Академічна доброчесність

Політика академічної доброчесності КПІ ім. Ігоря Сікорського

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Викладачі, дослідники, здобувачі, інші учасники освітнього на наукового процесів, які виявляють прагнення до академічної доброчесності, не лише стають зразком для наслідування, а й підвищують стандарти освітньої та наукової діяльності в цілому.

Порушення правил академічної доброчесності не лише паплюжить репутацію університету, а й зменшує цінність освітніх та наукових ступенів, що здобуваються в університеті.

Відповідальність за дотримання принципів академічної доброчесності є водночас особистим обов’язком кожного та спільною справою університетської громади загалом. Кожен член університетської академічної спільноти – здобувач, викладач, дослідник, керівник, інші учасники освітнього та наукового процесів – відповідальний за дотримання принципів академічної доброчесності в освітній, викладацькій та науковій діяльності.

Представники академічної спільноти КПІ ім. Ігоря Сікорського повинні...
Представники академічної спільноти КПІ ім. Ігоря Сікорського повинні:
 • вірити у власний інтелект та здібності;
 • сумлінно та самостійно (крім випадків, які санкціоновано передбачають групову роботу) виконувати навчальні та дослідницькі завдання;
 • поважати наукові та навчальні здобутки інших;
 • посилатися на джерела, з яких береться інформація, незалежно від того, в якому вигляді вона опублікована – в електронному чи паперовому;
 • у разі виникнення труднощів під час виконання навчальних чи дослідницьких завдань звертатися за санкціонованою допомогою до колег, викладачів та наукових керівників;
 • робити оригінальну роботу для кожної дисципліни;
 • використовувати у науковій та навчальній діяльності тільки надійні та достовірні джерела інформації;
 • нагадувати колегам про неприпустимість порушення академічної доброчесності.
Що є неприйнятним у навчальній та науково-дослідницькій діяльності у КПІ ім. Ігоря Сікорського:
Неприйнятними у навчальній та науково-дослідницькій діяльності для здобувачів та працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського є:
 1. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.
 2. Самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів.
 3. Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.
 4. Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.
 5. Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання.
 6. Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.
 7. Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
 8. Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.
 9. Надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання.
 10. Вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.
 11. Пропонування чи отримання неправомірної винагороди при оцінюванні результатів успішності, виконання навчальних чи дослідницьких завдань.
 12. Використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної або вищої оцінки при складанні будь-якого виду підсумкового контролю або переваг у роботі.
 13. Внесення до списку авторів статей, монографій, підручників тощо осіб, які не брали участі в отриманні наукових результатів.
 14. Інші види академічної недоброчесності.

Джерело: Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського

Регламентуючі документи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського
Положення про систему запобігання академічному плагіату
Положення про Комісію з питань етики та академічної чесності КПІ ім. Ігоря Сікорського
Положення про Грамоту Вченої ради КПІ ім. Імені Сікорського за популяризацію ідей академічної доброчесності
Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського

З нормативно-правовими документами, офіційними рекомендаціями, наказами та розпорядженнями КПІ ім. Ігоря Сікорського тощо можна ознайомитися на сторінці «Академічна доброчесність» на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат»