Бриль Юлія Олексіївна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач

Посада

Старший викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат педагогічних наук (2018 р.)
Тема дистертації: «Розвиток документознавчої освіти в Україні у контексті євроінтеграційних процесів (кінець ХХ – початок ХХІ століття»

Освіта

Бакалаврат

2008-2010 рр.
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»

Магістратура

2010-2012 рр.
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність»

Аспірантура

2012-2016 рр.
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ)
Спеціальність 27.00.02 «Документознавство, архівознавство (історичні науки)»
Дисертація на тему: «Розвиток документознавчої освіти в Україні у контексті євроінтеграційних процесів (кінець ХХ – початок ХХІ століття»

Дисципліни

Бакалаврат
Нормативні освітні компоненти

Освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Електронне урядування»

Магістратура

Управлінське документознавство та юридична техніка.
Основи наукових досліджень та системне мислення.

Сфера наукових інтересів

 1. Документаційне забезпечення управління
 2. Електронний документ і документообіг
 3. Керування документаційними процесами
 4. Документознавство і документознавча освіта
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікацї та сертифікати

 1. Курси підвищення кваліфікації «Прості засоби створення та підтримки Web-сторінки викладача» (Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського, свідоцтво ПК №02070921000521–16, 15.12.2015–12.02.2016)

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

2007–2008
Старший інспектор з кадрів, Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету.

 • Завідувач лабораторією кафедри теорії та практики управління
 • Учений секретар кафедри теорії та практики управління
 • Секретар Експертно-кваліфікаційної комісії Факультету соціології і права
 • Секретар Методичної комісії Факультету соціології і права
 • Відповідальна особа за рейтингування НПП кафедри

Публікації

2018 рік
 1. Бриль Ю. О. Практика формування та реалізації змістового компоненту документознавчої освіти в Україні / Ю. О. Бриль // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2018. – Випуск  – С. 54–63.
 2. Бриль Ю. О. Педагогічне прогнозування документознавчої освіти в умовах комп’ютеризації / Ю. О. Бриль // Science, Research, Development Pedagogy: Monografia pokonferencyjna. – Warszawa, 2018. – C. 81–88.
2017 рік
 1. Бриль Ю. О. Процес реформування документознавчої освіти в контексті європейської інтеграції України / Ю. О. Бриль // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. – 2017. – № 8 (151). – С. 151–159.
 2. Бриль Ю. О. Професійна підготовка фахівців з керування документаційними процесами на сучасному етапі розвитку освіти на основі міжнародного досвіду / Ю. О. Бриль // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 5 (80). – С. 29–44.
 3. Бриль Ю. О. Ретроспективний аналіз проблеми становлення та розвитку документознавчої освіти в Україні / Ю. О. Бриль // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2017. – № 4. – С. 31–41.
 4. Бриль Ю. О. Становлення освітнього простору як складової професійної підготовки фахівців-документознавців / Ю. О. Бриль // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – 2017. – №4(59). – С. 59–68.
 5. Бриль Ю.О. Сучасні технології та особливості функціонування програмних систем автоматизації документаційного забезпечення управлінської діяльності / Ю. О. Бриль // Матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні Науки ФСП» (20–21 квітня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: А. А. Мельниченко, В. А. Прищепа, Є. А. Клейно. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2017. – 212 с. – С. 162–163.
 6. Бриль Ю.О. Професійні ціннісні орієнтації у фаховій підготовці документознавців / Ю. О. Бриль // Формування цінностей особистості: європейський вектор і національний контекст: збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., м. Дрогобич, 26–27 жовтня 2017 р. / за заг. ред. Марії Чепіль. – Дрогобич: Редакційно видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 290 с. – С. 44–47.
2016 рік
 1. Бриль Ю. О. Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України / Ю. О. Бриль // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – №  – C. 70–79.
 2. Бриль Ю. О. Професійна підготовка фахівців документно-інформаційної сфери: міжнародний досвід / Ю. О. Бриль // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – №4. – C. 28–36.
 3. Бриль Ю. О. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців документно-інформаційної сфери / Ю. О. Бриль // Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29–30 квітня 2016р., м.Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – 326 с. – С. 248–
 4. Бриль Ю.О. Сутність та основні складові іміджу сучасного документознавця / Ю. О. Бриль // Горизонти суспільних трансформацій на шляху до подолання системної кризи сьогодення (присвячена 25-річчю незалежності України): Матеріали ХIХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП» (20–21 квітня 2016 р.) / Укладачі: Мельниченко А. А., Федорова І. І., Виселко І. В., Пряміцин В. Ю. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 244 с. – С. 199–200.
 5. Бриль Ю.О. Формування інформаційної культури майбутнього документознавця у процесі професійної підготовки / Ю. О. Бриль // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28–29 жовтня 2016 року). – У 3-х частинах. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч.  – 168 с. – С. 137–139.
2015 рік
 1. Бриль Ю. О. Міжнародний досвід модернізації кадрового забезпечення в державних організаціях / Ю. О. Бриль, Р. І. Пашов // Публічне управління та адміністрування: збірник наукових праць. – 2015. – Випуск.  – С. 23–32.
 2. Бриль Ю. О. Практика розвитку документознавчої освіти в Україні / Ю. О. Бриль // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – №  – С. 76–85.
 3. Бриль Ю.О. Принципи рекордз менеджменту з оптимізації системи документообігу / Ю. О. Бриль // Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності: Матеріали XVІІI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки» (22–23 квітня 2015 року, м. Київ) / Укладачі: Мельниченко А. А., Виселко І. В., Пряміцин В. Ю., Комова Д. Ю. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 190 с. – С. 147–148.
 4. Бриль Ю.О. Спеціальність та спеціалізація з управління документацією в закордонних освітніх інституціях / Ю. О. Бриль // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–27 листопада 2015 р.) / Укладачі: А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – 652 с. – С. 568–
 5. Бриль Ю. О. Реформування документознавчої освіти в Україні / Ю. О. Бриль // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4–5 грудня 2015 р. м. Дніпропетровськ. ЧастинаІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – 254 с. – С. 189–
 6. Бриль Ю. О. Документаційне забезпечення управління ВНЗ / Ю. О. Бриль // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 10грудня 2015 р.) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – 186 с. – С. 117.
2014 рік
 1. Бриль Ю.О. Діяльність Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка як найбільшого українознавчого осередку / Ю.О. Бриль // Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., присвяченої 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка, Київ, 27–28 лютого 2014 р. – К.: НАКККіМ, 2014. – 192 с. – С. 119–120.
 2. Бриль Ю.О. Роль документознавчої професіології в підготовці фахівців документно-інформаційної сфери / Ю. О. Бриль // Документ, мова, соціум: теорія та практика: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 10–11 квіт. 2014 р. / М-во культури України, М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, каф. соціальних комунікацій та інформаційних технологій. – К.: [НАКККіМ], 2014. – 172 с. – С. 7–9.
 3. Бриль Ю.О. Роль фахівців документно-інформаційної сфери в організації документаційного забезпечення управління / Ю. О. Бриль // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014»: тези доп. / уклад.: А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27–28 листопада 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 340 с. – ІSBN 978-966-622-661-0. – C. 265–
 4. Бриль Ю. О. Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір: нормативно-правове забезпечення / Ю. О. Бриль // Розвиток суспільних наук: європейські практики та національні перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 28–29 листопада 2014 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2014. – 128 с. – С. 44–47.
 5. Бриль Ю. О. Впровадження системи електронного документообігу в сфері вищої освіти / Ю.О.Бриль // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В. М. Глушков – піонер кібернетики» (2014 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, А. А. Мельниченко, В. Д. Піхорович, І. В. Виселко, В. Ю. Пряміцин. – К.: Видавництво «Політехніка», 2014. – 266 с. – ІSBN 978-966-622-664-1. – С. 82–83.
2013 рік
 1. Бриль Ю.О. Значення документознавчої освіти в Україні / Ю. О. Бриль // Якість вищої освіти: українська національна система та європейські практики: зб. матеріалів наук.-теорет. конф., Київ, 21–22 березня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013. – 260 с. – С. 74–76.
 2. Бриль Ю.О. Зміст професійної підготовки фахівця зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» в Україні / Ю. О. Бриль // Документ, мова, соціум: теорія і практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 квіт. 2013 р. / М-во культури України, М-во освіти і науки, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Ін-т менеджменту, Каф. документознавства та упр. соціал. комунікаціями. – К: [НАКККіМ], 2013. – 168 с. – С. 6–
 3. Бриль Ю.О. Роль вищих навчальних закладів культури України у підготовці фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» Україні / Ю. О. Бриль // Трансформаційні процеси в освіті і культурі: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф., Одеса, Київ, Варшава, 24–25 квітня 2013 р. – К.: НАКККіМ, 2013. – 264 с. – С. 175–178.
 4. Бриль Ю.О. Особливості професійного становлення особистості фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / Ю. О. Бриль // Освіта і наука в Україні: Матеріали всеукраїнської наукової конференції, 21–22 червня 2013 р., м. Дніпропетровськ, Частина ІІ; Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – 228 с. – С. 189–191.
 5. Бриль Ю.О. Місце професії документознавця в системі професійної класифікації України / Ю. О. Бриль // Пріоритети сучасних суспільних наук в трансформаційних умовах: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22–23 листопада 2013 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2013. – 104 с. – С. 71–75.
Google Scholar