Збірник наукових праць

На кафедрі теорії та практики управління факультету соціології та права Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” від 06 квітня 2015 року видається фаховий збірник наукових праць “Публічне управління та адмінстрування”.

Редакційна колегія

Голова редакційної колегії: Мельниченко А. А., к.філос.н., доцент.

Члени редакційної колегії:
1. Чукут С. А., д.н. з держ. упр. професор;
2. Войтко С. В., професор кафедри міжнародної економіки НТУУ “КПІ”, д.е.н.;
3. Новіков Б. В., завідувач кафедри філософії НТУУ “КПІ”, д.філос.н., професор;
4. Тульчинська С. О., професор кафедри економіки і підприємства, д.е.н., доцент;
5. Цимбаленко Я. Ю., доцент кафедри теорії та практики управління НТУУ “КПІ”, к.н. з держ. упр.;
6. Богачев Р. М., докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, к.філос.н., доцент;
7. Dr.h.c., prof. Inf. Miroslav Badida – PhD Tehnical University of Kosice Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Desing Machine and Process Engineering Department of Process and Environmental Engineering;
8. Ing. Lenka Dubovicka, PhD., University of Central Europe, Slovak Republic.

Відповідальний секретар редакційної колегії: Архипова Є.О., доцент кафедри теорії та практики управління, к.філос.н.

Загальна інформація

Мова статтей

українська, російська, англійська.

Періодичність

Збірник видається один раз на рік.

Структура статті

 • актуальність;
 • постановка проблеми;
 • аналіз публікацій і досліджень у даній сфері;
 • мета статті;
 • виклад основних положень статті;
 • висновки і перспективи подальших розробок (досліджень).

Вимоги до оформлення публікацій

Перший рядок, зліва – вказати УДК.

Наступні рядки по центру:

 • назва статті (великими літерами, жирний текст, кегль 14);
 • ініціали та прізвище автора та співавторів (жирний текст, кегль 12);
 • розгорнута назва місця роботи автора (курсив, кегль 12).

Через рядок – основний текст статті.

Через рядок – Список використаних джерел (великими літерами, жирний текст), в якому необхідно обов’язково вказати: авторів видання, назву, місто видання, видавництво, повний обсяг видання; для періодичних видань вказати номер видання та сторінки, на яких розміщений матеріал. Джерела подати в нумерованому списку за абеткою.

Через рядок – References (Список джерел латиницею). References подається в стандарті APA (American Psychological Association).

Через рядок:

 • інформацію про авторів (співавторів) українською, російською та англійською мовами: ПІБ; науковий ступінь, наукове звання, посада; повна назва навчального закладу (організації), місто, країна;
 • назва статті та анотації українською, російською та англійськими мовами, обсягом до 2000 знаків кожна, структура анотації відповідає структурі статті;
 • ключові слова (5-7, через крапку з комою) українською, російською та англійською мовами;
 • електронна адреса автора (співавторів) для листування;
 • контактний телефон для оперативного зв’язку.

Обсяг статті (разом із рисунками і таблицями) – 0,5 др. арк. (10-12 стор.).

Формат аркушів: А4.

Поля:

 • зверху – 2,5 см;
 • справа – 2,5 см;
 • знизу – 2,5 см;
 • зліва – 2,5 см.

Основний текст:

 • шрифт Times New Roman;
 • кегль 14;
 • міжстроковий інтервал 1,5;
 • розмір абзацу 1, 25 см.

Редакція приймає матеріали, зміст яких оформлено відповідно до вимог Постанови ВАК України №7-05/1 від 15 січня 2003 р.) і міжнародних стандартів.

Посилання

Обов’язковим є посилання в тексті статті на всі використані джерала.

Архів

Бібліографічні дані збірника 2015 року: Публічне управління та адміністрування. Збірник наукових праць. – 2015. – Випуск 1. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – 116 с.
Збірник 2015