Атестаційний екзамен

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

Форма навчання

Денна, заочна

  

 

Мета атестаційного екзамену

Виявлення компетентностей (знань, вмінь, навичок), якими володіє здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування освітньо-професійної програми «Адміністративний менеджмент» та опанування ним програмних результатів навчання.

Програмні результати навчання
 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних,  політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
 2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою.
 3. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
 4. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 5. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 6. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції.
 7. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 8. Знати основи електронного урядування.
 9. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
 10. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 11. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 12. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 13. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
 14. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
 15. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 16. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в публічній сфері.
 17. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави.
 18. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічного управління та адміністрування.
 19. Уміти здійснювати заходи з організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності.
 20. Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес-структур та неурядових організацій.
 21. Знати принципи та інструменти реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти мають продемонструвати здатність розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів галузі «Публічного управління та адміністрування» і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, зокрема:

Знання:
 • структури та особливостей функціонування сфери публічного управління та адміністрування;
 • стандартів, принципів та норм діяльності у сфері публічного управління та адміністрування;
 • основних нормативно-правових актів та положень законодавства у сфері публічного управління та адміністрування;
 • основ електронного урядування;
 • основних засад розвитку розумних міст та особливості надання електронних послуг.
Вміння:
 • організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/ спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції;
 • використовувати нормативно-правові акти, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування;
 • використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування;
 • використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку;
 • коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов;
 • забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави;
 • досліджувати та адаптувати кращі вітчизняні та зарубіжні практики у сфері електронного урядування до потреб розвитку суспільства;
 • використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії.
Навички:
 • застосовувати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою;
 • використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства;
 • користуватися системою електронного документообігу;
 • застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності
 • використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності;
 • застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в професійній діяльності.
Зміст атестаційного екзамену
Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства
 • Методологічні засади вивчення суспільства.
 • Суспільство як цілісна система.
 • Соціально-філософське розуміння актуальних проблем розвитку сучасного суспільства.
 • Методологія теорії держави і права, її практична значущість.
 • Загальна характеристика теорій походження держави.
 • Теорії сучасної держави.
 • Державно-політична система суспільства.
 • Форми держави та її структурні елементи.
Застосовувати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою
 • Основи культури української мови.
 • Академічна культура, академічна доброчесність.
 • Мистецтво написання академічних текстів.
 • Спілкування як інструмент професійної діяльності.
 • Культура усного та письмового фахового спілкування.
 • Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.
 • Риторика і мистецтво презентації.
Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування
 • Сутність публічного управління та адміністрування.
 • Державна влада, публічне управління та організація публічного адміністрування.
 • Класифікація методів та інструментів публічного управління та адміністрування.
 • Підготовка та прийняття управлінського рішення в публічному управлінні.
 • Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.
 • Корпоративна влада, бюрократизм і корупція в системі публічного управління та адміністрування та напрями їх долання.
Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування
 • Загальні принципи державного управління та адміністративної діяльності.
 • Засоби забезпечення законності та дотримання дисципліни в управлінні.
 • Правові засади адміністративної діяльності.
 • Морально-етичні імперативи професійної діяльності публічних службовців.
Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування
 • Основні нормативно-правові акти, що сприяють формуванню та розвитку системи публічного управління в Україні.
 • Нормативні документи, якими визначаються стандарти та принципи діяльності державних службовців.
 • Нормативно-правове забезпечення електронного урядування в Україні.
 • Нормативно-правове забезпечення надання електронних послуг.
 • Нормативно-правове забезпечення розвитку розумних міст.
Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції
 • Система управління неурядовими організаціями.
 • Культурно-освітня та волонтерська діяльність.
 • Управління комунікаціями.
 • Міжнародні неурядові організації.
 • Взаємодія неурядових організацій з органами публічного управління, бізнес структурами та громадянами.
 • Залученість громадян до систем учасницького бюджетування (бюджети участі, громадський бюджет тощо).
Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень
 • Наукові підходи до прийняття управлінських рішень в публічному управлінні та адмініструванні.
 • Поняття та види управлінських рішень в органах публічної влади.
 • Механізми вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в органах публічної влади.
 • Технології і методи прийняття та реалізації управлінських рішень.
 • Політичні рішення та їх вплив на суспільний розвиток і державотворення в Україні.
 • Прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування в Україні.
 • Розробка і погодження проєктів управлінських рішень.
 • Підготовка та прийняття управлінських рішень у взаємодії з інститутами громадянського суспільства в Україні за допомогою електронної демократії.
 • Механізми оскарження управлінських рішень громадянами та органами публічної влади.
Знати основи електронного урядування
 • Поняття та сутність електронного урядування.
 • Звіти ООН з розвитку електронного урядування.
 • Індекс розвитку електронного урядування.
 • Зарубіжний досвід впровадження електронного урядування.
 • Впровадження електронного урядування в Україні.
 • Електронні послуги.
 • Сутність та основні засади розвитку електронної демократії.
 • Етапи розвитку електронної демократії.
 • Інструменти е-демократії.
 • Електронне урядування в умовах мережевої війни.
 • Електронний парламент.
 • Електронне голосування.
Уміти користуватися системою електронного документообігу
 • Використання системи електронного документообігу у виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень.
 • Основні завдання організації системи електронного документообігу.
 • Класи системи електронного документообігу.
 • Основні типи системи електронного документообігу.
 • Основні властивості систем електронного документообігу.
Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції
 • Пошук, систематизація, обробка, зберігання та аналіз інформації з різних джерел в контексті забезпечення роботи керівника державної установи або організаційної структури публічного сектору.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
 • Соціологічне забезпечення управлінської діяльності: сутність, роль та основні форми.
Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування
 • Організація та розвиток системи взаємовідносин органів публічного влади і громади.
 • Нормативно-правове забезпечення взаємодії держави та громадськості.
 • Основні механізми взаємодії органів влади та громадськості.
 • Публічна інформація у формі відкритих даних.
 • Побудова конструктивної взаємодії між владою та громадськістю в умовах мережевого суспільства.
 • Реалізація зворотного зв’язку між громадянами та органами державної влади.
 • Тенденції та особливості залучення громадян до процесу прийняття управлінських рішень.
Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку
 • Класифікація методів та методологічних підходів до проведення соціологічного дослідження.
 • Місце соціологічних досліджень в системі спеціальних досліджень у сфері публічного управління і адміністрування.
 • Методи аналізу та оцінювання програм і проєктів в системі забезпечення сталого розвитку.
 • Механізми оцінювання ефективності програм сталого розвитку.
Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов
 • Вплив факторів зовнішнього середовища на функціонування організації.
 • Засоби адаптації організації до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.
 • Вироблення управлінських рішень на засадах системного та ситуаційного підходів для мінімізації ризиків прийняття управлінських рішень в органах державної влади.
Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності
 • Методи контролю якості в публічному управлінні.
 • Створення, управління та сертифікація систем якості.
 • Міжнародні стандарти в сфері управління якістю.
 • Аудит систем управління якістю.
Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності
 • Методи проведення спеціальних досліджень в сфері публічного управління та адміністрування.
 • Статистичні методи оброблення та аналізу соціологічних даних.
 • Інтерпретація результатів дослідження.
 • Підготовка звіту за результатами соціологічного дослідження.
 • Застосування методів статистики при вирішенні соціальних та управлінських задач.
Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в професійній діяльності
 • Основні поняття в сфері управління, менеджменту та маркетингу.
 • Інформаційні технології в управлінні.
 • Інноваційні технології в менеджменті.
 • Сучасні технології маркетингу.
 • Інструменти державного маркетингу.
 • Бенчмаркінг.
 • Брендинг та ребрендинг в публічній сфері.
 • Можливості використання інтернет-маркетингу в публічній сфері.
Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави
 • Національна безпека та її складові (воєнна, державна, екологічна, економічна, кібернетична тощо).
 • Забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави.
 • Заходи захисту державних інформаційних ресурсів.
 • Захист інформації на організаційному рівні.
 • Програмно-технічні засоби захисту інформаційних систем.
 • Адміністративне правопорушення: поняття та характеристика.
 • Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення.
 • Принципи та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Уміти досліджувати та адаптувати кращі вітчизняні та зарубіжні практики у сфері електронного урядування до потреб розвитку суспільства
 • Зарубіжний досвід впровадження електронного урядування.
 • Стан запровадження електронного урядування у певній галузі економіки (сфері суспільного життя) в країнах світу.
 • Державна політика щодо розвитку електронного урядування у певній галузі економіки (сфері суспільного життя).
 • Порівняльний аналіз стану розвитку електронного урядування.
 • Можливості застосування зарубіжного досвіду запровадження електронного урядування в Україні.
 • Основні підходи та досвід надання електронних послуг в зарубіжних країнах.
 • Запровадження кращих практик надання е-послуг в Україні.
Уміти використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії
 • Особливості розвитку електронної демократії в Україні та зарубіжних країнах.
 • Електронна участь громадян у процесі прийняття управлінських рішень.
 • Звіти ООН щодо основних показників е-участі громадян в різних країнах світу.
 • Основні етапи розвитку електронної демократії.
 • Особливості сучасного етапу розвитку електронної демократії в Україні.
 • Основні проблеми і перспективи розвитку електронної демократії.
 • Тенденції та особливості залучення громадян до процесу прийняття управлінських рішень.
 • Інструменти електронної демократії.
 • Електронні звернення.
 • Електронні петиції.
 • Електронне голосування.
 • Організаційно-правові та інституційні засади побудови й функціонування електронного парламенту.
Знати основні засади розвитку розумних міст та особливості надання електронних послуг
 • Основні поняття.
 • Міжнародний досвід розвитку розумних міст.
 • Основні складові та напрями розвитку розумних міст.
 • Дорожні карти розвитку розумних міст.
 • Розумна мобільність, розумне паркування.
 • Розумне урядування та розумні громадяни.
 • Розумне довкілля та розумні будівлі.
 • Використання великих даних в системах електронного урядування та в розумних містах.
 • Захист приватності в розумних містах.
 • Розвиток розумних міст в Україні.
 • Поняття публічних послуг.
 • Роль та місце адміністративних послуг: основні поняття.
 • Організація надання адміністративних послуг.
 • Індекс електронних послуг.
 • Фази зрілості електронних послуг.
 • Урядові портали е-послуг.
Перелік питань атестаційного екзамену
 1. Розкрийте методологічні засади вивчення суспільства.
 2. Розкрийте сутність суспільства як цілісної системи.
 3. Наведіть соціально-філософське розуміння актуальних проблем розвитку сучасного суспільства.
 4. Розкрийте методологію теорії держави і права, її практичну значущість.
 5. Надайте загальну характеристику теорій походження держави, визначте форми держави.
 6. Охарактеризуйте державно-політичну систему суспільства.
 7. Проаналізуйте основні підходи до дотримання академічної культури та академічної доброчесності.
 8. Визначте сутність спілкування як інструмента професійної діяльності.
 9. Визначте особливості усного та письмового спілкування публічних службовців.
 10. Назвіть індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.
 11. Сформулюйте вимоги до якісної презентації.
 12. Визначте сутність та надайте класифікацію методів публічного управління та адміністрування.
 13. Розкрийте сутність державної влади, публічного управління та публічного адміністрування.
 14. Розкрийте основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.
 15. Охарактеризуйте сутність корпоративної влади і бюрократизму в системі публічного управління й адміністрування та методи їх обмеження.
 16. Розкрийте загальні принципи державного управління та адміністративної діяльності.
 17. Охарактеризуйте засоби забезпечення законності та дотримання дисципліни в публічному управлінні.
 18. Розкрийте правові засади адміністративної діяльності.
 19. Вкажіть морально-етичні імперативи професійної діяльності публічних службовців.
 20. Охарактеризуйте організаційно-правові засади запобігання корупції.
 21. Наведіть основні законодавчі акти, що сприяють формуванню та розвитку системи публічного управління в Україні.
 22. Вкажіть законодавчо-нормативні акти, якими визначаються стандарти та принципи діяльності державних службовців в Україні.
 23. Визначте нормативно-правове забезпечення електронного урядування в Україні.
 24. Розкрийте нормативно-правові засади надання електронних послуг в Україні.
 25. Розкрийте нормативно-правові засади забезпечення розвитку розумних міст.
 26. Проаналізуйте систему управління неурядовими організаціями.
 27. Охарактеризуйте розвиток культурно-освітньої та волонтерської діяльності в Україні.
 28. Розкрийте основні підходи до управління комунікаціями з урахуванням зарубіжного та українського досвіду.
 29. Проаналізуйте діяльність міжнародних неурядових організацій та особливості її здійснення в умовах війни.
 30. Наведіть приклади взаємодії неурядових організацій з органами публічного управління, бізнес-структурами та громадянами.
 31. Проаналізуйте кращі практики залучення громадян до систем учасницького бюджетування (бюджети участі, Громадський бюджет тощо).
 32. Зазначте переваги використання наукових підходів до прийняття управлінських рішень в публічному управлінні та адмініструванні.
 33. Розкрийте сутність управлінських рішень та проаналізуйте їх види в системі публічної влади.
 34. Наведіть приклади застосування різних методів і технологій прийняття та реалізації управлінських рішень.
 35. Охарактеризуйте вплив політичних рішень на суспільний розвиток і державотворення в Україні.
 36. Визначте основні етапи розроблення та погодження проєктів управлінських рішень.
 37. Наведіть приклади підготовки та прийняття управлінських рішень у взаємодії з інститутами громадянського суспільства в Україні за допомогою електронної демократії.
 38. Проаналізуйте механізми оскарження управлінських рішень громадянами, іншими органами публічної влади.
 39. Розкрийте основні підходи до розуміння сутності електронного урядування.
 40. Вкажіть складові індексу розвитку електронного урядування.
 41. Наведіть основні підходи до впровадження електронного урядування в зарубіжних країнах.
 42. Виокремьте основні етапи впровадження електронного урядування в Україні.
 43. Розкрийте сутність електронних послуг.
 44. Розкрийте сутність та основні засади розвитку електронної демократії.
 45. Зазначте основні етапи розвитку електронної демократії, назвіть основні її інструменти.
 46. Розкрийте особливість електронного урядування в умовах мережевої війни.
 47. Охарактеризуйте електронний парламент.
 48. Проаналізуйте основні завдання організації системи електронного документообігу в органах публічної влади.
 49. Проаналізуйте етапи розвитку системи електронного документообігу в Україні.
 50. Охарактеризуйте класи, типи та основні властивості систем електронного документообігу.
 51. Наведіть приклади пошуку, систематизації, зберігання, обробки та аналізу інформації в контексті забезпечення роботи керівника державної установи.
 52. Проаналізуйте підходи до інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських процесів.
 53. Охарактеризуйте завдання та наведіть приклади основних форм соціологічного забезпечення управлінської діяльності.
 54. Визначте напрями організації і розвитку системи взаємовідносин органів публічного влади і громади.
 55. Розкрийте нормативно-правові засади взаємодії держави та громадськості.
 56. Порівняйте основні механізми взаємодії органів влади та громадськості: світовий та вітчизняний досвід.
 57. Охарактеризуйте напрями побудови конструктивної взаємодії між владою та громадськістю в умовах мережевого суспільства.
 58. Наведіть приклади реалізації зворотного зв’язку між громадянами та органами державної влади.
 59. Проаналізуйте тенденції та особливості залучення громадян до процесу прийняття державноуправлінських рішень.
 60. Опишіть успішні практики використання публічної інформації у формі відкритих даних в Україні та за кордоном.
 61. Охарактеризуйте механізми оцінювання ефективності програм забезпечення сталого розвитку.
 62. Проаналізуйте місце соціологічних досліджень в системі спеціальних досліджень у сфері публічного управління і адміністрування.
 63. Розкрийте класифікацію методів і методологічних підходів до проведення соціологічного дослідження.
 64. Проаналізуйте засоби адаптації організації до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.
 65. Продемонструйте приклад вироблення управлінських рішень на засадах системного та ситуаційного підходів для мінімізації ризиків прийняття управлінських рішень в органах державної влади.
 66. Назвіть методи контролю якості в публічному управлінні.
 67. Проаналізуйте вимоги міжнародних стандартів з управління якістю.
 68. Розкрийте порядок проведення аудиту систем якості.
 69. Наведіть приклади застосування методів проведення спеціальних досліджень в сфері публічного управління та адміністрування.
 70. Охарактеризуйте статистичні методи оброблення та аналізу соціологічних даних.
 71. Проаналізуйте основні етапи підготовки звіту за результатами соціологічного дослідження.
 72. Розкрийте практики використання сучасних інформаційних технологій в публічному секторі.
 73. Наведіть приклади використання інноваційних технології в менеджменті.
 74. Охарактеризуйте сучасні технології та інструменти маркетингу.
 75. Розкрийте особливості муніципального маркетингу та бенчмаркінгу.
 76. Розкрийте можливості використання інтернет-маркетингу в публічній сфері.
 77. Наведіть приклади застосування сучасних технологій державного маркетингу.
 78. Визначте пріоритетні напрями забезпечення екологічної, економічної, кібернетичної та воєнної безпеки.
 79. Проаналізуйте основні підходи до забезпечення інформаційної безпеки людини, суспільства та держави.
 80. Визначте заходи захисту державних інформаційних ресурсів.
 81. Наведіть приклади захисту інформації на організаційному рівні.
 82. Охарактеризуйте застосування програмно-технічних засобів захисту інформаційних систем.
 83. Проаналізуйте сутність адміністративного правопорушення та адміністративні стягнення.
 84. Розкрийте основні підходи до захисту приватності в розумних містах.
 85. Проаналізуйте кращий зарубіжний досвід впровадження електронного урядування.
 86. Проаналізуйте державну політику щодо розвитку електронного урядування у певній галузі економіки (сфері суспільного життя).
 87. Надайте рекомендації щодо можливості застосування зарубіжного досвіду запровадження електронного урядування в Україні.
 88. Проаналізуйте основні підходи до надання електронних послуг в країнах Європи.
 89. Наведіть приклади успішного досвіду надання електронних послуг в зарубіжних країнах.
 90. Запропонуйте шляхи удосконалення надання е-послуг в Україні.
 91. Визначте особливості розвитку електронної демократії в Україні та зарубіжних країнах.
 92. Наведіть приклади електронної участі громадян у процесі прийняття управлінських рішень.
 93. Проаналізуйте звіти ООН щодо основних показників е-участі громадян в різних країнах світу.
 94. Проаналізуйте основні проблеми і перспективи розвитку електронної демократії.
 95. Наведіть приклади електронних звернень та розкрийте переваги їх використання.
 96. Проаналізуйте електронні петиції як інструмент електронної демократії.
 97. Поаналізуйте основні підходи та вимоги до електронного голосування як інструмента електронної демократії.
 98. Проаналізуйте організаційно-правові та інституційні засади побудови й функціонування електронного парламенту.
 99. Розкрийте основні підходи до оцінювання розумних міст та охарактеризуйте розвиток розумних міст в Україні.
 100. Виокремьте основні складові та напрями розвитку розумних міст.
 101. Охарактеризуйте розумну мобільність та розумне паркування.
 102. Розкрийте основні підходи до розумного урядування та визначальні ознаки розумних громадян.
 103. Розкрийте основні характеристики розумного довкілля та розумних будівель.
 104. Розкрийте основні підходи до використання великих даних в системах електронного урядування та в розумних містах.
 105. Охарактеризуйте організацію надання адміністративних послуг в Україні та закордоном.
 106. Охарактеризуйте індекс та фази зрілості електронних послуг.
Система оцінювання
 • Бали, отримані здобувачем за перше теоретичне запитання: максимальний бал – 30;
 • Бали, отримані здобувачем за друге практичне запитання: максимальний бал – 35;
 • Бали, отримані здобувачем за третє практичне запитання:прое максимальний бал – 35.
Форма оцінювання

Атестаційний екзамен.

Атестаційний екзамен
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Room: 8 семестр/8 semester
 • Days: Екзамен/Exam