Результати проведеної практики

Виробнича практика у магістрів

Відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів», кафедрою теорії та практики управління було організовано проходження студентами спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» науково-дослідної практики в органах державної виконавчої влади, громадських організаціях та підприємствах в м. Києві. Відтак, базами науково-дослідної практики у 2017 році стали: Національне агентство України з питань державної служби, Солом’янська районна в м. Києві державна адміністрація, ТОВ «Сила соціального», ТОВ «Едбейкерз Україна», ТОВ «METRO Кеш енд Кері Україна», ПП «Сучасні Інтернет Технології».

Окремо, варто відмітити високий попит і бажання студентів щодо проходження науково-дослідної практики у департаментах та підрозділах КПІ імені Ігоря Сікорського, де за умови успішного звітування та захисту магістерської дисертації, випускники кафедри теорії та практики управління працевлаштовуються за фахом. Зокрема, це Департамент безпеки КПІ імені Ігоря Сікорського, відділ Управління справами КПІ імені Ігоря Сікорського, Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс».

Науково-дослідна практика є завершальним етапом професійної підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування, основна мета якої – отримати знання, уміння та досвід роботи, які студент імплементує під час розробки і написання магістерської дисертації. Тему магістерської дисертації та відповідні індивідуальні завдання, що мають бути виконані магістрантом під час проходження науково-дослідної практики, визначає керівник магістерської дисертації разом із практикантом, виходячи зі специфіки організації, підприємства та наявної матеріально-технічної бази.

Після завершення науково-дослідної практики, під час оцінювання практиканта за визначеними формами звітності, застосовується рейтингова система оцінювання знань студента-практиканта. Студенти отримують бали за виконання звіту за критеріями відповідності до теми магістерської дисертації, його оформлення відповідно до вимог, визначених у робочій навчальній програмі та презентацію під час проведення диференційованого заліку. Залік приймається кафедральною комісією, до складу якої входять наукові керівники магістерських дисертацій та відповідальна особа з підготовки і організації науково-дослідної практики.

Так, за результатами звітування магістрами про проходження науково-дослідної практики у 2017 році, документи практикантами подані вчасно, підтверджені печаткою державного органу, установи, організації, підприємства. Залік складено успішно. Отримані практичні навички набули подальшого науково-дослідного аналізу під час підготовки і захисту магістерських дисертацій.

Педагогічна практика в аспірантів

Педагогічна практика аспірантів відбувалася у три етапи та передбачала такі види діяльності:

– знайомство з організацією навчально-виховного процесу в університеті;

– вивчення досвіду викладання провідних викладачів університету під час відвідування аудиторних занять зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування;

– розробка плану та змісту навчальних занять, методична робота з управлінських дисциплін;

– самостійне проведення навчальних аудиторних занять з публічного управління та адміністрування (2 години лекції, 4 години семінарського заняття / практичного заняття), самоаналіз занять;

– участь в оцінюванні якості різних видів робіт студентів;

– індивідуальна робота зі студентами під час консультацій, керівництво науковими студентськими дослідженнями  (підготовка до олімпіад, «днів науки», наукових конференцій).