Атестаційний екзамен

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

Форма навчання

Денна, заочна

  

 

Мета атестаційного екзамену

Виявлення компетентностей (знань, вмінь, навичок), якими володіє здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньо-професійної програми «Адміністративний менеджмент» та опанування ним програмних результатів навчання.

Програмні результати навчання
 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних,  політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
 2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою.
 3. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
 4. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 5. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 6. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції.
 7. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 8. Знати основи електронного урядування.
 9. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
 10. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 11. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 12. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 13. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
 14. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
 15. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 16. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в публічній сфері.
 17. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави.
 18. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічного управління та адміністрування.
 19. Уміти здійснювати заходи з організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності.
 20. Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес-структур та неурядових організацій.
 21. Знати принципи та інструменти реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають продемонструвати здатність розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів галузі «Публічного управління та адміністрування» і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, зокрема:

Знання:
 • структури та особливостей функціонування сфери публічного управління та адміністрування;
 • стандартів, принципів і норм діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
 • основних нормативно-правових актів і положень законодавства у сфері публічного управління та адміністрування;
 • кращих вітчизняних і зарубіжних практик діяльності органів публічної влади та державних організацій;
 • механізмів взаємодії органів публічної влади, бізнес структур, населення та неурядових організацій;
 • принципів та інструментів реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства;
 • основ електронного урядування.
Вміння:
 • організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/ спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції;
 • використовувати технології вироблення, обґрунтування, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • здійснювати пошук, обробку та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • налагодити комунікацію між громадянами, їх об’єднаннями та органами державної влади і місцевого самоврядування;
 • використовувати методи аналізу та оцінювання програм і проєктів забезпечення сталого розвитку;
 • коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов;
 • забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави.
Навички:
 • застосування норм і правил професійного спілкування діловою українською мовою;
 • використання базових знань з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства;
 • користування системою електронного документообігу та комунікацій;
 • застосування методів контролю якості у сфері професійної діяльності;
 • використання даних статистичної звітності, обліку та проведення? спеціальних досліджень у професійній діяльності;
 • застосування сучасних технологій маркетингу та менеджменту в професійній діяльності;
 • реалізації заходів організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності.
Зміст атестаційного екзамену
Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства
 • Методологічні засади вивчення суспільства.
 • Суспільство як цілісна система.
 • Соціально-філософське розуміння актуальних проблем розвитку сучасного суспільства.
 • Методологія теорії держави і права, її практична значущість.
 • Загальна характеристика теорій походження держави.
 • Теорія сучасної держави.
 • Державно-політична система суспільства.
 • Форми держави та її структурні елементи.
Застосовувати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою
 • Основи культури української мови.
 • Академічна культура, академічна доброчесність.
 • Мистецтво написання академічних текстів.
 • Спілкування як інструмент професійної діяльності.
 • Культура усного та письмового фахового спілкування.
 • Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.
 • Риторика і мистецтво презентації.
Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування
 • Сутність публічного управління та адміністрування.
 • Державна влада, публічне управління та організація публічного адміністрування.
 • Класифікація методів та інструментів публічного управління та адміністрування
 • Підготовка та прийняття управлінського рішення в публічному управлінні.
 • Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.
 • Корпоративна влада, бюрократизм і корупція в системі публічного управління та адміністрування та напрями їх долання.
Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування
 • Загальні принципи державного управління та адміністративної діяльності.
 • Засоби забезпечення законності та дотримання дисципліни в управлінні.
 • Правові засади адміністративної діяльності.
 • Морально-етичні імперативи професійної діяльності публічних службовців.
 • Нормативні документами, якими визначаються стандарти та принципи діяльності державних службовців.
 • Інструменти електронного урядування, що сприяють покращенню якості адміністративних та управлінських процесів.
Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування
 • Основні нормативно-правові акти, що сприяють формуванню та розвитку системи публічного управління в Україні.
 • Нормативні документи, якими визначаються стандарти та принципи діяльності державних службовців.
 • Нормативно-правове забезпечення надання електронних послуг України.
 • Нормативно-правове забезпечення запровадження електронного урядування.
 • Нормативно-правове забезпечення взаємодії держави та громадськості.
Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції
 • Система управління неурядовими організаціями.
 • Культурно-освітня та волонтерська діяльність.
 • Управління комунікаціями.
 • Управління людськими ресурсами в неурядових організаціях.
 • Міжнародні неурядові організації.
 • Медіація та інші комунікативні механізми з врегулювання конфліктів.
 • Колегіальні форми прийняття управлінських рішень: досвід міжнародних організацій колективної взаємодії.
Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень
 • Наукові підходи до прийняття управлінських рішень в публічному управлінні та адмініструванні.
 • Поняття та види управлінських рішень в органах публічної влади.
 • Механізми вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в органах публічної влади.
 • Технології і методи прийняття та реалізації управлінських рішень.
 • Політичні рішення та їх вплив на суспільний розвиток і державотворення в Україні.
 • Прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування в Україні.
 • Розробка і погодження проєктів управлінських рішень.
 • Механізми оскарження управлінських рішень громадянами та іншими органами публічної влади.
Знати основи електронного урядування
 • Поняття та сутність електронного урядування.
 • Роль е-урядування у трансформації сучасної моделі публічного управління.
 • Зарубіжний досвід впровадження електронного урядування.
 • Впровадження електронного урядування в Україні.
 • Електронні послуги.
 • Сутність та основні засади розвитку електронної демократії.
 • Інструменти е-демократії.
Уміти користуватися системою електронного документообігу
 • Використання системи електронного документообігу у виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень.
 • Основні завдання організації системи електронного документообігу.
 • Класи, типи та основні властивості систем електронного документообігу.
 • Використання систем електронного документообігу та сучасних ІКТ для реалізації референтських функцій.
 • Етапи розвитку системи електронного документообігу.
Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції
 • Пошук, систематизація, обробка та аналіз інформації з різних джерел в контексті забезпечення роботи керівника державної установи або організаційної структури публічного сектору.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
 • Соціологічне забезпечення управлінської діяльності: сутність, роль та основні форми.
 • Обґрунтування рекомендацій та пропозицій.
Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування
 • Організація та розвиток системи взаємовідносин органів публічного влади і громади.
 • Основні механізми взаємодії органів влади та громадськості.
 • Публічна інформація у формі відкритих даних.
 • Побудова конструктивної взаємодії між владою та громадськістю в умовах мережевого суспільства.
 • Реалізація зворотного зв’язку між громадянами та органами державної влади.
 • Тенденції до партисипації та особливості залучення громадян до процесу прийняття управлінських рішень.
Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку
 • Класифікація методів і методологічних підходів до проведення соціологічного дослідження.
 • Місце соціологічних досліджень в системі спеціальних досліджень у сфері публічного управління і адміністрування.
 • Методи аналізу та оцінювання програм і проєктів в системі забезпечення сталого розвитку.
 • Механізми оцінювання ефективності програм сталого розвитку.
Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов
 • Вплив факторів зовнішнього середовища на функціонування організації.
 • Засоби адаптації до змін зовнішнього і внутрішнього середовища організації.
 • Вироблення управлінських рішень на засадах системного та ситуаційного підходів для мінімізації ризиків прийняття управлінських рішень в органах державної влади.
Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності
 • Методи контролю якості в публічному управлінні.
 • Створення, управління та сертифікація систем якості.
 • Міжнародні стандарти в сфері управління якістю.
 • Аудит систем управління якістю.
Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності
 • Методи проведення спеціальних досліджень в сфері публічного управління та адміністрування.
 • Статистичні методи оброблення та аналізу соціологічних даних.
 • Інтерпретація результатів дослідження.
 • Підготовка звіту за результатами соціологічного дослідження.
 • Застосування методів статистики при вирішенні соціальних та управлінських задач.
Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в професійній діяльності
 • Основні поняття в сфері управління, менеджменту та теорії організації.
 • Інформаційні технології в управлінні.
 • Інноваційні технології в менеджменті.
 • Сучасні технології маркетингу.
 • Інструменти державного маркетингу.
 • Бенчмаркінг.
 • Брендинг та ребрендинг в публічній сфері.
 • Можливості використання інтернет-маркетингу в публічній сфері.
Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави
 • Національна безпека та її складові (воєнна, державна, екологічна, економічна, кібернетична тощо).
 • Забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави.
 • Заходи захисту державних інформаційних ресурсів.
 • Захист інформації на організаційному рівні.
 • Програмно-технічні засоби захисту інформаційних систем.
 • Адміністративне правопорушення: поняття та характеристика.
 • Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення.
Уміти реалізовувати заходи організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності
 • Організаційно-технічна підготовка та координація протокольних та масових заходів, що проводяться органами державної влади.
 • Регламенти та плани робіт органів державної влади та місцевого самоврядування.
Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес структур та неурядових організацій
 • Нормативно-правове забезпечення діяльності неурядових організацій.
 • Особливості функціонування неурядових організацій в Україні та світі.
 • Фінансування діяльності неурядових організацій.
 • Взаємодія неурядових організацій з органами публічного управління, бізнес структурами та громадянами.
 • Діяльність благодійних організацій та громадських об’єднань.
Знати принципи та інструменти реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства
 • Суть та основні принципи соціальної політики держави.
 • Актуальні проблеми реалізації соціальної політики держави в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.
 • Механізми соціальної політики.
Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічного управління та адміністрування
 • Організація та функціонування органів публічної влади в зарубіжних країнах.
 • Зарубіжний і вітчизняний досвід організації та функціонування служби в органах місцевого самоврядування.
 • Організаційно-правове забезпечення надання публічних послуг на місцевому рівні в Україні та зарубіжних країнах.
 • Зарубіжні практики впровадження систем якості в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Перелік питань атестаційного екзамену
 1. Розкрийте методологічні засади вивчення суспільства.
 2. Розкрийте сутність суспільства як цілісної системи.
 3. Наведіть соціально-філософське розуміння актуальних проблем розвитку сучасного суспільства.
 4. Розкрийте методологію теорії держави і права, її практичну значущість.
 5. Надайте загальну характеристику теорій походження держави, визначте форми держави.
 6. Охарактеризуйте державно-політичну систему суспільства.
 7. Проаналізуйте основні підходи до дотримання академічної культури та академічної доброчесності.
 8. Визначте сутність спілкування як інструмента професійної діяльності.
 9. Визначте особливості усного та письмового спілкування публічних службовців.
 10. Назвіть індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.
 11. Сформулюйте вимоги до якісної презентації.
 12. Визначте сутність та надайте класифікацію методів публічного управління та адміністрування.
 13. Розкрийте сутність державної влади, публічного управління та організації публічного адміністрування.
 14. Розкрийте основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.
 15. Охарактеризуйте сутність корпоративної влади і бюрократизму в системі публічного управління й адміністрування та методи їх обмеження.
 16. Розкрийте загальні принципи державного управління та адміністративної діяльності.
 17. Охарактеризуйте засоби забезпечення законності та дотримання дисципліни в публічному управлінні.
 18. Розкрийте правові засади адміністративної діяльності.
 19. Вкажіть морально-етичні імперативи професійної діяльності публічних службовців.
 20. Охарактеризуйте організаційно-правові засади запобігання корупції.
 21. Визначте інструменти електронного урядування, що сприяють покращенню якості адміністративних та управлінських процесів.
 22. Наведіть основні законодавчі акти, що сприяють формуванню та розвитку системи публічного управління в Україні.
 23. Вкажіть законодавчо-нормативні акти, якими визначаються стандарти та принципи діяльності державних службовців в Україні.
 24. Визначте нормативно-правове забезпечення розвитку електронного урядування в Україні.
 25. Розкрийте нормативно-правові засади надання електронних послуг в Україні.
 26. Проаналізуйте нормативно-правове забезпечення взаємодії держави та громадськості в Україні.
 27. Проаналізуйте систему управління неурядовими організаціями.
 28. Охарактеризуйте розвиток культурно-освітньої та волонтерської діяльності в Україні.
 29. Розкрийте основні підходи до управління комунікаціями з урахуванням зарубіжного та українського досвіду.
 30. Розкрийте особливості управління людськими ресурсами в неурядових організаціях.
 31. Проаналізуйте діяльність міжнародних неурядових організацій та особливості її здійснення в умовах війни.
 32. Розкрийте сутність та напрями застосування медіації та інших комунікативних механізмів з врегулювання конфліктів.
 33. Оцініть роль адвокаційної діяльності та некомерційного лобіювання у попередженні конфліктів з органами державної влади і місцевого самоврядування в Україні.
 34. Проаналізуйте колегіальні форми прийняття управлінських рішень на прикладі міжнародних організацій колективної взаємодії.
 35. Зазначте переваги використання наукових підходів до прийняття управлінських рішень в публічному управлінні та адмініструванні.
 36. Розкрийте сутність управлінських рішень та проаналізуйте їх види в системі публічної влади.
 37. Наведіть приклади застосування різних методів і технологій прийняття та реалізації управлінських рішень.
 38. Охарактеризуйте вплив політичних рішень на суспільний розвиток в Україні.
 39. Визначте основні етапи розроблення та погодження проєктів управлінських рішень.
 40. Проаналізуйте механізми оскарження управлінських рішень громадянами та органами публічної влади.
 41. Розкрийте основні підходи до розуміння сутності електронного урядування.
 42. Виокремте основні етапи впровадження електронного урядування в Україні.
 43. Проаналізуйте кращий зарубіжний досвід впровадження електронного урядування.
 44. Розкрийте сутність та фази зрілості електронних послуг.
 45. Розкрийте сутність та основні засади розвитку електронної демократії.
 46. Зазначте основні етапи розвитку електронної демократії, назвіть основні її інструменти.
 47. Проаналізуйте використання системи електронного документообігу при виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень.
 48. Проаналізуйте основні завдання організації системи електронного документообігу в органах публічної влади.
 49. Проаналізуйте етапи розвитку системи електронного документообігу в Україні.
 50. Охарактеризуйте класи, типи та основні властивості систем електронного документообігу.
 51. Проаналізуйте досвід використання систем електронного документообігу та сучасних ІКТ для реалізації референтських функцій.
 52. Наведіть приклади пошуку, систематизації, зберігання, обробки та аналізу інформації в контексті забезпечення роботи керівника державної установи.
 53. Проаналізуйте підходи до інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських процесів.
 54. Охарактеризуйте завдання та наведіть приклади основних форм соціологічного забезпечення управлінської діяльності.
 55. Визначте напрями організації і розвитку системи взаємовідносин органів публічної влади і громади.
 56. Порівняйте основні механізми взаємодії органів влади та громадськості в Україні та зарубіжних країнах.
 57. Охарактеризуйте напрями побудови конструктивної взаємодії між владою та громадськістю в умовах мережевого суспільства.
 58. Наведіть приклади реалізації зворотного зв’язку між громадянами та органами державної влади.
 59. Опишіть успішні практики використання публічної інформації у формі відкритих даних в Україні та за кордоном.
 60. Проаналізуйте тенденції до партисипації та особливості залучення громадян до процесу прийняття державноуправлінських рішень.
 61. Проаналізуйте місце соціологічних досліджень в системі спеціальних досліджень у сфері публічного управління і адміністрування.
 62. Розкрийте класифікацію методів і методологічних підходів до проведення соціологічного дослідження.
 63. Охарактеризуйте механізми оцінювання ефективності програм забезпечення сталого розвитку.
 64. Проаналізуйте засоби адаптації організації до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.
 65. Продемонструйте приклад вироблення управлінських рішень на засадах системного та ситуаційного підходів для мінімізації ризиків прийняття управлінських рішень в органах державної влади.
 66. Назвіть методи контролю якості в публічному управлінні.
 67. Проаналізуйте вимоги міжнародних стандартів з управління якістю.
 68. Розкрийте порядок проведення аудиту систем якості.
 69. Наведіть приклади застосування методів проведення спеціальних досліджень в сфері публічного управління та адміністрування.
 70. Охарактеризуйте статистичні методи оброблення та аналізу соціологічних даних.
 71. Проаналізуйте основні етапи підготовки звіту за результатами соціологічного дослідження.
 72. Розкрийте практики використання сучасних інформаційних технологій в публічному секторі.
 73. Охарактеризуйте сучасні технології та інструменти маркетингу.
 74. Розкрийте особливості муніципального маркетингу та бенчмаркінгу.
 75. Розкрийте можливості використання інтернет-маркетингу в публічній сфері.
 76. Наведіть приклади застосування сучасних технологій державного маркетингу.
 77. Визначте пріоритетні напрями забезпечення екологічної, економічної, кібернетичної та воєнної безпеки.
 78. Проаналізуйте основні підходи до забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави.
 79. Визначте заходи захисту державних інформаційних ресурсів.
 80. Наведіть приклади захисту інформації на організаційному рівні.
 81. Охарактеризуйте застосування програмно-технічних засобів захисту інформаційних систем.
 82. Проаналізуйте сутність адміністративного правопорушення та адміністративного стягнення.
 83. Наведіть заходи організаційно-технічної підготовки та координації протокольних та масових заходів, що проводяться органами державної влади.
 84. Дайте розгорнуту характеристику нормативно-правовому забезпеченню діяльності неурядових організацій.
 85. Опишіть процедуру створення та реєстрації неурядових організацій в Україні.
 86. Охарактеризуйте управління фінансами в неурядових організаціях: сутність, особливості, джерела.
 87. Наведіть приклади взаємодії неурядових організацій з органами публічного управління, бізнес-структурами та громадянами.
 88. Дайте характеристику управління антикризовими комунікаціями неурядових організацій.
 89. Охарактеризуйте сутність, функції та правовий статус благодійних організацій.
 90. Опишіть обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань.
 91. Охарактеризуйте типову структуру органів управління громадської організації.
 92. Визначте сутність та основні принципи соціальної політики держави.
 93. Перелічіть актуальні проблеми реалізації соціальної політики держави в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.
 94. Охарактеризуйте основні шляхи забезпечення сталого розвитку регіону.
 95. Визначте шляхи вдосконалення реалізації державної регіональної політики на сучасному етапі державотворення.
 96. Опишіть регіональні і місцеві інноваційні проєкти територіального розвитку в зарубіжних країнах.
 97. Запропонуйте напрями удосконалення механізмів державного стимулювання економічного розвитку регіонів в Україні в контексті зарубіжного досвіду.
 98. Запропонуйте шляхи розширення податкової бази місцевих бюджетів та напрями заощадження бюджетних коштів.
 99. Опишіть організаційно-правове забезпечення надання публічних послуг на місцевому рівні в зарубіжних країнах.
 100. Охарактеризуйте організацію надання адміністративних послуг в Україні.
 101. Охарактеризуйте кращі практики впровадження систем якості в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Система оцінювання
 • Бали, отримані здобувачем за перше теоретичне запитання: максимальний бал – 30;
 • Бали, отримані здобувачем за друге практичне запитання: максимальний бал – 35;
 • Бали, отримані здобувачем за третє практичне запитання:прое максимальний бал – 35.
Форма оцінювання

Атестаційний екзамен.

Атестаційний екзамен
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Room: 8 семестр/8 semester
 • Days: Екзамен/Exam