Професійні компетенції випускника

Бакалаврат

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

1. Здатність самостійно навчатися та оволодівати сучасними знаннями.
2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
4. Здатність бути критичним і самокритичним.
5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
6. Здатність працювати в команді.
7. Здатність планувати та управляти часом.
8. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
12. Здатність до міжособистісної взаємодії.
13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
14. Знати та дотримуватись засад академічної доброчесності

Фахові компетентності спеціальності (ФК)
Спільні для освітніх програм

1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів.
2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.
3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
4. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.
5. Здатність використовувати систему електронного документообігу.
6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.
8. Здатність готувати проєкти управлінських рішень та їх впроваджувати.
9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.
10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.
11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування та застосовувати проєктні технології.
12. Здатність до використання інструментів, методів і заходів маркетингу у сфері публічного управління та адміністрування.
13. Здатність до ідентифікації, оцінювання та управління реальними та потенційними ризиками та  загрозами  безпеки життєдіяльності  людини, держави і суспільства.
14. Здатність виконувати основні види робіт із документаційного забезпечення та бездокументного обслуговування управлінської діяльності.

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

15. Здатність до порівняння та оцінювання вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічної влади.
16. Здатність організовувати ефективну управлінську діяльність і забезпечувати супровід професійної діяльності керівника організації.
17. Здатність застосовувати механізми синергії влади, громади та бізнесу для долання кризових явищ в суспільстві.
18. Здатність розробляти механізми протистояння соціальним ризикам та балансувати інтереси різних соціальних груп.
19. Здатність розробляти соціальні проєкти та плани розвитку адміністративних структур відповідно до міжнародних стандартів.

Освітня програма «Електронне урядування»

15. Здатність до порівняння та оцінювання вітчизняних та зарубіжних практик у сфері електронного урядування.
16. Здатність визначати єдині вимоги до надання електронних послуг, здійснювати моніторинг та оцінювати рівень їх надання.
17. Здатність визначати стан електронної готовності щодо впровадження електронного урядування на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях.

Програмні результати навчання
Спільні для освітніх проблем

1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.
3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.
4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/ культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.
8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
9. Знати основи електронного урядування.
10. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
17. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.
18. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства та держави.

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

19. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічної влади.
20. Уміти реалізовувати заходи організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності.
21. Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес структур та неурядових організацій.
22. Знати принципи та інструменти реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.

Освітня програма «Електронне урядування»

19. Уміти досліджувати та адаптувати кращі вітчизняні та зарубіжні практики у сфері електронного урядування до потреб розвитку суспільства.
20. Уміти використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії.
21. Знати основні засади розвитку розумних міст та особливості надання електронних послуг.

Магістратура

Організаційно-управлінська діяльність
 1. Здатність приймати управлінські рішення, оцінювати їх наслідки й брати відповідальність.
 2. Здатність організовувати та планувати раціональну працю підлеглих.
 3. Здатність проаналізувати та опрацювати інформацію, необхідну для прийняття управлінського рішення.
 4. Здатність готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді.
 5. Здатність проявляти ініціативу з удосконалення діяльності.
 6. Здатність організовувати командну роботу.
 7. Здатність до контролю за реалізацією і практичним втіленням публічної політики.
 8. Здатність організовувати управління процесом змін в організації.
 9. Здатність організовувати громадську підтримку прийняття управлінських рішень.
Технологічна діяльність
 1. Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності.
 2. Здатність організовувати обробку документації засобами сучасних ІКТ.
 3. Здатність застосовувати комунікативні та інформаційні технології у процесі підготовки, прийняття і впровадження управлінських рішень.
Проєктна діяльність
 1. Здатність керувати проєктами.
 2. Здатність готувати програмні документи (стратегії, програми, концепції).
 3. Здатність підготувати та удосконалити законодавчу і нормативно-правову базу.
 4. Здатність визначати напрями розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів публічного управління та  адміністрування.
Науково-дослідна і педагогічна діяльність
 1. Здатність проводити теоретичні та прикладні наукові дослідження щодо здійснення ефективної публічної політики.
 2. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 3. Здатність аналізувати та вибирати ефективні методи навчання.
 4. Здатність застосовувати сучасні освітні технології у вищому навчальному закладі.

Аспірантура

Організаційно-управлінська діяльність
 1. Здатність приймати управлінські рішення.
 2. Здатність організовувати діяльність органу публічного управління.
 3. Здатність організовувати командну роботу.
 4. Здатність до контролю за реалізацією і практичним втіленням публічної політики.
 5. Здатність до впровадження електронного урядування на загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях управління.
 6. Здатність організовувати управління процесом змін в організації.
 7. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів  з рішення наукових і науково-освітніх завдань.
 8. Здатність організовувати громадську підтримку прийняття управлінських рішень.
 9. Здатність консультувати громадян, представників органів влади з питань впровадження демократичного врядування.
 10. Здатність організовувати співробітництво з територіальними громадами.
 11. Здатність до володіння технологіями електронної демократії в умовах розвитку громадянського суспільства
Технологічна діяльність
 1. Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікативні технології в професійній діяльності.
 2. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій та освітній (педагогічній) діяльності.
 3. Здатність застосовувати комунікативні та інформаційні технології у процесі підготовки, прийняття і впровадження управлінських рішень.
Проєктна діяльність
 1. Здатність керувати проєктами.
 2. Здатність до розроблення прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку.
 3. Здатність підготувати та удосконалити законодавчу і нормативно-правову базу.
 4. Здатність визначати напрями розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів публічного управління та  адміністрування.
 5. Здатність до прогнозування наслідків реалізації програм економічного та соціального розвитку.
 6. Здатність до розробки рекомендації щодо вдосконалення сфери публічного управління та адміністрування в Україні.
Науково-дослідна діяльність
 1. Здатність проводити теоретичні та прикладні наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
 2. Здатність до створення та застосування знань через викладання, дослідження, консалтинг та управління.
 3. Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження, зміні наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності.
 4. Здатність до самостійного освоєння нових методів дослідження, зміні наукового й науково-виробничого профілю своєї діяльності.
 5. Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
 6. Здатність до розроблення і впровадження методології дослідницької роботи.
 7. Здатність до отримання нових наукових результатів.
 8. Здатність до проведення оригінальних досліджень.
 9. Здатність до розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності.
 10. Здатність до оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності.
 11. Здатність до проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Педагогічна діяльність
 1. Здатність аналізувати та вибирати ефективні методи навчання.
 2. Здатність до викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні.
 3. Здатність до передачі знань і розуміння.
 4. Здатність до продовження навчання.
 5. Здатність підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність.
 6. Здатність розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності.
 7. Здатність застосовувати сучасні освітні технології у вищому навчальному закладі.