Освітня програма «Публічне адміністрування та електронне урядування» (магістратура)

Профіль освітньої програми

Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту/факультету

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

Освітня кваліфікація

Магістр публічного управління та адміністрування

Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти − магістр
Спеціальність – Публічне управління та адміністрування
Освітня програма – Публічне адміністрування та електронне урядування

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів,
термін навчання 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію, серія НД №119244, виданий Міністерством освіти і науки України
Термін дії: до 01 липня 2022 року

Передумови

Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання

Українська/англійська

Термін дії освітньої програми

До наступної акредитації

Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми

http://www.kpi.ua
https://osvita.kpi.ua/op
http://ktpu.kpi.ua/osvitni-programi/magistratura/

Мета освітньої програми

Професійна підготовка публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Характеристика освітньої програми
Предметна область

Об’єкти вивчення та/або діяльності: принципи і закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного управління та адміністрування на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях управління.

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування.

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, зокрема на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях управління.

Методи, методики та технології: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, інституціонального, інструментального, функціонального, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, системного аналізу, моделювання, прогнозування та проєктування.

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми

Спеціальна освіта в галузі 28 Публічне управління та адміністрування.

Ключові слова: публічне управління, сталий розвиток, управління інтелектуальною власністю, стратегічне управління, ризик-менеджмент, форсайт в публічному управлінні, сучасні управлінські технології, національна безпека, стандарти професійної діяльності, надання послуг, документаційне забезпечення управління, цифрові та комунікаційні технології, реінжиніринг адміністративної діяльності, публічні фінанси, електронне урядування, електронна демократія, електронна участь.

Особливості програми

Унікальність освітньої програми обумовлена визначенням місії КПІ ім. Ігоря Сікорського – внести вагомий внесок в сталий розвиток України, шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, впровадження новітніх наукових досліджень та інноваційних розробок. Бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня і створювати умови для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості та для підготовки висококваліфікованих спеціалістів суспільство майбутнього.

Вимагає спеціальної практики в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях та установах.

Програма передбачає можливості короткострокових академічних стажувань за кордоном за програмами кредитної мобільності та вимагає спеціальної практики в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях та установах.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Працевлаштування випускників

Випускники підготовлені до роботи:

 • на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
 • на посадах в органах місцевого самоврядування;
 • на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
 • на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
 • на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності.

У тому числі, згідно з класифікатором професій ДК 003:2010:
112. Вищі посадові особи державних органів влади:
– 1120.1. Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади;
– 1120.2. Вищі посадові особи місцевих органів державної влади;
114. Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій:
– 1141. Вищі посадові особи політичних організацій;
– 1141.1. Вищі посадові особи політичних партій;
– 1142. Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок;
– 1142.1. Вищі посадові особи професійних спілок;
– 1143.2. Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій;
– 1143.3. Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах.
12. Керівники підприємств, установ та організацій:
– 121. Керівники підприємств, установ та організацій;
– 1229. Керівники інших основних підрозділів;
– 1229.1. Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;
– 1229.3. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади.
14. Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів:
– 1475. Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління;
– 1475.3. Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
– 148. Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері;
– 1491. Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві;
– 1496. Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності.
24. Інші професіонали:
– 241. Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;
– 2419.3. Професіонали державної служби.

Подальше навчання
 • здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти;
 • набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Форми навчання
 • очне навчання;
 • заочне навчання;
 • змішане навчання;
 • навчання з використанням технологій дистанційного навчання.
Методи навчання
 • проведення лекцій, практичних та семінарських занять, лабораторних робіт;
 • виконання модульних контрольних робіт;
 • проходження переддипломної практики на підприємстві;
 • індивідуальна дослідно-аналітична діяльність студентів щодо підготовки розрахункових, курсових робіт, презентацій, рефератів;
 • виїзні заняття в органах влади і місцевого самоврядування;
 • виконання творчих робіт;
 • case-study;
 • ділові ігри;
 • виконання магістерського дослідження.
Технології навчання

Викладання та навчання за програмою ґрунтується на застосуванні компетентнісного методологічного підходу та дотриманні принципів студентоцентрованого навчання.

 • проблемно-орієнтоване навчання;
 • практичне навчання;
 • проєктне навчання;
 • самостійне навчання.
Оцінювання

Для поточного оцінювання рівня засвоєння освітніх компонент застосовується:

 • тестування знань;
 • контрольні роботи;
 • курсові роботи;
 • звіти з практик;
 • письмові екзамени та заліки;
 • публічний захист кваліфікаційної роботи.

Окреслені форми оцінювання інтегровані у рейтингові системи оцінювання з розподілом балів відповідно до еталонних уявлень
трьох типів залежно від форми підсумкового контролю результатів опанування освітньої компоненти з:

 • заліком;
 • екзаменом (письмовим або усним);
 • захистом курсової роботи;
 • захистом звіту з практики;
 • захистом кваліфікаційної роботи.

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу:
– Зн1 – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень;
– Ум2 – здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах;
– АВ1 – управління робочими або навчальними процесами, які є складними
непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо:
– Ум3 – здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з
урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності;
– К1 – зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються;
– АВ2 – відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.

ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами:
– Зн1 – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень;
– Ум1 – спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур;
– АВ1 – управління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні:
– Зн1 – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень;
– Ум2 – здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах.

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології:
– Зн2 – критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань;
– Ум1 – спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур;
– К1 – зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються;
– АВ1 – управління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

ЗК06. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою:
– К1 – зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються;
– К2 – використання іноземних мов у професійній діяльності.

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність):
– Зн1 – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень;
– Зн2 – критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань;
– Ум1 – спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур;
– Ум2 – здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах
– Ум3 – здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з
урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності;
– АВ3 – здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти:
– Ум3 – здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з
урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності;
– К1 – зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються;
– АВ2 – відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.

СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери:
– Зн1 – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень;
– Ум1 – спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур;
– К1 – зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються;
– АВ1 – управління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів

СК 03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування:
– Зн1 – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень;
– К1 – зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються.

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях:
– Зн1 – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень;
– Ум2 – здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах.

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними:
– К1 – зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема, до осіб, які навчаються;
– К2 – використання іноземних мов у професійній діяльності;
– АВ2 – відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів.

СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України:
– Зн2 – критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань;
– Ум2 – здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах.

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування:
– Зн1 – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень;
– Зн2 – критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань.

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях:
– Зн1 – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень;
– Ум1 – спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур;
– Ум2 – здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах;
– АВ1 – управління робочими або навчальними процесами, які є складними непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування:
– Зн1 – спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень;
– Зн2 – критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань;
– АВ3 – здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції:
– Ум2 – здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах.

Програмні результати навчання

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.

РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.

РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.

РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

РН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.

РН010. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.

РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.

РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.

Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Науково-педагогічний персонал, залучений до реалізації освітньої програми відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (чинна) в редакції від 23.05.2018 р. №347.

Матеріально-технічне забезпечення

Освітня та наукова діяльність з підготовки здобувачів ОП забезпечується матеріально-технічною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка відповідає ліцензійним вимогам та вимогам здійснення освітньої діяльності (додаток 4 до Ліцензійних умов), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 р. зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. і Постановою Кабінету Міністрів України № 180 від 03.03.2020 р.

Університет має розвинуту соціальну інфраструктуру, що включає навчальні корпуси, бібліотеку.

Кафедра теорії та практики управління має навчальну мультимедійна лабораторію, оснащену сучасними комп’ютерами, ліцензійним програмним забезпеченням з підключенням до внутрішньої мережі. Наявний доступ до бази даних YouControl.

Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів ОП, що забезпечується діяльністю підрозділів університету. Для підтримки психічного здоров’я здобувачів функціонує Відділ соціально-психологічної роботи.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення реалізації програми відповідає ліцензійним вимогам (додаток 5 до Ліцензійних умов), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 р. зі змінами, внесеними згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. і Постановою Кабінету Міністрів України № 180 від 03.03.2020 р.

Загальний бібліотечний фонд книжкових паперових примірників бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також електронні ресурси, у тому числі Електронний архів наукових та освітніх матеріалів «ELAKPI», передплачені різні бази даних, безкоштовний вихід в
мережу Інтернет. Наукові та навчальні, навчально-методичні матеріали внутрішньої мережі університету «Електронний кампус»,
особистих кабінетів НПП на сайті кафедри.

Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Можливість укладання угод про академічну мобільність.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність реалізується в рамках програми Європейського Союзу Erasmus+.

Угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+К1) укладено з університетами:
– Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (м. Єна, Федеративна Республіка Німеччина);
– Варшавський університет екології та управління (м. Варшава, Республіка Польща);
– Університет м. Люксембург (Велике Герцогство Люксембург);
– Міський університет Стамбула (м. Стамбул, Туреччина).

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може здійснюватися англійською мовою.
Українська мова вивчається як іноземна.

Перелік компонент освітньої програми

Нормативні освітні компоненти (66 кредитів ЄКТС)

Цикл загальної підготовки
 1. Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку.
 2. Практикум з іншомовного наукового спілкування.
 3. Правові засади управління інтелектуальною власністю.

Загальний обсяг: 7 кредитів ЄКТС.

 Цикл професійної підготовки
 1. Публічне управління та адміністрування.
 2. Публічне управління та адміністрування (к/р).
 3. Основи національної безпеки.
 4. Електронне урядування та електронна демократія.
 5. Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування.
 6. Аналіз політики та форсайт в публічному управлінні.
 7. Цифрові та комунікаційні технології у сфері публічного адміністрування та електронного урядування.
 8. Стратегічне управління та ризик-менеджмент.
 9. Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади.
 10. Публічні фінанси.
 11. Практика.
 12. Підготовка і захист магістерською дисертації.
 13. Атестаційний іспит.

Загальний обсяг: 59 кредитів ЄКТС.

Вибіркові освітні компоненти (24 кредити ЄКТС)

Цикл професійної підготовки
(вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального каталогів)
 1. Освітня компонента 1 К-Каталогу.
 2. Освітня компонента 2 К-Каталогу.
 3. Освітня компонента 3 К-Каталогу.
 4. Освітня компонента 4 К-Каталогу.
 5. Освітня компонента 1 Ф-Каталогу.
 6. Освітня компонента 2 Ф-Каталогу.

Загальний обсяг: 24 кредити ЄКТС.

Структурно-логічна схема освітньої програми

Інформація оновлюється.

Форма випускної атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку.

Вимоги до кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої освіти або його підрозділу

Вимоги до атестаційного/єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Атестаційний іспит у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту має оцінювати відповідність результатів навчання вимогам цього стандарту та відповідати організаційним вимогам до єдиного державного кваліфікаційного іспиту, які встановлюються законодавством.

Матриця забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами освітньої програми

Інформація оновлюється.

Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми

Інформація оновлюється.

Рецензії та відгуки на освітню програму

Інформація оновлюється.