Наукові напрямки

Методологія досліджень, теорія та історія публічного управління та адміністрування

     Сутність і зміст, система, суб’єкти та об’єкти, категорії, поняття, методи, форми, проблеми, гіпотези, принципи, моделі, підходи, концепції, доктрини, теорії, парадигми; чинники, особливості, закономірності, тенденції, історія розвитку; засади організації і реформування; відносини, процеси і взаємодія в системі публічного управління та адміністрування; вітчизняний та зарубіжний досвід; методологія досліджень проблем публічного управління та адміністрування; інновації, лідерство тощо; дослідження теоретико-методологічних, історичних, гуманітарних, соціальних джерел і засад публічного управління та адміністрування як складної системи; закономірностей та тенденцій її розвитку; оптимізації, удосконалення, модернізації, реформування й адаптації в умовах світових глобалізаційних процесів.

Публічне управління та адміністрування як система

     Історичні, теоретичні, методологічні основи побудови й існування систем публічного управління та адміністрування; особливості та відмінності; суб’єктно-суб’єктні взаємодії в системі публічного управління та адміністрування; взаємозв’язок і взаємовідносини суб’єктів і об’єктів управління; структура, специфічність і універсальність зв’язків; функціональна залежність елементів; форми структури публічного управління та адміністрування; специфічні види структури публічного управління та адміністрування; типологія, історичні, теоретичні, методологічні підходи до моделювання, раціоналізації, оптимізації; методи дослідження, розроблення, створення та удосконалення; спосіб організації елементів; забезпечення цілісності; вплив внутрішніх та зовнішніх факторів; основні джерела та засади створення, оптимізації, удосконалення, модернізації, реформування й адаптації; регуляторні чинники; зовнішні та внутрішні впливи; показники характеристик; аспекти опису системи публічного управління: інформаційний, структурно-функціональний, систематичний, адміністративний, діяльнісний, методологічний, галузевий, регіональний та інші; системи впливів в публічному управлінні та адмініструванні; публічно-приватне партнерство; реформування системи публічного управління та адміністрування; аналіз, адаптація, запровадження зарубіжного досвіду; вплив процесів глобалізації на системи публічного управління.

Державна політика та управління

     Сутність і зміст, основні категорії, поняття, методологія дослідження й аналізу державної політики; закономірності, особливості, тенденції й інститути процесу вироблення державної політики; державна політика й державотворення; доктрини, концепції, теорії, моделі державної політики; особливості та процес вироблення; аксіологічні та етичні засади: цінності і цілі; середовище суспільної (державної) політики: гуманістичний, етичний, соціальний, фізичний, економічний і політичний складники; учасники процесу вироблення державної політики; дослідники й аналітики політики; вироблення й аналіз державної політики; суб’єкти вироблення державної і місцевої політики: політичні партії, інститути громадянського суспільства, владні та поза владні, розвиток спроможності суб’єктів; моніторинг і оцінювання; цикл державної політики; методологія аналізу й формулювання цілей і проблем; порівняльний аналіз альтернатив; порядок денний; типологія: типи і види державної політики; методи дослідження й аналізу суспільної політики; моделювання державної політики; гендерна політика; ґендерні й психологічні аспекти дослідження й аналізу політики; ґендерна складова вироблення державної політики; етика і моральність державної політики.

Публічна політика та управління

     Теоретико-методологічні засади публічної політики в системі публічного управління та адміністрування: категорії, закономірності, принципи, концепції, цінності; цілі, пріоритети, напрями публічної політики; управління у публічній сфері; публічна політика в сучасних моделях публічного управління; вітчизняний і зарубіжний досвід; напрями публічної політики; механізми вироблення та впровадження публічної політики; європейські та зарубіжні принципи вироблення публічної політики; ресурси публічної політики; менеджмент публічної політики; аналіз публічної політики; вироблення публічної політики; оцінювання у виробленні публічної політики; аналіз публічної політики та оцінка державних програм; політика і публічне управління: закономірності взаємодії та рівень взаємної інтеграції; теоретичні моделі публічного управління в контексті побудови політико-управлінських відносин; класифікації політико-управлінських відносин; аксіологічні засади: цінності і цілі політико-управлінські взаємодії у виробленні публічної політики; моделі політико-управлінських взаємодій у публічному управлінні; гендерна політика; ґендерні й психологічні аспекти дослідження й аналізу політики.

Методи, механізми, інструменти і технології публічного управління та адміністрування

     Цілі, завдання, функції, методи, методики, ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення, практичні рекомендації; механізми, алгоритми, інструменти і технології публічного управління та адміністрування, їх складові, підходи і принципи щодо формування, застосування і вдосконалення; контролінг, моніторинг, контроль, аудит та оцінювання; управління якістю та інноваційними процесами; організація надання публічних послуг; стратегії, програми і проекти; розроблення та організація впровадження рішень; політика забезпечення галузевого та територіального розвитку; забезпечення національної безпеки; міжнародні норми і стандарти та ін. форми та методи публічного управління та адміністрування; процеси в системі публічного управління та адміністрування, їх класифікація; впливи і взаємовпливи суб’єктів і об’єктів публічного управління та адміністрування; історичні передумови, концепції, моделі, джерела виникнення та регулювання; методологія побудови взаємовідносин та взаємозв’язків різних видів партнерських відносин у системі публічного управління та адміністрування; соціальна (суспільна) відповідальність суб’єктів політик.

Інститути і процеси публічного управління

     Демократія, народне представництво, розвиток громадянського суспільства; політична влада в управлінні суспільним розвитком; інститути публічного управління; взаємодія в системі публічного управління; феноменологія і методологія попередження та подолання політико-управлінських конфліктів; сутність і зміст, складові, чинники трансформації інститутів і процесів публічного управління; діалог та партнерство; принципи, підходи та моделі міжсекторальних і міжрівневих владних відносин тощо; територіальні публічні колективи; рівні інституалізації публічних колективів (державний, регіональний, муніципальний); публічна влада територіальних публічних колективів; диференціація влади; органи управління територіальними публічними колективами; суб’єкт-об’єктні та суб’єкт-суб’єктні відносини; повноваження суб’єктів та об’єктів; реалізація; контроль в публічному управлінні.

Електронне урядування

     Цілі, завдання, принципи, функції; характеристики, особливі риси; принципи організації та функціонування, моделі та форми; методологія, методи, технології, інструменти; архітектура; нормативно-правове забезпечення; мотивація, аналіз, адаптація, розвиток та впровадження; електронна готовність, моніторинг, оцінювання, етапи; рівні впровадження – центральний, регіональний, місцевий, в установах та організаціях; імплементація зарубіжного досвіду; проблеми; електронні послуги: рівні зрілості, різновиди, охоплення та проникнення; функціонування і наповнення порталів, веб-сторінок органів державної влади і місцевого самоврядування, установ та організацій; сучасні тенденції та підходи; розумні міста, розумне управління; електронна демократія: сутність, етапи розвитку, охоплення, включення, участь, партнерство, інструменти залучення громадян, електронний парламент, електронне голосування, електронне галузеве урядування, електронна адміністрація, електронна установа; персональні данні, захист приватності, електронні інформаційні ресурси та бази даних, відкриті дані.

Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки

     Публічне управління у сфері національної безпеки, як система та специфічний вид державно-управлінської діяльності; завдання, методи, принципи, засади становлення, функціонування, відтворення; рівні розвитку: державний, регіональний, місцевий; суб’єкти забезпечення національної безпеки; результативність та ефективність управління процесом забезпечення національної безпеки; взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства в контексті забезпечення національної безпеки; технології діяльності (дослідницької, експертно-аналітичної, нормотворчої, консультативно-дорадчої) в системі державного управління забезпеченням національної безпеки; види забезпечення національної безпеки в системі публічного управління; становлення, функціонування, відтворення, розвиток механізмів взаємодії системи публічного управління  забезпеченням національної безпеки з міжнародними інститутами і структурами; специфіка комунікації міжнародних суб’єктів; співробітництво, партнерство у сфері міждержавних відносин щодо забезпечення глобальної, регіональної стабільності, профілактики конфліктів та війн: принципи, цілі, завдання, технології, об’єкти та суб’єкти захисту; структури та інструменти впливу на ситуацію.

Публічне управління регіонами та територіями

     Адміністративні, регуляторні, організаційні, системні та інші аспекти; основні засади, технології та методи запровадження; ефективність управління регіонами та територіями; прийняття публічно-управлінських рішень; їх ефективність, результативність; види, типи, класифікації; алгоритми практичної реалізації; теоретико-методологічні й історичні джерела формування місцевого самоврядування як складової системи публічного управління: концепції, сутність, зміст, принципи та характеристики місцевого самоврядування, основні категорії та поняття; публічні послуги; їх системи, види, ефективність; вироблення, класифікація, стандартизація, роль, процес надання; компетенції публічної влади; мобілізація, координація, організація людських ресурсів в публічному управлінні; захист публічних інтересів; управління конфліктами; управління кризами та ризиками.

Місцеве самоврядування

     Сутність, зміст, категорії, поняття, принципи; історія, закономірності, тенденції; моделі, система, функції, повноваження, статуси, організація діяльності органів місцевого самоврядування; самоорганізація населення та розвиток територіальних громад; участь членів територіальних громад у розробленні та реалізації рішень щодо місцевого розвитку; організація місцевого самоврядування на різних рівнях; взаємодія органів і посадових осіб місцевого самоврядування з суб’єктами публічного управління; гарантії місцевого самоврядування; відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, види відповідальності; місцеві бюджети та міжбюджетні відносини; організація надання муніципальних послуг; зарубіжна та вітчизняна практика здійснення; інновації та напрями розвитку тощо.

Публічна служба

     Поняття, категорії, закономірності, принципи, концепції, підходи, моделі, структура, ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення; види публічної служби; організаційно-правові, управлінські, соціально-психологічні, морально-етичні та інші засади; професіоналізація державної служби: функції, профілі діяльності, стандарти; організація добору кадрів та проходження публічної служби; управління персоналом публічної служби; відповідальність, компетенція та посадова (професійна) компетентність, професіоналізм публічних службовців; імідж, професійна етика та культура; корпоративна культура органів публічної влади; мотивація, адаптація, оцінювання та стимулювання професійної діяльності публічних службовців; формування та розвиток системи професійного навчання та професійного виховання, технології навчання; індивідуальна професіоналізація, наставництво і менторство; методологія розроблення, прийняття та впровадження управлінських рішень в органах публічної влади; запобігання конфлікту інтересів; попередження та протидія корупції; кадрові технології в публічній службі; лідерство в публічній службі.

Публічне управління та адміністрування у соціальній сфері

     Теорії, концепції, моделі, історичний розвиток публічного управління та адміністрування соціальним розвитком; види, типи, класифікації; світовий досвід; норми, традиції публічного управління та адміністрування соціальним розвитком; соціальне партнерство: види, типи, класифікації, зарубіжний досвід; реагування на соціальні запити; забезпечення умов щодо підтримки добробуту населення; боротьба з бідністю; соціальна підтримка; соціальні зобов’язання перед населенням; соціальна держава; соціальні гарантії; соціальна допомога; соціальні послуги та соціальні замовлення, їх якість; відповідальність за соціальні послуги; управління соціальними, культурними, соціокультурними проектами та програмами; соціальна інженерія; роль громадських об’єднань, міжнародних фондів, донорів, грантодавців, асоціацій, консорціумів; функціонування громадських, міжнародних неурядових організацій, асоціацій, спілок, об’єднань; забезпечення та захист прав і свобод громадян у соціальній, культурній, освітній та інших сферах; соціальна справедливість; соціальний захист; реалізація соціальних програм в об’єднаних громадах: методологія, методи, форми, технології, техніки, теорії, концепції, моделі; активізація громад; соціальне ліцензування проектів в публічному управлінні та адмініструванні.

Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні

     Види, типи, класифікації теорій комунікації та комунікативної діяльності в публічному управлінні та адмініструванні; історія становлення та розвитку; основні наукові категорії; вироблення нових сучасних теорій комунікацій та нових ідей в комунікаційних аспектах публічного управління та адміністрування; вимоги та відповідальність за результати; принципи, засади; роль комунікацій та комунікативної діяльності; комунікативна діяльність як багатоканальна система взаємодії, комунікативні навички; методологія, методи, форми, типи, технології, техніки комунікацій та комунікативної діяльності; класифікації; практики публічних комунікацій; стратегії, плани в публічному управлінні та адмініструванні; зарубіжний досвід; сучасні тенденції; принципи; цілі; рішення; правила; заходи; політика комунікацій; комунікаційна стратегія; стратегія комунікацій та план дій; координація комунікативної політики; політика урядової зовнішньої комунікації; комунікаційна стратегія громадськості; національна комунікативна стратегія, регіональна комунікативна стратегія, комунікативна стратегія органів публічної влади; методологія, методи, форми, технології, техніки залучення громадян до розробки та реалізації державної політики та консолідації суспільства; досвід держав світу; теорії, концепції, моделі; участь громадян у вирішенні суспільних проблем; побудова підтримки громадськості публічно-управлінських та публічно-адміністративних рішень.

Публічні фінанси та бюджетування

      Сутність публічних фінансів;  складові та структура публічних фінансів; принципи та методи державного фінансового управління; фінансова політика та її види; механізми, інструменти, заходи фінансової політики в контексті публічного управління та адміністрування; фіскальний механізм в структурі державного фінансового управління; інструменти публічного управління та адміністрування при реалізації бюджетної, грошово-кредитної, митної, податкової політики; управління фінансами державних підприємств; бюджетування в державному секторі економіки; фінансовий, митний, податковий контроль; контролінг у публічному управлінні та адмініструванні; державне регулювання фінансових ринків; формування фінансової інфраструктури та публічних органів управління її розвитком; забезпечення транспарентності публічних фінансів, прозорості діяльності органів фінансового управління, доступу громадськості до інформації щодо публічних фінансів; соціально відповідальне інвестування та участь державних банків; фінансова експертиза.

Публічне управління економікою та її галузями

      Принципи, концепції, підходи до публічного управління економікою; врахування економічних законів і закономірностей при реалізації публічного управління та адміністрування; методи, інструменти, технології, процедури публічного управління та регулювання економічних процесів; напрями реформування економіки та її галузей при забезпеченні сталого розвитку країни; економічна експертиза та забезпечення участі громадськості в її проведенні; економічні важелі при реалізації публічної політики; застосування механізмів та інструментів публічного управління та адміністрування в публічному управлінні галузями економіки; використання потенціалу державно-приватного партнерства в публічному управлінні економікою; публічне управління розвитком міжнародного економічного співробітництва у галузях економіки.

Управління проектами в публічній сфері

     Історія становлення інструментарію управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні; зарубіжний досвід управління проектами в публічній сфері; концепції та теорії управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні; методологічні підвалини проектної діяльності в публічному управлінні та адмініструванні; практичне застосування інструментарію управління проектами; типи, види, форми, сфери управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні; рівні управління проектами (місцевий, регіональний, державний, міждержавний, глобальний тощо); особливості управління проектами суб’єктами публічного управління та адміністрування; динаміка розвитку методів управління проектами, які використовуються в сучасному публічному управлінні; їх універсальність; використання інформаційних технологій; процеси управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні; можливості та оптимізація способів управлінні проектами; стандарти управління проектами в публічному секторі, публічному управлінні та адмініструванні; підходи, практики, використання; особливості стандартів управління проектами в публічному управлінні та адмініструванні окремих держав світу; вітчизняні особливості.

Наукова робота кафедри теорії та практики управління

     Наукова робота кафедри теорії та практики управління спрямована на проведення наукових досліджень із звітами у формі монографій, наукових статей, тез до виступів на Всеукраїнських та міжнародних конференціях. Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі зі студентами, які залучаються як до участі у конференціях та олімпіадах, так і до виконання госпдоговірної тематики. Викладачі кафедри ведуть ґрунтовну роботу з власних наукових досліджень та активну участь у науковій роботі в рамках виконання ініціативних тем.

     Значна частина наукової роботи кафедри теорії та практики управління пов’язана із постійним удосконаленням навчального процесу і наукової роботи студентів.

     До вагомих прикладів впровадження результатів розробок викладачами кафедри теорії та практики управління у навчальний процес є розробка методології розрахунку основних індексів соціально-інституціональної складової сталого розвитку регіонів України, яка дозволяє створити рейтинги регіонів, що можуть бути використані для здійснення управлінської діяльності на всіх рівнях. Розроблена методологія та результати проведених досліджень за даним напрямом лягли в основу курсу для магістрів адміністративного менеджменту «Основи сталого розвитку суспільства».

     Професор Войтко С.В. проводить щомісячні наукові семінари з актуальних питань сучасної науки для аспірантів, здобувачів, студентів та всіх бажаючих.

Ініціативні теми кафедри

Викладачі кафедри теорії і практики управління виконують дві ініціативні теми:

  1. «Соціальна інженерія як фактор сталого розвитку суспільства». Науковий керівник – к. філос. н., доцент Мельниченко А.А.
  2. «Вплив електронного урядування на суспільні трансформації». Науковий керівник – д. н. з держ. упр., професор Чукут С.А.

 Звіти про наукову роботу кафедри

2015 рік 2014 рік 2013 рік