Управління базами даних

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 0
Лабораторні – 18 (36)
CРС – 51

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 0
Лабораторні – 3 (6)
СРС – 91

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є отримання, формування та систематизація знань навичок, прийомів та методів розробки (проєктування та реалізації) та управління баз даних у галузі публічного управління.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набудуть:
 • умінь користування системою електронного документообігу;
 • навички здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ;
 • здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна пов’язана з іншими дисциплінами загального та професійного циклу підготовки: «Основи менеджменту та теорії організації», «Основи математичних знань в публічному управлінні», «Теорія ймовірності», «Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності», «Статистика», «Моделювання та прогнозування процесів та систем», «Основи електронного урядування», «Організація та управління діяльністю адміністративних органів». Їй безпосередньо передує дисципліна «Інтернет-технології та ресурси».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Діловодство», «Державні інформаційні ресурси», «Управління персоналом та тайм-менеджмент»

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та Google Classroom. А також необхідно володіти навичками з використання текстового та табличного редактора, редактора зі створення презентацій, інструментарієм для створення схем і діаграм.

Перелік тем
 1. Предмет, мета, завдання та методи дослідження навчальної дисципліни «Управління базами даних».
 2. Основні поняття теорії баз даних, структур даних і систем управління базами даних.
 3. Теорія реляційних баз даних (РБД).
 4. Концепції проєктування баз даних.
 5. Проєктування РБД: етапи проєктування БД: системний аналіз ПО; концептуальне проєктування.
 6. Проєктування РБД: логічне проєктування БД; фізичне проєктування БД.
 7. Реалізація РБД: створення структури БД (схема даних).
 8. Реалізація РБД: пошук та аналіз даних за допомогою запитів. Основи мови SQL.
 9. Реалізація РБД: створення та налаштування інтерфейсу користувача – екранних форм та звітів. Документування БД.
Програмні результати навчання
 1. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 2. Уміти користуватися системою електронного документообігу.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Управління базами даних
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 5 семестр/5 semester
 • Days: Залік/Test