Наукова робота та наукові дослідження

Договір

№Д/0201.01/3011.01/242/2021/43-007-13-21-01443
від 25 червня 2021 р.

Керівник

Мельниченко А. А.

Замовник

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»»

Детальніше

Проведення аудиту діяльності ДП НАЕК «Енергоатом» з соціальних питань щодо персоналу на населення при реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій України та Плану екологічних та соціальних заходів.

Впровадження результатів у навчальний процес

Результати проведених в рамках даної теми робіт використовуються у навчальних дисциплінах: «Соціологічне забезпечення управлінської діяльності» (використання опитувань для прийняття управлінських рішень) та «ММТСД в СР» (лекція, присвячена особливостям використання результатів соціологічних опитувань в соціальній роботі) (навчальна дисципліна на кафедрі філософїї ФСП, викладачі кафедри теорії та практики управління ФСП)

Учасники від кафедри (НПП)

Мельниченко А. А.
Цимбаленко Я. Ю.
Акімова О. А.
Чукут С. А.
Іщенко А. М.
Божок О. І.

Договір

№Д/0201/0306.01/59/2020
від 23 грудня 2021 р.

Керівник

Мельниченко А. А.

Замовник

Промисловий Університет Цілу
(Академія провінції Шандунь, КНР)

Детальніше

Досліджено існуючі системи показників міжнародного співробітництва організацій у науково-технічній сфері у різних країнах. Визначено показники для рівня міжнародного співробітництва організації для його моніторингу, побудовано ієрархічні системи ключових показників інтернаціоналізації, опис показників та первинних даних для визначення рівня інтернаціоналізації.

Впровадження результатів у навчальний процес

Результати проведених в рамках даної теми робіт використовуються у навчальних дисциплінах: «Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні», «Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку» (зокрема, у лекції «Метрика сталого розвитку»)

Учасники від кафедри (НПП)

Мельниченко А. А.
Акімова О. А.
Іваницька О. М.

Учасники від кафедри (здобувачі)

Рівень вищої: третій (науковий)
З оплатою праці: Варжанський І. В., Іщенко А. М.

Договір

№4/2020 від 9 жовтня 2020 р.

Керівник

Мельниченко А. А.

Замовник

GFA -Consulting group GmbH

Детальніше

Здійснено збір даних методом телефонного опитування для обрахунку індексу Regional Doing Business. Замовник є компанією-нерезидентом.

Впровадження результатів у навчальний процес

Результати проведених в рамках даної теми робіт використовуються у навчальних дисциплінах: «Стратегічні напрямки розвитку електронного урядування» (для студентів групи ПУА-91ф ФСП), «Розумні міста», «Комунікативні кампанії», «Цифрові та комунікаційні технології в публічному управлінні та електронному урядуванні» (зокрема, в лекції «Технології відкритих даних в системі публічного управління»), «Основи наукових досліджень»

Учасники від кафедри (НПП)

Іваницька О. М.
Цимбаленко Я. Ю.
Акімова О. А.
Іщенко А. М.

Учасники від кафедри (здобувачі)

Рівень вищої: третій (науковий)
З оплатою праці: Пантрягіна А. Г.

Договір

№EGAP/001 від 9 квітня 2020 р.

Керівник

Мельниченко А. А.

Замовник

ГО «Офіс ефективного регулювання»

Детальніше

Проведено комплекс взаємопов’язаних інформаційно-аналітичних заходів, які спрямовані на методологічне та організаційне забезпечення дослідження.

Впровадження результатів у навчальний процес

Результати проведених в рамках даної теми робіт використовуються у навчальних дисциплінах: «Стратегічні напрямки розвитку електронного урядування» (для студентів групи ПУА-91ф ФСП), «Цифрові та комунікаційні технології в публічному управлінні та електронному урядуванні» (зокрема, в лекції «Належне врадування в контексті цифрових трансформацій: забезпечення прозорості та підзвітності органів державної влади»)

Учасники від кафедри (НПП)

Мельниченко А. А.
Акімова О. А.
Іщенко А. М.

Договір

№2-20 від 20 березня 2020 р.

Керівник

Мельниченко А. А.

Замовник

ВБО «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів

Детальніше

Здійснено методичне та аналітичне забезпечення соціологічного дослідження стану впровадження медичних інформаційних систем у закладах охорони здоров’я Дніпропетровської та Житомирської областей.

Впровадження результатів у навчальний процес

Результати проведених в рамках даної теми робіт використовуються у навчальній дисципліні «ММТСД в СР» (лекція, присвячена особливостям використання результатів соціологічних опитувань в соціальній роботі) (навчальна дисципліна на кафедрі філософїї ФСП, викладачі кафедри теорії та практики управління ФСП)

Учасники від кафедри (НПП)

Цимбаленко Я. Ю.
Акімова О. А.
Іщенко А. М.

Договір

№1-20 від 24 січня 2020 р.

Керівник

Мельниченко А. А.

Замовник

ВБО «Рада захисту прав та безпеки пацієнтів

Детальніше

Здійснено методичне та аналітичне забезпечення соціологічного дослідження стану впровадження медичних інформаційних систем у закладах охорони здоров’я Київської області – розроблено інструментарій онлайн опитування, проведено опитування та оброблено результати.

Впровадження результатів у навчальний процес

Результати проведених в рамках даної теми робіт використовуються у навчальній дисципліні «ММТСД в СР» (лекція, присвячена особливостям використання результатів соціологічних опитувань в соціальній роботі) (навчальна дисципліна на кафедрі філософїї ФСП, викладачі кафедри теорії та практики управління ФСП)

Учасники від кафедри (НПП)

Мельниченко А. А.
Акімова О. А.
Іщенко А. М.

Учасники від кафедри (здобувачі)

Рівень вищої: другий (магістерський)
З оплатою праці: Тимошенко І. В.

Рівень вищої: третій (науковий)
З оплатою праці: Балашов Д. В.

Договір

№4 від 15 листопада 2019 р.

Керівник

Мельниченко А. А.

Замовник

ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Детальніше

Виконано роботи з методичного, аналітичного та організаційного забезпечення соціологічного дослідження шляхом опитування методом face-to-face сприйняття позначення “OKKO” серед цільової аудиторії споживачів.

Впровадження результатів у навчальний процес

Результати проведених в рамках даної теми робіт використовуються у навчальних дисциплінах: «ММТСД-1,2,3» (лекції «Програма соціологічного опитування») (навчальна дисципліна на кафедрі соціології ФСП, викладачі кафедри теорії та практики управління ФСП), «ММТСД в СР» (навчальна дисципліна на кафедрі філософії ФСП, викладачі кафедри теорії та практики управління ФСП)

Учасники від кафедри (НПП)

Мельниченко А. А.
Акімова О. А.
Іщенко А. М.

Учасники від кафедри (здобувачі)

Рівень вищої: другий (магістерський)
З оплатою праці: Омельченко О. В., Пантрягіна А. Г., Тимошенко І. В.

Договір

№2043п

Керівник

Чолій С. В. (кафедра історії ФСП)

Замовник

Міністерство освіти і науки України

Детальніше

Здійснена прогностична оцінка соціальних трендів розвитку, які обмежують можливості країни для мобілізації, а також проведене моделювання можливих варіантів їх динаміки із застосуванням методики рапід-форсайту. Виявлено три базові сценарії. Обґрунтовано, що найбільш очікуваним соціальним трендом розвитку, який обмежуватиме можливості країни для мобілізації, є загальна лібералізація громадського та суспільного життя та втрата державними механізмами можливості контролю над населенням.

Завершено теоретичне обґрунтування та практичну реалізацію наукового інструментарію – анкети для кількісного соціологічного опитування, отримано документи на право інтелектуальної власності на цей інструментарій. Здійснено збір даних за другою хвилею опитування, підготовлено аналітичну довідку за результатами.

Впровадження результатів у навчальний процес

Результати проведених в рамках даної теми робіт використовуються у навчальних дисциплінах кафедр ФСП: «Соціальний вимір сталого розвитку» (лекція «Соціальна відповідальність», лекція «Соціальні виміри конфліктів у суспільстві»), «Основи соціології» (лекція «Роль громадської думки у формуванні ціннісних орієнтацій»),  «Теорія соціальної стратифікації» (лекція «Цінності, проблеми та очікування молоді в Україні в період входження у доросле життя»),  «Нерівності в історичних типах суспільства» (лекція «Історична соціологія проблематики мобілізації»),  «Міжнародне публічне право» (лекція «Правове підґрунтя концепцій розвитку цивільно-військових на сучасному етапі»)

Учасники від кафедри (НПП)

Акімова О. А.
Іщенко А. М.

Додаткова інформація

Учасниками (разом з НПП інших кафедр ФСП) опубліковано та подано до друку 2 монографії,  6 статей у закордонних, фахових та іноземних виданнях, в тому числі 2 статті у виданнях, що індексуються у н/м базі даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus. Зроблено 1  доповідь на 1 конференції (в.т.ч. на 1 міжнародній). Підготовлено до захисту 2 магістерські дисертації.