Наукові напрямки

Наукова робота кафедри теорії та практики управління спрямована на проведення наукових досліджень із звітами у формі монографій, наукових статей, тез до виступів на Всеукраїнських та міжнародних конференціях. Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі зі студентами, які залучаються як до участі у конференціях та олімпіадах, так і до виконання госпдоговірної тематики. Викладачі кафедри ведуть ґрунтовну роботу з власних наукових досліджень та активну участь у науковій роботі в рамках виконання ініціативних тем.

Значна частина наукової роботи кафедри теорії та практики управління пов’язана із постійним удосконаленням навчального процесу і наукової роботи студентів.

До вагомих прикладів впровадження результатів розробок викладачами кафедри теорії та практики управління у навчальний процес є розробка методології розрахунку основних індексів соціально-інституціональної складової сталого розвитку регіонів України, яка дозволяє створити рейтинги регіонів, що можуть бути використані для здійснення управлінської діяльності на всіх рівнях. Розроблена методологія та результати проведених досліджень за даним напрямом лягли в основу курсу для магістрів адміністративного менеджменту «Основи сталого розвитку суспільства».

Професор Войтко С.В. проводить щомісячні наукові семінари з актуальних питань сучасної науки для аспірантів, здобувачів, студентів та всіх бажаючих.

Ініціативні теми кафедри

Викладачі кафедри теорії і практики управління виконують дві ініціативні теми:

  1. «Соціальна інженерія як фактор сталого розвитку суспільства»

    Науковий керівник – к. філос. н., доцент Мельниченко А.А.

  2. «Вплив електронного урядування на суспільні трансформації»

    Науковий керівник – д. н. з держ. упр., професор Чукут С.А.

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та практики управління у 2015 році

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та практики управління у 2014 році

Звіт про наукову роботу кафедри теорії та практики управління у 2013 році