Аспірантура (PhD)

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Випускова кафедра теорії та практики управління активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 281 Публічне управління і адміністрування.

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (2014 року), доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Форми та термін навчання

  • денна форма навчання – 4 роки;
  • вечірня форма навчання – 4 роки;
  • заочна форма навчання – 4 роки.

Підготовка в аспірантурі

Підготовка в аспірантурі здійснюється за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства.

Кількість кредитів ЄКТС

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Освітньо-наукова програма

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Умови вступу до аспірантури

Умови вступу до аспірантури – 2020

Документи для вступу до аспірантури

Перелік документів для вступу до аспірантури

Вступні випробування до аспірантури

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – 2020

Програма додаткового вступного випробування третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття ступеня доктор філософії спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – 2020

Відділ аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського

Офіційна сторінка відділу аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського