Професійні компетентності випускника

Бакалаврат

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність самостійно навчатися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК02. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК03. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК04. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК06. Здатність працювати в команді.
ЗК07. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК08. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК12. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
ЗК14. Знати та дотримуватись засад академічної доброчесності

Фахові компетентності
Спільні для освітніх програм

ФК01. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів.
ФК02. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.
ФК03. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
ФК04. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.
ФК05. Здатність використовувати систему електронного документообігу.
ФК06. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
ФК07. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.
ФК08. Здатність готувати проєкти управлінських рішень та їх впроваджувати.
ФК09. Здатність впроваджувати інноваційні технології.
ФК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.
ФК11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування та застосовувати проєктні технології.
ФК12. Здатність до використання інструментів, методів і заходів маркетингу у сфері публічного управління та адміністрування.
ФК13. Здатність до ідентифікації, оцінювання та управління реальними та потенційними ризиками та  загрозами  безпеки життєдіяльності  людини, держави і суспільства.
ФК14. Здатність виконувати основні види робіт із документаційного забезпечення та бездокументного обслуговування управлінської діяльності.

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

ФК15. Здатність до порівняння та оцінювання вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічної влади.
ФК16. Здатність організовувати ефективну управлінську діяльність і забезпечувати супровід професійної діяльності керівника організації.
ФК17. Здатність застосовувати механізми синергії влади, громади та бізнесу для долання кризових явищ в суспільстві.
ФК18. Здатність розробляти механізми протистояння соціальним ризикам та балансувати інтереси різних соціальних груп.
ФК19. Здатність розробляти соціальні проєкти та плани розвитку адміністративних структур відповідно до міжнародних стандартів.

Освітня програма «Електронне урядування»

ФК15. Здатність до порівняння та оцінювання вітчизняних та зарубіжних практик у сфері електронного урядування.
ФК16. Здатність визначати єдині вимоги до надання електронних послуг, здійснювати моніторинг та оцінювати рівень їх надання.
ФК17. Здатність визначати стан електронної готовності щодо впровадження електронного урядування на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях.

Програмні результати навчання
Спільні для освітніх проблем

1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.
3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.
4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/ культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.
8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
9. Знати основи електронного урядування.
10. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
17. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.
18. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства та держави.

Освітня програма «Адміністративний менеджмент»

19. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічної влади.
20. Уміти реалізовувати заходи організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності.
21. Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес структур та неурядових організацій.
22. Знати принципи та інструменти реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.

Освітня програма «Електронне урядування»

19. Уміти досліджувати та адаптувати кращі вітчизняні та зарубіжні практики у сфері електронного урядування до потреб розвитку суспільства.
20. Уміти використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії.
21. Знати основні засади розвитку розумних міст та особливості надання електронних послуг.

Магістратура

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.
ЗК06. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.
ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК08. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правовими та етичними нормами.
ЗК09. Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на зауваження, самонавчання, ініціативність та підприємливість

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери.
СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.
СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.
СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.
СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
СК11. Здатність вносити пропозиції щодо здійснення цифрових трансформацій в публічному управлінні.
СК12. Здатність до застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема цифрових та розумних технологій.
СК13. Здатність до визначення чинних і потенційних джерел фінансування реалізації національних, регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку.
СК14. Здатність до виявлення обмежень публічних фінансових ресурсів та застосування інноваційних інструментів їх акумулювання та управління ними.
СК15. Здатність до реалізації стратегій лідерства.

Програмні результати навчання

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.
РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.
РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
РН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.
РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
РН13. Уміти діагностувати проблеми та розробляти рекомендації щодо здійснення цифрових трансформацій публічного управління.
РН14. Уміти застосовувати методи управління публічними фінансами при реалізації національних, регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку.
РН15. Знати засади формування та розвитку інноваційного лідерства у сфері публічного управління та адміністрування.

Аспірантура

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК03. Здатність до формування системного наукового світогляду, професійної етики та академічної доброчесності.
ЗК04. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти та автономно працювати під час їх реалізації.
ЗК05. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво.

Спеціальні (фахові) компетентності

СK01. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок.
СK02. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
СК03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері публічного управління та адміністрування, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
СК04. Здатність до формування та розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах у сфері публічного управління та адміністрування.
СК05. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики, застосовувати й удосконалювати управлінські технології в сфері публічного управління та адміністрування в умовах нових викликів та ризиків.
СК06. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та адміністрування.
СК07. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному,
регіональному, місцевому та на рівні організації в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.
СК08. Здатність забезпечувати належний рівень якості наукових/науковометодичних продуктів, послуг чи процесів.
СК09. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій, освітній (педагогічній) та професійній діяльності.
СК010. Здатність до створення та застосування знань через викладання, дослідження, консалтинг та управління.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Опанувати концептуальні та методологічні підходи з публічного управління та адміністрування з урахуванням міжпредметних зв’язків, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
ПРН 2. Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові та прикладні проблеми з публічного управління та
адміністрування державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних українських та міжнародних наукових виданнях.
ПРН 3. Формулювати нові ідеї, використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного
аналізу, експериментальних досліджень, моделювання, прогнозування, програмування та проектування.
ПРН 4. Планувати і виконувати теоретико-прикладні дослідження з публічного управління та адміністрування й дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасного інструментарію.
ПРН 5. Глибоко розуміти загальні принципи й методологію публічного управління та адміністрування, застосувати їх у власних дослідженнях у публічній сфері та у викладацькій практиці.
ПРН 6. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати стратегічні напрями розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому рівнях та на рівні публічної організації.
ПРН 7. Уміти розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку.
ПРН 8. Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності.
ПРН 9. Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або прикладної проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове значення.
ПРН 10. Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності.
ПРН 11. Уміти викладати на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальні дисципліни за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», розробляти відповідно до сучасних вимог навчально-методичне забезпечення цих дисциплін.