Концепція розвитку кафедри

Кафедра теорії та практики управління – це базовий структурний підрозділ факультету соціології і права, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Стратегічні напрямки діяльності кафедри
 • забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти.
 • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями.
 • забезпечення практичної підготовки осіб, які навчаються в університеті, через проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.
 • провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності.
 • забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу.
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
 • налагодження міжнародних зв’язків при провадженні міжнародної діяльності університету в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.
 • Забезпечення підготовки аспірантів і докторантів та фахівців інноваційного типу, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.
 • розробка підручників, навчальних посібників і наукових праць, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри та забезпечення академічної присутності кафедри у глобальній мережі Інтернет.
 • організація стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних та наукових працівників кафедри.
У сфері освітнього процесу:
 • забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін;
 • подання пропозицій деканату факультету соціології і права щодо формування розкладу навчальних занять;
 • забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • підготовка здобувачів вищої освіти до участі в олімпіадах, конкурсах;
 • здійснення атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальностей кафедри, забезпечення ефективної роботи відповідних екзаменаційних комісій;
 • організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра;
 • призначення та організація роботи кураторів академічних груп;
 • участь у проведені вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.
У сфері методичної діяльності:
 • розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем), навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри;
 • розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки;
 • розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;
 • створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри;
 • розроблення засобів оцінювання набутих у процесі навчання компетентностей здобувачів вищої освіти та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань здобувачів вищої освіти;
 • рецензування та експертиза навчальних і методичних видань з дисциплін кафедри;
 • організація та проведення методичних, науково-методичних семінарів кафедри;
 • забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;
 • розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм за спеціальностями кафедри;
 • участь у розробленні інформаційних пакетів факультету.
У сфері наукової та інноваційної діяльності:
 • забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності кафедри через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та здобувачів вищої освіти кафедри і працівниками наукових підрозділів, що входять до складу факультету, досліджень за затвердженими в установленому порядку напрямами розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності;
 • організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментальними напрямами із залученням до наукового керівництва магістрантами та аспірантами провідних учених університету й академічних інститутів;
 • посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів та залучення їх до виконання НДР;
 • участь у розвитку інноваційних структур на базі університету (наукового парку, технопарку, бізнес-інкубаторів) за пріоритетними науковими напрямами кафедри;
 • здійснення заходів із створення об’єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності, а також трансфер технологій, зокрема через інноваційне середовище Наукового парку «Київська політехніка», і реалізація ліцензійних договорів;
 • виконання міжнародних наукових проєктів та програм, грантів, договорів на замовлення іноземних організацій і компаній;
 • здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).
У сфері організаційної діяльності:
 • надання пропозицій щодо формування кадрового складу та штатного розпису;
 • організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки здобувачів вищої освіти;
 • налагодження та підтримання зв’язків зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями;
 • сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників;
 • організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри;
 • підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальностей кафедри;
 • організація роботи зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри (3-5 цікавих матеріалів на тиждень, орієнтованих на цільову аудиторію) та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус» відповідно до Положення про типовий сайт кафедри НТУУ “КПІ”;
 • забезпечення інформування про результати діяльності кафедри;
 • забезпечення участі працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих вчених рад;
 • ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне зберігання;
 • визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;
 • створення та супроводження інформаційно-комунікативних ресурсів у доменній зоні крі.uа університету.
У сфері міжнародної діяльності:
 • підготовка (спільно з ДМС) проєктів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання;
 • ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри та факультету;
 • підготовка проєктних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах;
 • участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях;
 • делегування співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;
 • забезпечення підготовки іноземних здобувачів вищої освіти;
 • розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проєктах;
 • внесення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо);
 • забезпечення участі працівників кафедри в міжнародних професійних організаціях;
 • висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою.
Положення про кафедру ТПУ