Наукові напрямки

Методологія досліджень, теорія та історія публічного управління та адміністрування
 • сутність і зміст, система, суб’єкти та об’єкти, категорії, поняття, методи, форми, проблеми, гіпотези, принципи, моделі, підходи, концепції, доктрини, теорії, парадигми;
 • чинники, особливості, закономірності, тенденції, історія розвитку;
 • засади організації і реформування; відносини, процеси і взаємодія в системі публічного управління та адміністрування;
 • вітчизняний та зарубіжний досвід;
 • методологія досліджень проблем публічного управління та адміністрування;
 • інновації, лідерство тощо;
 • дослідження теоретико-методологічних, історичних, гуманітарних, соціальних джерел і засад публічного управління та адміністрування як складної системи;
 • закономірностей та тенденцій її розвитку;
 • оптимізації, удосконалення, модернізації, реформування й адаптації в умовах світових глобалізаційних процесів.
Публічне управління та адміністрування як система
 • історичні, теоретичні, методологічні основи побудови й існування систем публічного управління та адміністрування;
 • особливості та відмінності;
 • суб’єктно-суб’єктні взаємодії в системі публічного управління та адміністрування;
 • взаємозв’язок і взаємовідносини суб’єктів і об’єктів управління; структура, специфічність і універсальність зв’язків;
 • функціональна залежність елементів;
 • форми структури публічного управління та адміністрування;
 • специфічні види структури публічного управління та адміністрування;
 • типологія, історичні, теоретичні, методологічні підходи до моделювання, раціоналізації, оптимізації;
 • методи дослідження, розроблення, створення та удосконалення;
 • спосіб організації елементів; забезпечення цілісності;
 • вплив внутрішніх та зовнішніх факторів;
 • основні джерела та засади створення, оптимізації, удосконалення, модернізації, реформування й адаптації;
 • регуляторні чинники;
 • зовнішні та внутрішні впливи;
 • показники характеристик;
 • аспекти опису системи публічного управління: інформаційний, структурно-функціональний, систематичний, адміністративний, діяльнісний, методологічний, галузевий, регіональний та інші;
 • системи впливів в публічному управлінні та адмініструванні;
 • публічно-приватне партнерство;
 • реформування системи публічного управління та адміністрування;
 • аналіз, адаптація, запровадження зарубіжного досвіду;
 • вплив процесів глобалізації на системи публічного управління.
Державна політика та управління
 • сутність і зміст, основні категорії, поняття, методологія дослідження й аналізу державної політики;
 • закономірності, особливості, тенденції й інститути процесу вироблення державної політики;
 • державна політика й державотворення;
 • доктрини, концепції, теорії, моделі державної політики;
 • особливості та процес вироблення;
 • аксіологічні та етичні засади: цінності і цілі;
 • середовище суспільної (державної) політики: гуманістичний, етичний, соціальний, фізичний, економічний і політичний складники;
 • учасники процесу вироблення державної політики;
 • дослідники й аналітики політики;
 • вироблення й аналіз державної політики;
 • суб’єкти вироблення державної і місцевої політики: політичні партії, інститути громадянського суспільства, владні та поза владні, розвиток спроможності суб’єктів;
 • моніторинг і оцінювання;
 • цикл державної політики;
 • методологія аналізу й формулювання цілей і проблем;
 • порівняльний аналіз альтернатив;
 • порядок денний;
 • типологія: типи і види державної політики;
 • методи дослідження й аналізу суспільної політики;
 • моделювання державної політики;
 • ґендерна політика;
 • ґендерні й психологічні аспекти дослідження й аналізу політики;
 • ґендерна складова вироблення державної політики;
 • етика і моральність державної політики.
Публічна політика та управління
 • теоретико-методологічні засади публічної політики в системі публічного управління та адміністрування: категорії, закономірності, принципи, концепції, цінності;
 • цілі, пріоритети, напрями публічної політики;
 • управління у публічній сфері;
 • публічна політика в сучасних моделях публічного управління;
 • вітчизняний і зарубіжний досвід;
 • напрями публічної політики;
 • механізми вироблення та впровадження публічної політики;
 • європейські та зарубіжні принципи вироблення публічної політики;
 • ресурси публічної політики;
 • менеджмент публічної політики;
 • аналіз публічної політики;
 • вироблення публічної політики;
 • оцінювання у виробленні публічної політики;
 • аналіз публічної політики та оцінка державних програм;
 • політика і публічне управління: закономірності взаємодії та рівень взаємної інтеграції;
 • теоретичні моделі публічного управління в контексті побудови політико-управлінських відносин;
 • класифікації політико-управлінських відносин;
 • аксіологічні засади: цінності і цілі політико-управлінські взаємодії у виробленні публічної політики;
 • моделі політико-управлінських взаємодій у публічному управлінні;
 • ґендерна політика;
 • ґендерні й психологічні аспекти дослідження й аналізу політики.
Методи, механізми, інструменти і технології публічного управління та адміністрування
 • цілі, завдання, функції, методи, методики, ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення, практичні рекомендації;
 • механізми, алгоритми, інструменти і технології публічного управління та адміністрування, їх складові, підходи і принципи щодо формування, застосування і вдосконалення;
 • контролінг, моніторинг, контроль, аудит та оцінювання;
 • управління якістю та інноваційними процесами;
 • організація надання публічних послуг;
 • стратегії, програми і проєкти;
 • розроблення та організація впровадження рішень;
 • політика забезпечення галузевого та територіального розвитку;
 • забезпечення національної безпеки;
 • міжнародні норми і стандарти та ін. форми та методи публічного управління та адміністрування;
 • процеси в системі публічного управління та адміністрування, їх класифікація;
 • впливи і взаємовпливи суб’єктів і об’єктів публічного управління та адміністрування;
 • історичні передумови, концепції, моделі, джерела виникнення та регулювання;
 • методологія побудови взаємовідносин та взаємозв’язків різних видів партнерських відносин у системі публічного управління та адміністрування;
 • соціальна (суспільна) відповідальність суб’єктів політик.
Інститути і процеси публічного управління
 • демократія, народне представництво, розвиток громадянського суспільства;
 • політична влада в управлінні суспільним розвитком;
 • інститути публічного управління;
 • взаємодія в системі публічного управління;
 • феноменологія і методологія попередження та подолання політико-управлінських конфліктів;
 • сутність і зміст, складові, чинники трансформації інститутів і процесів публічного управління;
 • діалог та партнерство;
 • принципи, підходи та моделі міжсекторальних і міжрівневих владних відносин тощо;
 • територіальні публічні колективи;
 • рівні інституалізації публічних колективів (державний, регіональний, муніципальний);
 • публічна влада територіальних публічних колективів;
 • диференціація влади;
 • органи управління територіальними публічними колективами;
 • суб’єкт-об’єктні та суб’єкт-суб’єктні відносини;
 • повноваження суб’єктів та об’єктів;
 • реалізація;
 • контроль в публічному управлінні.
Електронне урядування
 • цілі, завдання, принципи, функції;
 • характеристики, особливі риси;
 • принципи організації та функціонування, моделі та форми;
 • методологія, методи, технології, інструменти;
 • архітектура;
 • нормативно-правове забезпечення;
 • мотивація, аналіз, адаптація, розвиток та впровадження;
 • електронна готовність, моніторинг, оцінювання, етапи;
 • рівні впровадження – центральний, регіональний, місцевий, в установах та організаціях;
 • імплементація зарубіжного досвіду;
 • проблеми;
 • електронні послуги: рівні зрілості, різновиди, охоплення та проникнення;
 • функціонування і наповнення порталів, веб-сторінок органів державної влади і місцевого самоврядування, установ та організацій;
 • сучасні тенденції та підходи;
 • розумні міста, розумне управління;
 • електронна демократія:
 • сутність, етапи розвитку, охоплення, включення, участь, партнерство, інструменти залучення громадян, електронний парламент, електронне голосування, електронне галузеве урядування, електронна адміністрація, електронна установа;
 • персональні дані, захист приватності, електронні інформаційні ресурси та бази даних, відкриті дані.
Публічне управління та адміністрування у сфері національної безпеки
 • публічне управління у сфері національної безпеки, як система та специфічний вид державно-управлінської діяльності;
 • завдання, методи, принципи, засади становлення, функціонування, відтворення;
 • рівні розвитку: державний, регіональний, місцевий;
 • суб’єкти забезпечення національної безпеки;
 • результативність та ефективність управління процесом забезпечення національної безпеки;
 • взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства в контексті забезпечення національної безпеки;
 • технології діяльності (дослідницької, експертно-аналітичної, нормотворчої, консультативно-дорадчої) в системі державного управління забезпеченням національної безпеки;
 • види забезпечення національної безпеки в системі публічного управління;
 • становлення, функціонування, відтворення, розвиток механізмів взаємодії системи публічного управління  забезпеченням національної безпеки з міжнародними інститутами і структурами;
 • специфіка комунікації міжнародних суб’єктів;
 • співробітництво, партнерство у сфері міждержавних відносин щодо забезпечення глобальної, регіональної стабільності, профілактики конфліктів та війн: принципи, цілі, завдання, технології, об’єкти та суб’єкти захисту;
 • структури та інструменти впливу на ситуацію.
Публічне управління регіонами та територіями
 • адміністративні, регуляторні, організаційні, системні та інші аспекти;
 • основні засади, технології та методи запровадження;
 • ефективність управління регіонами та територіями;
 • прийняття публічно-управлінських рішень, їх ефективність, результативність;
 • види, типи, класифікації;
 • алгоритми практичної реалізації;
 • теоретико-методологічні й історичні джерела формування місцевого самоврядування як складової системи публічного управління: концепції, сутність, зміст, принципи та характеристики місцевого самоврядування, основні категорії та поняття;
 • публічні послуги, їх системи, види, ефективність;
 • вироблення, класифікація, стандартизація, роль, процес надання;
 • компетенції публічної влади;
 • мобілізація, координація, організація людських ресурсів в публічному управлінні;
 • захист публічних інтересів;
 • управління конфліктами;
 • управління кризами та ризиками.
Місцеве самоврядування
 • сутність, зміст, категорії, поняття, принципи;
 • історія, закономірності, тенденції;
 • моделі, система, функції, повноваження, статуси, організація діяльності органів місцевого самоврядування;
 • самоорганізація населення та розвиток територіальних громад;
 • участь членів територіальних громад у розробленні та реалізації рішень щодо місцевого розвитку;
 • організація місцевого самоврядування на різних рівнях;
 • взаємодія органів і посадових осіб місцевого самоврядування з суб’єктами публічного управління;
 • гарантії місцевого самоврядування;
 • відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, види відповідальності;
 • місцеві бюджети та міжбюджетні відносини;
 • організація надання муніципальних послуг;
 • зарубіжна та вітчизняна практика здійснення;
 • інновації та напрями розвитку тощо.
Публічна служба
 • поняття, категорії, закономірності, принципи, концепції, підходи, моделі, структура, ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення;
 • види публічної служби;
 • організаційно-правові, управлінські, соціально-психологічні, морально-етичні та інші засади;
 • професіоналізація державної служби: функції, профілі діяльності, стандарти;
 • організація добору кадрів та проходження публічної служби;
 • управління персоналом публічної служби;
 • відповідальність, компетенція та посадова (професійна) компетентність, професіоналізм публічних службовців;
 • імідж, професійна етика та культура;
 • корпоративна культура органів публічної влади;
 • мотивація, адаптація, оцінювання та стимулювання професійної діяльності публічних службовців;
 • формування та розвиток системи професійного навчання та професійного виховання, технології навчання;
 • індивідуальна професіоналізація, наставництво і менторство;
 • методологія розроблення, прийняття та впровадження управлінських рішень в органах публічної влади;
 • запобігання конфлікту інтересів;
 • попередження та протидія корупції;
 • кадрові технології в публічній службі;
 • лідерство в публічній службі.
Публічне управління та адміністрування у соціальній сфері
 • теорії, концепції, моделі, історичний розвиток публічного управління та адміністрування соціальним розвитком;
 • види, типи, класифікації;
 • світовий досвід;
 • норми, традиції публічного управління та адміністрування соціальним розвитком;
 • соціальне партнерство: види, типи, класифікації, зарубіжний досвід;
 • реагування на соціальні запити;
 • забезпечення умов щодо підтримки добробуту населення;
 • боротьба з бідністю;
 • соціальна підтримка;
 • соціальні зобов’язання перед населенням;
 • соціальна держава;
 • соціальні гарантії;
 • соціальна допомога;
 • соціальні послуги та соціальні замовлення, їх якість;
 • відповідальність за соціальні послуги;
 • управління соціальними, культурними, соціокультурними проєктами та програмами;
 • соціальна інженерія;
 • роль громадських об’єднань, міжнародних фондів, донорів, грантодавців, асоціацій, консорціумів;
 • функціонування громадських, міжнародних неурядових організацій, асоціацій, спілок, об’єднань;
 • забезпечення та захист прав і свобод громадян у соціальній, культурній, освітній та інших сферах;
 • соціальна справедливість;
 • соціальний захист;
 • реалізація соціальних програм в об’єднаних громадах: методологія, методи, форми, технології, техніки, теорії, концепції, моделі;
 • активізація громад;
 • соціальне ліцензування проєктів в публічному управлінні та адмініструванні.
Комунікації в публічному управлінні та адмініструванні
 • види, типи, класифікації теорій комунікації та комунікативної діяльності в публічному управлінні та адмініструванні;
 • історія становлення та розвитку;
 • основні наукові категорії;
 • вироблення нових сучасних теорій комунікацій та нових ідей в комунікаційних аспектах публічного управління та адміністрування;
 • вимоги та відповідальність за результати;
 • принципи, засади;
 • роль комунікацій та комунікативної діяльності;
 • комунікативна діяльність як багатоканальна система взаємодії, комунікативні навички;
 • методологія, методи, форми, типи, технології, техніки комунікацій та комунікативної діяльності;
 • класифікації;
 • практики публічних комунікацій;
 • стратегії, плани в публічному управлінні та адмініструванні;
 • зарубіжний досвід;
 • сучасні тенденції;
 • принципи, цілі, рішення, правила, заходи;
 • політика комунікацій;
 • комунікаційна стратегія;
 • стратегія комунікацій та план дій;
 • координація комунікативної політики;
 • політика урядової зовнішньої комунікації;
 • комунікаційна стратегія громадськості;
 • національна комунікативна стратегія, регіональна комунікативна стратегія, комунікативна стратегія органів публічної влади;
 • методологія, методи, форми, технології, техніки залучення громадян до розробки та реалізації державної політики та консолідації суспільства;
 • досвід держав світу;
 • теорії, концепції, моделі;
 • участь громадян у вирішенні суспільних проблем;
 • побудова підтримки громадськості публічно-управлінських та публічно-адміністративних рішень.
Публічні фінанси та бюджетування
 • сутність публічних фінансів;
 • складові та структура публічних фінансів;
 • принципи та методи державного фінансового управління;
 • фінансова політика та її види;
 • механізми, інструменти, заходи фінансової політики в контексті публічного управління та адміністрування;
 • фіскальний механізм в структурі державного фінансового управління;
 • інструменти публічного управління та адміністрування при реалізації бюджетної, грошово-кредитної, митної, податкової політики;
 • управління фінансами державних підприємств;
 • бюджетування в державному секторі економіки;
 • фінансовий, митний, податковий контроль;
 • контролінг у публічному управлінні та адмініструванні;
 • державне регулювання фінансових ринків;
 • формування фінансової інфраструктури та публічних органів управління її розвитком;
 • забезпечення транспарентності публічних фінансів, прозорості діяльності органів фінансового управління, доступу громадськості до інформації щодо публічних фінансів;
 • соціально відповідальне інвестування та участь державних банків;
 • фінансова експертиза.
Публічне управління економікою та її галузями
 • принципи, концепції, підходи до публічного управління економікою;
 • врахування економічних законів і закономірностей при реалізації публічного управління та адміністрування;
 • методи, інструменти, технології, процедури публічного управління та регулювання економічних процесів;
 • напрями реформування економіки та її галузей при забезпеченні сталого розвитку країни;
 • економічна експертиза та забезпечення участі громадськості в її проведенні;
 • економічні важелі при реалізації публічної політики;
 • застосування механізмів та інструментів публічного управління та адміністрування в публічному управлінні галузями економіки;
 • використання потенціалу державно-приватного партнерства в публічному управлінні економікою;
 • публічне управління розвитком міжнародного економічного співробітництва у галузях економіки.
Управління проєктами в публічній сфері
 • історія становлення інструментарію управління проєктами в публічному управлінні та адмініструванні;
 • зарубіжний досвід управління проєктами в публічній сфері;
 • концепції та теорії управління проєктами в публічному управлінні та адмініструванні;
 • методологічні підвалини проєктної діяльності в публічному управлінні та адмініструванні;
 • практичне застосування інструментарію управління проєктами;
 • типи, види, форми, сфери управління проєктами в публічному управлінні та адмініструванні;
 • рівні управління проєктами (місцевий, регіональний, державний, міждержавний, глобальний тощо);
 • особливості управління проєктами суб’єктами публічного управління та адміністрування;
 • динаміка розвитку методів управління проєктами, які використовуються в сучасному публічному управлінні, їх універсальність;
 • використання інформаційних технологій;
 • процеси управління проєктами в публічному управлінні та адмініструванні;
 • можливості та оптимізація способів управлінні проєктами;
 • стандарти управління проєктами в публічному секторі, публічному управлінні та адмініструванні;
 • підходи, практики, використання;
 • особливості стандартів управління проєктами в публічному управлінні та адмініструванні окремих держав світу;
 • вітчизняні особливості.