 1. Здатність проводити теоретичні та прикладні наукові дослідження щодо здійснення ефективної публічної політики.
 2. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 3. Здатність аналізувати та вибирати ефективні методи навчання.
 4. Здатність застосовувати сучасні освітні технології у вищому навчальному закладі.

Аспірантура

Організаційно-управлінська діяльність
 1. Здатність приймати управлінські рішення.
 2. Здатність організовувати діяльність органу публічного управління.
 3. Здатність організовувати командну роботу.
 4. Здатність до контролю за реалізацією і практичним втіленням публічної політики.
 5. Здатність до впровадження електронного урядування на загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях управління.
 6. Здатність організовувати управління процесом змін в організації.
 7. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів  з рішення наукових і науково-освітніх завдань.
 8. Здатність організовувати громадську підтримку прийняття управлінських рішень.
 9. Здатність консультувати громадян, представників органів влади з питань впровадження демократичного врядування.
 10. Здатність організовувати співробітництво з територіальними громадами.
 11. Здатність до володіння технологіями електронної демократії в умовах розвитку громадянського суспільства
Технологічна діяльність
 1. Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності.
 2. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій та освітній (педагогічній) діяльності.
 3. Здатність застосовувати комунікативні та інформаційні технології у процесі підготовки, прийняття і впровадження управлінських рішень.
Проектна діяльність
 1. Здатність керувати проектами.
 2. Здатність до розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку.
 3. Здатність підготувати та удосконалити законодавчу і нормативно-правову базу.
 4. Здатність визначати напрями розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів публічного управління та  адміністрування.
 5. Здатність до прогнозування наслідків реалізації програм економічного та соціального розвитку.
 6. Здатність до розробки рекомендації щодо вдосконалення сфери публічного управління та адміністрування в Україні.
Науково-дослідна діяльність
 1. Здатність проводити теоретичні та прикладні наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
 2. Здатність до створення та застосування знань через викладання, дослідження, консалтинг та управління.
 3. Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження, зміні наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності.
 4. Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження, зміні наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності.
 5. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 6. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 7. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 8. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 9. Здатність до розроблення і впровадження методології дослідницької роботи.
 10. Здатність до отримання нових наукових результатів.
 11. Здатність до проведення оригінальних досліджень.
 12. Здатність до розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності.
 13. Здатність до оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності.
 14. Здатність до проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Педагогічна діяльність
 1. Здатність аналізувати та вибирати ефективні методи навчання.
 2. Здатність до викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні.
 3. Здатність до передачі знань і розуміння.
 4. Здатність до продовження навчання.
 5. Здатність підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність.
 6. Здатність розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності.
 7. Здатність застосовувати сучасні освітні технології у вищому навчальному закладі.