Магістратура 2024

Координатор із профорієнтації

У разі виникнення питань щодо вступу та навчання за нашою спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування, Ви можете написати у Telegram викладачу кафедри теорії та практики управління ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського Балашову Дмитру Валерійовичу.

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Кафедра теорії та практики управління є випусковою з підготовки магістрів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов’язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ та організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкретному середовищі, а також у певній галузі суспільного виробництва та держави в цілому.

Мета освітньої програми «Публічне адміністрування та електронне урядування» полягає у професійній підготовці публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Що буде вивчатися?
Перелік компонент освітньої програми
Нормативні освітні компоненти

Цикл загальної підготовки:
1. Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку.
2. Практикум з іншомовного наукового спілкування.
3. Правові засади управління інтелектуальною власністю.

Цикл професійної підготовки:

1. Механізми та технології публічного управління та адміністрування.
2. Основи національної безпеки.
3. Електронне урядування та електронна демократія.
4. Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування.
5. Публічна політика та врядування.
6. Комунікації та цифрові трансформації у публічному управлінні.
7. Стратегічне управління та ризик-менеджмент.
8. Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади.
9. Управління публічними фінансами.
10. Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні.

11. Практика.
12. Підготовка кваліфікаційної роботи.
13. Захист кваліфікаційної роботи

Вибіркові освітні компоненти
(цикл професійної підготовки)

1. Освітня компонента 1 Ф-Каталогу.
2. Освітня компонента 2 Ф-Каталогу.
3. Освітня компонента 3 Ф-Каталогу.
4. Освітня компонента 4 Ф-Каталогу.
5. Освітня компонента 5 Ф-Каталогу.
6. Освітня компонента 6 Ф-Каталогу.

Ф-Каталог – вибір з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогу

Яка форма випускової атестації?

Випускова атестація

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку.

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.
У кваліфікаційній роботі має бути розв’язана складна задача чи проблема у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої освіти або його підрозділу.

Атестаційний іспит у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту має оцінювати відповідність результатів навчання вимогам цього стандарту та відповідати організаційним вимогам до єдиного державного кваліфікаційного іспиту, які встановлюються законодавством.

Які будуть результати навчання?
Програмні результати навчання
 1. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
 2. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.
 3. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
 4. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
 5. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
 6. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
 7. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.
 8. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
 9. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.
 10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
 11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
 12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
Де можливо працювати?
Працевлаштування

Випускники підготовлені до роботи:
– на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
– на посадах в органах місцевого самоврядування;
– на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
– на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
– на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності.

Освітньо-професійна програма
«Публічне адміністрування та електронне урядування»

У освітньо-професійній програмі можна ознайомитися з такою інформацією:
1. Профіль освітньої програми;
–  загальна інформація;
– мета;
– характеристика;
– працевлаштування;
– викладання та оцінювання;
– програмні компетентності (загалі та фахові);
– програмні результати навчання;
– ресурсне забезпечення;
– академічна мобільність.
2. Перелік компонент освітньої програми.
3. Структурно-логічна схема освітньої програми.
4. Форма атестації здобувачів вищої освіти.
5. Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескпприпторам Національної рамки кваліфікацій.
6. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми.
7. Матриця зебезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми.
Додаток 1: перелік вибіркових освітніх компонент.

Форми та термін навчання

Денна форма навчання: 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)
Заочна форма навчання: 1 рік 4 місяці (освітньо-професійна програма)

Освітня кваліфікація

Магістр публічного управління та адміністрування

Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти − магістр
Спеціальність – Публічне управління та адміністрування
Освітня програма – Публічне адміністрування та електронне урядування

Умови вступу 2024 (бюджет / контракт)

Для перегляду програми вступного випробування натисніть на його назву. Посилання зазначені на поточну версію програм вступних випробувань, зазначених на офіційному сайті МОН. У разі наявності нової редакції посилання також будуть оновлені.

1. ЄФВВ (Єдине фахове вступне випробування):
Один із предметних тестів на вибір (очікується інформація щодо остаточних програм предметних тестів):
управління та адміністрування;
право та міжнародне право;
економіка та міжнародна економіка;
політологія та міжнародні відносини;
психологія та соціологія;
педагогіка та психологія;
інформаційні технології;
облік і фінанси.
Зараховуються бали ЄФВВ 2024 року.
Сторінка із затвердженими програмами ЄФВВ на сайті МОН

2. ЄВІ (Єдиний вступний іспит):
Складається з двох частин:
ТЗНК – тест загальної навчальної компетентності;
ІМ – іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника).
Зараховуються бали ЄВІ 2024 або 2023 років.

3. Мотиваційний лист

Конкурсний бал 2024 (бюджет / контракт)

Конкурсний бал = (ЄФВВ × 0,6) + (ТЗНК × 0,2) + (ІМ × 0,2).
ЄФВВ – оцінка Єдиного фахового вступного випробування.
ТЗНК – оцінка тесту загальної навчальної компетентності Єдиного вступного іспиту.
ІМ – оцінка тесту з іноземної мови Єдиного вступного іспиту.
Для вступу загальний результат після множення на коефіцієнти має бути:
– бюджет – інформація очікується;
– контракт – інформація очікується.
Мотиваційні листи розглядаються у випадку, якщо вступники з повністю ідентичною конкурсною ситуацією (однаковий конкурсний бал і пріоритетність заяви) претендують на одне конкурсне місце.

Бюджетні місця

2024 рік – 6 місць (денна форма)
Джерело на сайті Приймальної комісії
2023 рік – 5 місць (денна форма)
2022 рік – 2 місця (денна форма)
Зазначено максимальний обсяг державного замовлення

Вартість навчання 2024

Вартість навчання за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування») на умовах договору за кошти фізичних та/або юридичних осіб складає:

 • для денної форми навчання — 53 900 грн/рік;
 • для заочної форми навчання — 30 900 грн/рік.

Оплата здійснюється посеместрово або помісячно.

Етапи вступної кампанії 2024

07–29.05.2024 Реєстрація для складання ЄФВВ та ЄВІ (основна сесія)
до 17.06.2024 Розміщення запрошень-перепусток на ЄФВВ та ЄВІ у персональний кабінетах вступників
24.06–15.07.2024 ЄФВВ та ЄВІ (основна сесія)
Тестування здійснюється за окремим графіком.
Інформація щодо часу та місця складання тестів відома вступникам заздалегідь.
до 20.07.2024 Оголошення результатів ЄФВВ та ЄВІ (основна сесія)
з 01.07.2024 Реєстрація електронних кабінетів
01–22.08.2024 (18:00) Прийом заяв та документів від вступників
не пізніше 24.08.2024 Надання рекомендації на зарахування за державним замовленням
до 26.08.2024 (18:00) Подання оригіналів документів на бюджет
Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
27.08.2024 Зарахування (бюджет)
Терміни зарахування вступників за держаним замовленням
інформація очікується Подання оригіналів на контракт
Виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
не пізніше 30.09.2024 Зарахування (контракт)
Терміни зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб

Важливі посилання

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформація щодо вступу до магістратури на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2024 році

Порядок прийому

Переглянути Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році на сайті МОН України

Гуртожиток

100% поселення. Іногороднім студентам надається гуртожиток, студентам заочної форми навчання – на час екзаменаційної сесії.

Наш кампус, в якому розташовані гуртожитки для наших студентів, знаходиться в 5-10 хвилинах пішки від навчальних корпусів. Це робить процес навчання та відпочинку комфортнішим, оскільки вам не треба витрачати купу часу в київських заторах. Окрім цього, на першому курсі ніхто не загубиться у великому місті.

До навчального корпусу №7 – 5-8 хвилин:

Наші студенти проживають у гуртожитку №20 з блочною системою. Один блок складається з двох 4-х місних кімнат та роздільного санвузла. В кожному крилі розташована кухня та вихід на балкон.

У гуртожитку також є: пральня-самообслуговування, камера схову, тренажерна зала, хореографічна зала, музична кімната, тенісний стіл, робочі кімнати тощо. Прямо під гуртожитком є «Фора» та відділення ПриватБанку.

Переглянути орієнтовну вартість проживання

Дні відкритих дверей

З інформацією про Дні відкритих дверей можна ознайомитися на сайті факультету соціології і права

Соціальні мережі

Instagram
TikTok
Facebook
Telegram-канал
YouTube

Консультант вступників

Балашов Дмитро Валерійович

Координатор Офісу із профорієнтації
«ФСП Creative Hub»,
викладач кафедри теорії та практики управління
ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського
Запитати у Telegram

Відбіркова комісія ФСП

Телефон «гарячої лінії»

(066) 807 59 16

E-mail

fsp.kpi.vk@gmail.com
fsp.kpi.ua@gmail.com

Приймальна комісія КПІ ім. Ігоря Сікорського