Магістратура 2021

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Кафедра теорії та практики управління є випусковою з підготовки магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також у певній галузі суспільного виробництва та держави в цілому.

Мета освітньої програми «Публічне адміністрування та електронне урядування» полягає у професійній підготовці публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Що буде вивчатися?
Перелік компонент освітньої програми
Нормативні освітні компоненти (66 кредитів ЄКТС)

Цикл загальної підготовки (7 кредитів ЄКТС):
1. Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку.
2. Практикум з іншомовного наукового спілкування.
3. Правові засади управління інтелектуальною власністю.

Цикл професійної підготовки (59 кредитів ЄКТС):
1. Публічне управління та адміністрування.
2. Публічне управління та адміністрування (к/р).
3. Основи національної безпеки.
4. Електронне урядування та електронна демократія.
5. Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування.
6. Аналіз політики та форсайт в публічному управлінні.
7. Цифрові та комунікаційні технології у сфері публічного адміністрування та електронного урядування.
8. Стратегічне управління та ризик-менеджмент.
9. Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади.
10. Публічні фінанси.
11. Практика.
12. Підготовка і захист магістерською дисертації.
13. Атестаційний іспит.

Вибіркові освітні компоненти
(цикл професійної підготовки, 24 кредити ЄКТС)

1. Освітня компонента 1 К-Каталогу.
2. Освітня компонента 2 К-Каталогу.
3. Освітня компонента 3 К-Каталогу.
4. Освітня компонента 4 К-Каталогу.
5. Освітня компонента 1 Ф-Каталогу.
6. Освітня компонента 2 Ф-Каталогу.

Ф-Каталог – вибір з кафедрального каталога:
– Електронне урядування та електронна демократія;
– Стратегічне управління та ризик-менеджмент;
– Основи національної безпеки;
– Публічні фінанси;
– Аналіз політики та форсайт в публічному управлінні.

К-Каталог – вибір з факультетського каталога:
– Аналіз вигід і витрат в публічному управлінні;
– Ґендерна політика в системі публічного управління;
– Електронна демократія: переваги та виклики;
– Інструменти е-урядування;
– Конфліктовирішення, миротворення та медіація;
– Основи наукових досліджень та системне мислення;
– Правові та організаційні засади запобігання корупції;
– Публічне управління у сфері національної безпеки;
– Реінжиніринг адміністративних процесів;
– Технології адміністративної діяльності;
– Управління персоналом і лідерство на публічній службі;
– Управління проєктами (в публічній сфері);
– Управління ризиками в системі публічного адміністрування та е-урядування;
– Управління трудовими ресурсами.

Яка форма випускової атестації?

Випускова атестація

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку.

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.
У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої освіти або його підрозділу.

Атестаційний іспит у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту має оцінювати відповідність результатів навчання вимогам цього стандарту та відповідати організаційним вимогам до єдиного державного кваліфікаційного іспиту, які встановлюються законодавством.

Які будуть результати навчання?
Програмні результати навчання
 1. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
 2. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.
 3. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
 4. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
 5. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
 6. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
 7. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.
 8. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
 9. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.
 10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
 11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
 12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
Де можливо працювати?
Працевлаштування

Випускники підготовлені до роботи:
– на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
– на посадах в органах місцевого самоврядування;
– на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
– на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
– на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності.

Освітньо-професійна програма
«Публічне адміністрування та електронне урядування»

У освітньо-професійній програмі можна ознайомитися з такою інформацією:
1. Профіль освітньої програми;
–  загальна інформація;
– мета;
– характеристика;
– працевлаштування;
– викладання та оцінювання;
– програмні компетентності (загалі та фахові);
– програмні результати навчання;
– ресурсне забезпечення;
– академічна мобільність.
2. Перелік компонент освітньої програми.
3. Структурно-логічна схема освітньої програми.
4. Форма атестації здобувачів вищої освіти.
5. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескпприпторам Національної рамки кваліфікацій.
6. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми.
7. Матриця зебезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми.
Додаток 1: перелік вибіркових освітніх компонент.

Форми та термін навчання

 • денна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
 • заочна форма навчання – 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)

Освітня кваліфікація

Магістр публічного управління та адміністрування

Кваліфікація в дипломі:
Ступінь вищої освіти − магістр
Спеціальність – Публічне управління та адміністрування
Освітня програма – Публічне адміністрування та електронне урядування

Вступні випробування

1. Комплексне фахове випробування
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра «Публічне адміністрування та електронне урядування» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (2021 рік)

2. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) або вступний іспит у закладі вищої освіти*
Вступне випробування з іноземної мови для вступу на програму підготовки магістрів є обов’язковим та проводиться у формі ЗНО Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Ознайомитися детальніше на сайті УЦОЯО

* Вступний іспит у закладі вищої освіти можливий лише для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі ступеня магістра чи освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Конкурсний бал

КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 + RA
П1
 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ).
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів).
RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.
Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою: RA = 2RA + 2RT, де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень. Переглянути детальніше у Положенні про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Розклад вступних випробувань 

Назва заходу

 

Дата та час Місце проведення
Консультація перед
фаховим вступним випробуванням
(сесія 1)
26.07.2021
17:00
Консультація у Zoom
Ідентифікатор конференції: 698 903 7860
Код доступа: wAMSd6
Фахове вступне випробування
(сесія 1)
27.07.2021
10:00
Корпус 7, ауд. 534
(поверх 5)
Консультація перед
фаховим вступним випробуванням
(сесія 2)
26.07.2021
17:00
Консультація у Zoom
Ідентифікатор конференції: 698 903 7860
Код доступа: wAMSd6
Фахове вступне випробування
(сесія 2)
28.07.2021
14:00
Корпус 7, ауд. 534
(поверх 5)

Зверніть увагу, що інформація про творчі досягнення з метою отримання додаткових балів для вступу в магістратуру подається під час комплексного фахового випробування.

Державне замовлення

Інформація щодо кількості місць для навчання за державним замовленням буде опублікована згодом, після оголошення цієї інформації МОН України.

У 2020 році для навчання денній формі навчання було виділено 5 місць.

Вартість навчання 2021

Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування») на умовах договору за кошти фізичних та/або юридичних осіб складає:

 • для денної форми навчання — 44 100 грн/рік;
 • для заочної форми навчання — 21 000 грн/рік.

Етапи вступної кампанії

Реєстрація для складання ЄВІ 11 травня – 03 червня 2021 року (до 18:00)
ЄВІ (Єдиний вступний іспит з іноземної мови) 30 червня 2021 року
Початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня 2021 року
Прийом заяв та документів 15–23 липня 2021 року
Фахове вступне випробування 24–30 липня 2021 року
Надання рекомендації для зарахування за державним замовленням не пізніше 02 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 07 серпня 2021 року
(не пізніше 18:00)
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 12 серпня 2021 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 14 серпня 2021 року
(13:00)
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб
не пізніше 19 серпня 2021 року

Правила прийому

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Офіційний сайт Приймальної комісії КПІ імені Ігоря Сікорського

Консультант вступників

У разі виникнення питань щодо вступу та навчання за нашою спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, Ви можете написати у Telegram консультанту для вступників.

Дні відкритих дверей

З інформацією про Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сторінці нашого сайту «Дні відкритих дверей», або на сайті факультету соціології і права

Соціальні мережі

Facebook
Telegram-канал
Instagram
YouTube
TikTok

Відбіркова комісія

+38 (066) 807 59 16
м. Київ, пр-т Перемоги, 37,
КПІ ім. Ігоря Сікорського,
корпус 7, кабінет 0-15 (перший поверх)
fsp.kpi.vk@gmail.com
Telegram (канал) // Телеграм (чат)
Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського