Архипова Євгенія Олександрівна

Кандидат філософських наук, доцент

Посада

Доцент

Вчене звання

Доцент (2015 р.)

Науковий ступінь

Кандидат філософських наук (2012 р.)
Тема дисертації: «Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір»

Освіта

Бакалаврат

2001-2005 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Соціологія»

Магістратура

2005-2007 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2007-2010 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»
Захист дисертації на тему: «Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір» (2012 р.)

Дисципліни

Бакалаврат

Нормативні освітні компоненти

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»

Магістратура

Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні.
Інформаційна безпека та ризик-менеджмент.

Сфера наукових інтересів

 1. Соціальні аспекти інформаційної безпеки
 2. Інформаційна нерівність
 3. Електронне урядування
 4. Ризик-менеджмент
ORCID: 0000-0002-1640-1488
Researcher ID: I-2210-2017
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

2012 – 2016 рр.
Відповідальний секретар Вісника НТУУ «КПІ». Серія Філософія. Психологія. Педагогіка, член редакційної колегії (2012-2016 рр).

Участь в розробці стандартів вищої освіти НТУУ «КПІ» першого, другого та третього рівнів вищої освіти галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування (член науково-методичної підкомісії зі спеціальності, член проектної групи зі спеціальності), в розробці освітньо-професійних програм КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Гарант освітньо-професійної програми «Електронне урядування» першого рівня вищої освіти спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування».

 • член методичної комісії ФСП
 • заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи
 • член робочих груп з розробки освітньо-професійних програм ВНЗ за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»
 • відповідальний секретар наукового журналу

Деякі публікації

2018 рік
 1. Архипова Є.О. Патріотизм у розумінні сучасної молоді: аналіз результатів дослідження та динаміка основних показників /Є.О. Архипова // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. – 2018. – №7.
 2. Архипова Е.А. К вопросу о восприятии информации в интернет-пространстве / Е.А. Архипова // Интернет-освіта-наука-2018: Зб. праць ХІ міжнар.наук.-практ. конф. ІОН-2018, 22-25 травня, 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 171-172.
 3. Архипова Є.О. Людина (не)інформаційна як продукт сучасного суспільства / Є.О. Архипова // Права, свободи і безпека людини в інформаційній сфері: матеріали наук.-практ. конф. (10 трав. 2018 р.) / Упоряд. : В. М. Фурашев, С. Ю. Петряєв. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – С.33-36.
 4. Архипова Є.О., Черниченко А.В. Забезпечення інформаційної безпеки в органах державної влади як нагальна потреба сьогодення / Є. О. Архипова, А.В. Черниченко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2018. – № 4 (64). – С. 231-234.
 5. Архипова Є. О. Інтернет-комунікації як інструмент посилення ефективності управління інтернет-магазином / Є. О. Архипова, Ю. А. Акхозова // Молодий вчений. – 2018. – №12 (64). – С.579-582. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2018-12-64-132
2016 рік
 1. Архипова Є.О., Дмитренко Н.О. Ефективна комунікація між органами державної влади та громадськістю як умова розвитку демократичного суспільства / Є.О. Архипова, Н.О. Дмитренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №1. – С. 92-96. 0,65 д.а.
 2. Архипова Є.О., Мідна Н.С. Застосування грейдингової системи оцінювання та винагородження персоналу в приватному секторі / Є.О. Архипова, Н.С. Мідна // Молодий вчений: Науковий журнал. – 2016. – № 2 (29) . – 0,5 д.а.
 3. Архипова Є.О. Теоретична сутність та практика використання асиметричної відповіді в умовах гібридної агресії / Є.О. Архипова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №24. – С. 125-129. 0,63 д.а. 
2015 рік
 1. Архипов О.Є., Архипова Є.О.  Особливості визначення обсягу інвестицій в систему захисту інформаційних ресурсів // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №11. – С. 71-74.
 2. Архипов О.Є., Архипова Є.О.  Ризиковий підхід до визначення граничного обсягу інвестицій у захист інформації / О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави: науково-практ.журнал / Національна академія Служби безпеки України. – 2015. – №2(4).– С. 62-65.
 3. Архипов О.Є., Архипова Є.О. Ризиковий підхід до визначення обсягу оптимальних інвестицій у безпеку інформації / О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Информационные технологии и безопасность. Материалы XV Международной научно-практической конференции ИТБ-2015. (21 жовтня 2015 р., м. Київ). – К.: ИПРИ НАН Украины, 2015. – 250 с. – С.12-17.
 4. Архипова Є.О., Дмитренко Н.О. Досвід впровадження електронного урядування в Естонії та його імплементація в Україні / Є.О. Архипова, Н.О. Дмитренко // Молодий вчений. – 2015. – № 11 (26), частина 3. – с. 148.
 5. Архипова Є.О. «Відтік мізків» як проблема сьогодення // Творчість у філософських вимірах: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2015 р., м. Київ) / уклад.: Б.В.Новіков, А.А. Мельниченко, В.Д. Піхорович, Ю.А. Шевчук. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С.14-16.
 6. Архипова Є.О. Гуманітарна освіта як засіб протидії негативним інформаційним впливам / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2015. – 1 (43). – С.3-9.
 7. Архипова Є.О. Досвід впровадження електронного урядування в Естонії та його імплементація в Україні/ Є.О. Архипова, Н.О. Дмитренко // Молодий вчений: Науковий журнал. – 2015. – № 11 (26) . – С. 148-152.
 8. Архипова Є.О. Електронне урядування як форма організації державного управління // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. – 2015. – №4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=855.
 9. Архипова Є.О. Забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації: методичні аспекти // Проблеми теорії та практики управління: збірник наукових праць // Публічне управління та адміністрування: збірник наукових праць. – К.: НТУУ «КПІ». – C.21-32.
 10. Архипова Є.О. Інформаційні ризики України в глобалізованому просторі // Право на інформацію в громадянському суспільстві. Проблеми інформаційної безпеки держави: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 квітня 2015 р.). / За заг. ред. д.політ.н., проф. Сосніна О.В.– К., 2015. – С.15-18.
 11. Архипова Є.О. Мережеве урядування як модель публічного управління / Є.О. Архипова // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIIIміжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Укладачі: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – С.87-88.
 12. Архипова Є.О. Технології електронного урядування як засіб подолання кризи довіри громадян до державної влади / Є.О. Архипова // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з соціології (26-27 листопада 2015, м. Київ).
 13. Архипова Є.О. Якісна гуманітарна освіта як засіб протидії негативним інформаційним впливам // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матер. наук.-практ. конф. (Київ, 19 березня 2015 року). – К.: Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. – С.9-12.
 14. Архипова Є.О. Логіка: навч. посібн. / Є. О. Архипова, В. Д. Піхорович, О. О. Потіщук. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015. – 183 с.
 15. Архипова Є.О. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «Теорія організації» для студентів спеціальності 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» заочної форми навчання / Є.О.Архипова. – К.: НТУУ КПІ, 2015.
2014 рік
 1. Архипов О.Є., Архипова Є.О. Особливості розуміння понять «інформаційна безпека» та «безпека інформації» / О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Информационные технологии и безопасность: основы обеспечения информационной безопасности (ИТБ-2014): Материалы ХІVмеждународной научно-практическойконференции. – К.: ИПРИ НАН Украины, 2014. – 180 с. – С.18-30.
 2. Архипова Е. А., Астахова Ю.В. Управление ТНК в условиях глобализации хозяйственной деятельности [Текст] / Е. А. Архипова, Ю. В. Астахова // Молодий вчений. – 2014. – №5 (08). – С.176-178.
 3. Архипова Є.О. Електронне урядування у вищій школі // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: тези доп. / Уклад. : А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш // Матеріали між нар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.). – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – 340 с. – C. 259-260.
 4. Архипова Є.О. Особливості застосування електронного цифрового підпису // Матеріали Всеукр. наук.-практ.конф. «В.М.Глушков – піонер кібернетики» (2014 р., м. Київ). – К.: Політехніка, 2014. – 266 с. – С.188-190.
 5. Архипова Є.О. Синергетичний вектор дослідження безпеки в сучасному суспільстві / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2014. – 1 (40)/2014 – С.3-9.
 6. Архипова Е.А., Суховий К.С. Использование техник и методику правления временем в работе рекрутера // Молодий вчений: Науковий журнал. – 2014. – № 1 (04) . – С.194-198.
2013 рік
 1. Архипова Є.О. Модернізація університетської освіти України як пріоритетне завдання сучасності// Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості:зб. праць Х всеукраїнської наук.-метод. конф. (28–29 листопада 2013 р.):. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.275-277.
 2. Архипова Е.А. Социальные сети: особенности современного понимания // Дні науки філософського факультету – 2013: Міжнар. наук. конф. (16-17 квітня 2013 р.): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2013. – Ч. 8. – 391 с. – С. 5-7.
 3. Архипова Є.О.  Технічна та соціальна складові інформаційної безпеки // Глушковські читання: Матеріали конференції до 90-річчя з дня народження академіка В.М. Глушкова (10-11 вересня 2013 р., м. Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – С.48-51.
2012 рік
 1. Архипов О.Є., Архипова Є.О. Щодо формалізації залежності цінності інформації від її обсягу / О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Інформаційні технології та безпека інформаційно-комунікаційних систем: Зб. наукових праць міжнародної науково-технічної конференції (12 – 19 березня 2012 р., Вінниця). – Вінниця: Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012 р. – С.20-24.
 2. Архипова Є.О. Медіаосвіта в контексті захисту людини від деструктивних інформаційних впливів / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2012. – 2 (35)/2012 – С.11-17.
 3. Архипова Е.А. Социальная составляющая информационной безопасности / Е.А. Архипова // Безпекаінформації: Наук.-практ. журнал. – 2012. – Том 18, № 2 (2012) – С.28-32.
2011 рік
 1. Архипова Е.А. Блажен, кто верует, тепло ему на свете! / Е.А. Архипова // Международная научно-практическая конференция “Марксизм та сучасність: радянська філософія – вчора, сьогодні, завтра: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15 грудня 2011 р., м. Київ) / уклад. Б.В. Новіков. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – С.30-31.
 2. Архипова Є.О. Внесок Ф.Енгельса в розвиток природознавства / Є.О. Архипова // Марксизм та сучасність: контури прийдешнього у працях Ф.Енгельса: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Уклад. Б.В. Новіков. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2011. – С. 93-94.
 3. Архипова Є.О. Синергетичний вектор експлікації безпеки та небезпеки в інформаційному суспільстві / Є.О. Архипова // Мультиверсум. Філософськийальманах / Гол.ред. В.В. Лях. – Вип. 4(102). – 2011. – С. 30-40.
 4. Архипова Є.О. Соціально-філософське осмислення поняття “інформаційна безпека” / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – 3(33) – С.7-12.
 5. Архипова Є.О. Творчість як засіб відродження суспільної свідомості [Текст] / Є.О. Архипова // Творчість як основний ресурс відродження України: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, (12-13 травня 2011 р., м. Київ) / уклад. Б.В. Новіков. – К.: НТУУ “КПІ”, 2011. – С.32-33.
 6. Архипова Є.О. Творчість як засіб відродження суспільної свідомості / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2011. – 2(32) – С. 16-20.
2010 рік
 1. Архипов О.Є, Архипова Є.О. Положення про інформаційну безпеку в міжнародних стандартах/ О.Є. Архипов, Є.О. Архипова // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави: науково-практ.журнал / Національна академія Служби безпеки України. – 2010. – №2(4).– С. 62-65.
 2. Архипова Є.О. Людина розумна керована – нова гілка еволюції людини [Текст] / Є.О. Архипова // Дні науки філософського факультету – 2010: Матеріали доповідей та виступів Міжнар. наук. конф., 21-22 квітня 2010 р. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2010. – Ч. VIII. – 191 с. – С. 3-5.
 3. Архипова Є.О. Механізми управління свідомістю людини в інформаційному суспільстві / Є.О. Архипова // Мультиверсум. Філософськийальманах / Гол.ред. В.В. Лях. – Вип. 4(92). – 2010. – С. 3-13.
2009 рік
 1. Архипова Є.О. Володіти інформацією недостатньо – треба вміти нею користуватися / Є.О. Архипова // Творчість як корисне здійснення блага через істину у красі: Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2009 р., м. Київ). – Київ: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2009. – 448 с. – С. 308-309.
 2. Архипова Є.О. Інформаційна нерівність як проблема глобалізованого суспільства // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності, Збірник наукових праць / Зб. наук. праць, випуск 23 / Відп. ред.: М.М.Бровко, О.Г.Шутов. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 406 с. – С.11-19.
 3. Архипова Є.О. Інформаційні технології в процесах управління [Текст] / Є.О. Архипова // Сучасні проблеми управління: Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф., 26-27 листопада 2009р. / Уклад.: Б.В. Новіков, І.І. Федорова . – К.: НТУУ „КПІ”, 2009. – С. 139-140.
 4. Архипова Е.А. Мировой экономический кризи как предвестник нового общества / Е.А. Архипова // Марксизм та сучасність: системна криза передісторії як предмет філософської рефлексії: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 5-6 листопада 2009 р. / Уклад. Б.В. Новіков. – К.: НТУУ ”КПІ”, 2009. – С. 115-116.
 5. Архипова Є.О. Сутність проблеми інформаційної нерівності в глобалізованому суспільстві / Є.О. Архипова // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009: Міжнар. наук. конф. (21-22 квітня 2009 р.): К.: ВПЦ „Київський університет”, 2009. – Ч. Х. – 203 с. – С. 10-12.
2008 рік
 1. Архипова Є.О. Вища освіта як механізм формування інформаційної культури людини / Є.О. Архипова // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Тематичний випуск. – Том 1(8). – Київ: Гнозис, 2008 р. – 528 с. – С17-22.
 2. Архипова Є.О. Застосування сучасних інформаційних технологій в соціальні роботі / Є.О. Архипова // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 травня. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2008. – 231 с., С. 12-13.
 3. Архипова Є.О. Інформаційна нерівність як соціальна проблема сьогодення / Є.О. Архипова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 579 с. – С.335-339.
 4. Архипова Е.А. «Материализм и эмпириокритицизм» и современность / Е.А. Архипова // „Матеріалізм і емпіріокритицизм” – шедевр світової філософської думки [Текст]: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27-28 листопада 2008 року. – К.: НТУУ „КПІ”, 2008. – 244 с. – С.23-24.
 5. Архипова Є.О. Проблема корупції в контексті сучасних трансформацій суспільства / Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2008. – 3(24). – С. 12-15.
 6. Архипова Є.О. Цифрова нерівність як соціальна проблема інформаційного суспільства / Є.О. Архипова // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: Міжнародний науково-технічний журнал. – 2008. – №2(12). – С. 34-37.
 7. Evgenia Arkhipova. Digital divide: the social problem of information society // Internet-Education-Science-2008: Proceedings of the Sixth International Conference, volume 1. – 2008. – 345p., p. 36-39
2007 рік
 1. Архипова Є.О. Використання маніпуляційної стратегії комунікації в інформаційному суспільстві/ Є.О. Архипова // Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”, 2007. – 2(20) – Ч.2. – С. 73-76.
 2. Архипова Є.О. Конвенціональна та маніпуляційна комунікаційні стратегії// Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2007 р. – К.: ІВЦ „Політехніка”, 2007. – 246 c., С.156-157.
2005 рік
 1. Архипов О.Є., Архипова Є.О. Інформаційний підхід до аналізу даних експертного оцінювання // Інтелектуальні системи прийняття рішень та прикладні аспекти інформаційних технологій: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “ISMIT’2005”, м. Євпаторія, 18-21 травня 2005р. – С. 28-31.
 2. Архипов А.Е., Архипова Е.А. Определение уровня компетентности экспертов по результатам анализа даннях експертного оценивания / А.Е. Архипов, Е.А Архипова, Носок и др. // Сучасні проблеми управління:  Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 листопада 2005 р. –  – С. 275-276.
2003 рік
 1. Архипова Є.О. Сучасні підходи до управління персоналом [Текст]// Сучасні проблеми менеджменту: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 2003 р. – 2003.
2002 рік
 1. Архипова Є.О. Інформаційне суспільство: питання захисту інформації: збірник матеріалів науково-практичної конференції, НТУУ «КПІ», 2002.
Google Scholar