Мельниченко Анатолій Анатолійович

Мельниченко Анатолій Анатолійович

Мельниченко Анатолій Анатолійович

Посада

Декан Факультету соціології та права, науковий керівник кафедри теорії та практики управління, доцент кафедри теорії та практики управління

Вчене звання

доцент

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук

Освіта

У 2002 році закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” за спеціальністю “Адміністративний менеджмент” та здобув кваліфікацію магістра адміністративного менеджменту. У 2006 році присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності “Філософія освіти”. У 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії (курс соціології).

Дисципліни

Основи наукових досліджень.
Методологія, методи та техніка соціологічних досліджень.
Кількісні методи соціологічних досліджень.
Якісні методи соціологічних досліджень.
Геополітика.
Сценарний аналіз та стратегічний форсайт.

Наукові інтереси

Соціологія та філософія управління, соціальна інженерія, соціологія сталого розвитку, інформаційні технології в управлінні соціальними системами.

Основні публікації

 1. Мельниченко А. Великі війни, великі трансформації: історична соціологія XX століття, 1914-2014 / А.Мельниченко, П.Кутуєв, О.Якубін, А.Багінський // Філософська думка. – 2015. – №1. – С.116-118.
 2. Мельниченко А.А. К. Маркс о превращенных формах духовности, практики, бытия // Научное наследие К.Маркса и современные социальные процессы. Материалы международной научной конференции (Киев, 5-6 мая 2004 г.) – Киев: “ЭКМО”, 2004. – С.155-160.
 3. Мельниченко А.А. Сучасні проблеми функціонування системи державного управління /А.А.Мельниченко // Збірник матеріалів  IV  Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації української держави». –  К. : НТУУ «КПІ», 2014.  – С.11-13.
 4. Мельниченко А.А. Управління у вимірах гуманізму / А.А. Мельниченко // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 2. – 2011. – С.81.
 5. Мельниченко А.А.  Управління у сфері вищої освіти в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства: філософський аспект / А.А. Мельниченко, М.М.Тютюнникова // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – №1. – 2012. – С.44.
 6. Мельниченко А.А. Введення болонських змін в українській освіті як шлях подолання імітації навчального процесу: соціально-філософська рефлексія // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2005. – №3. – С.37- 41.
 7. Мельниченко А.А. Використання соціологічної інформації в управлінні вищим навчальним закладом / А.А. Мельниченко // Вища школа. – 2015. – №2-3. – С.19-27.
 8. Мельниченко А.А.  До питання про вдосконалення вітчизняної системи підготовки фахівців у сфері зв’язків з громадськістю / А. Мельниченко, А. Киричок // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2014. – № 4(20) – С.142-146.
 9. Мельниченко А.А. До питання про нову якість управління соціальними системами / А.А.Мельниченко // Матеріали Міжнародної конференції  «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014». – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – С.11-12
 10. Мельниченко А.А. До питання про функціональну варіативність засобів масової інформації в державному управлінні (логіко-маніпулятивний аспект) // Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції “Сучасні проблеми управління” – К. : ІВЦ “Політехніка”, 2001. – С. 284-285.
 11. Мельниченко А.А. Економічний розвиток України як об’єкт філософського аналізу // Економічний вісник НТУУ “КПІ”. – 2005. – №2. – С. 39-44.
 12. Мельниченко А.А. Історичні та теоретичні аспекти дослідження феномена перетвореної форми у вітчизняній філософській думці // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2004. – №2. – С.25-34.
 13. Мельниченко А.А.  Креативний потенціал “перетвореної форми” в контексті маніпулювання суспільною свідомістю // Творчість врятує світ: Матеріали 7-ї Міжнародної науково–практичної конференції (22-23 травня 2003р. м. Київ) – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2003. – С. 64-65.
 14. Мельниченко А.А. Креатосфера як альтернатива масової культури // Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття. Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2005 року, м. Київ) – К. : ІВЦ “Видавництво “Екмо”, 2005. – С. 180-183.
 15. Мельниченко А.А. Маніпулювання суспільною свідомістю в системі віртуального інформаційного середовища як перетвореної форми об’єктивної реальності // Зб. матер. ІІ Міжнародної науково–практичної конференції “Сучасні проблеми управління”. Частина 1. – К. : ІВЦ “Політехніка”, 2003. – С. 65-67.
 16. Мельниченко А.А. Основні проблеми здійснення наукового управління суспільством / А.А. Мельниченко // Проблеми теорії та практики управління. Збірник наукових праць. – Випуск 1. – 2015. – К. : НТУУ «КПІ».
 17. Мельниченко А.А. Перспективи формування нової філософії управління в сучасних умовах / А.А.Мельниченко // Вісник НТУУ «КПІ»: філософія, психологія, педагогіка. –  №2. – 2014.
 18. Мельниченко А.А. Проблема становления личности в творчестве Э.В. Ильенкова. // Ильенковские чтения. Материалы 2-ой и 3-ей Международных научных конференций. Часть 1. – М.: Российский Государственный Институт Интеллектуальной Собственности, 2002. – С. 177-180.
 19. Мельниченко А. А. Проблема співвідношення соціальної інженерії та соціального управління: філософська рефлексія / А. А. Мельниченко // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2008. – № 1(22). – С. 40–43.
 20. Мельниченко А.А. Проблеми підвищення якості технічної освіти в контексті Болонського процесу: соціологічний вимір // Тези до доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції “Вища технічна освіта: проблеми та перспективи розвитку в контексті Болонського процесу” (26-27 травня 2005 р.) – К.: “Політехніка”. – С. 127-128.
 21. Мельниченко А.А. Психологічні аспекти творчої діяльності // Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції “Творчість свободи як свобода творчості”. – К.,2001. – С. 79-80.
 22. Мельниченко А.А. Рекламно-інформаційні та PR-кампанії у сфері грошового обігу / А. А. Мельниченко, А. П. Киричок // Технологія і техніка друкартсва. – 2012. – Вип. 3. – С. 166–173.
 23. Мельниченко А.А. Розвиток соціальної роботи як показник зрілості держави / А.А.Мельниченко // Матеріали VIII Міжнародної  науково практичної  конференції “Соціальна робота: теорія, історія, інноватика”, 15-16 травня 2014. – К.: НТУУ «КПІ», 2014.  – С.33-35.
 24. Мельниченко А.А. Соціальна відповідальність як імператив управління у сфері вищої освіти / А. А. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2013. – № 2. – С. 19-20
 25. Мельниченко А.А. Соціальна інженерія як фактор забезпечення стійкого розвитку соціальних систем / А.А. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – № 1. – С. 73-78.
 26. Мельниченко А.А. Соціальна природа та історизм відчуження / А.А. Мельниченко // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика: Тези доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції (20-21 травня 2004р.) – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2004. – С. 11-14.
 27. Мельниченко А.А. Соціальне маніпулювання як антигуманне управління / А.А. Мельниченко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління” 29-30 листопада 2005 р. – К., 2005. – С. 68-69.
 28. Мельниченко А.А. Спроба філософської рефлексії проблеми виховання крізь призму методології перетворених форм / А.А. Мельниченко // Вісник НАУ: Філософія, культура. – 2006. – №1(3). – С.80-85.
 29. Мельниченко А.А. Ступени становления человека как индивидуальности и личности / А.А. Мельниченко // Збірник наукових студентських робіт (матеріали 1-х /1998 р./ та 2-х /1999 р./ студентських “Днів науки”). Випуск 1. – К.,2000. – С.7-10.
 30. Мельниченко А.А. Теоретичні засади сучасної філософії управління / А.А. Мельниченко // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 1. – 2015. – С. 57.
 31. Мельниченко А.А. Участь засобів масової інформації у вирішенні проблем соціальної допомоги / А.А. Мельниченко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково–практичної конференції з міжнародною участю “Розвиток соціальної роботи в Україні та за кордоном” – К.: ІВЦ “Політехніка”, 2001. – С. 77-79.
 32. Мельниченко А.А., Акімова О.А. Проблеми і перспективи електоральної соціології в Україні / А.А.Мельниченко,  О.А.Акімова // Вісник НТУУ «КПІ»: соціологія, політологія, право. –  №2  – 2014.
 33. Мельниченко А.А., Киричок А.П. Грошова культура населення в контексті дослідження соціальних комунікацій / А.А. Мельниченко, А.П. Киричок // Вісник книжкової палати. – № 13. – 2013. – С.42-43.
 34. Мельниченко А.А., Киричок А.П. До питання вдосконалення вітчизняної системи підготовки фахівців у сфері зв’язків з громадськістю / А. А. Мельниченко, А. П. Киричок // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – № 4 (20). – 2014. – С.142.
 35. Мельниченко А.А., Лазарєва С. В. Подолання кризи в сфері освіти як чинник забезпечення стійкого розвитку суспільства / А.А. Мельниченко, С.В. Лазарєва // ВІСНИК НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – № 3. – 201-  С.49.
 36. Мельниченко А.А., Пиголенко І.В. Використання соціальних досліджень у профілактиці СНІДу // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – №1(6), 2004. – С. 80-86.
 37. Мельниченко А.А., Пиголенко І.В. Ціннісні виміри духовної культури студентів технічного ВНЗ у трансформаційному суспільстві // Український соціум. – 2005. – №1. – С.31-43.
 38. Мельниченко А.А., Пиголенко І.В. Якість освіти в НТУУ “КПІ” та сучасний ринок праці очима студентів-старшокурсників: результати соціологічного дослідження. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2005. – 84 с.

Контактна інформація

E-mail: melnichenko@kpi.ua
Особиста сторінка INTELLECT