БЖД та цивільний захист

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 0
CРС – 54

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 82

Анотація навчальної дисципліни

Предметом навчальної дисципліни є законодавчі, нормативно-правові, соціально-економічні, інженерно-технічні та санітарно-гігієнічні основи безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту. Особлива увага приділяється:

 • формуванню здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю;
 • умінню організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції;
 • розумінню та використанню технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 • забезпеченню формування безпечних умов функціонування людини, суспільства та держави.
Мета курсу

Метою кредитного модуля є набуття студентом, знань та умінь для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з обов’язковим дотриманням вимог безпеки і стандартів з охорони праці, використанням останніх досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду безпеки, збереження життя, здоров’я та працездатності; сформувати у студентів відповідальність за особисту та колективну безпеку у повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності на первинній посаді.

Навіщо це потрібно студенту?

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» бакалаври у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання та володіти наступними компетенціями:

 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності);
 • здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки;
 • здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність до ідентифікації, оцінювання та управління реальними та потенційними ризиками та загрозами безпеки життєдіяльності людини, держави і суспільства;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Перелік тем
Розділ 1 Безпека життєдіяльності, як базова концепція сталого розвитку.

1.1. Безпека життєдіяльності, як базова концепція сталого розвитку.
1.2. Системний аналіз як метод дослідження в БЖД. Ризик як кількісна оцінка небезпек.
1.3. Аналіз умов праці. Основні поняття фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.
1.4. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги.

Розділ 2 Охорона праці, як запорука збереження здоров’я та працездатності.

2.1. Законодавчі, нормативно-правові та соціально-економічні основи охорони праці.
2.2.Організація і управління охороною праці.
2.3. Аналіз умов праці. Основні поняття фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.
2.4. Основи виробничої безпеки. Пожежна безпека на об’єктах господарської діяльності.

Розділ 3. Цивільний захист населення і територій.

3.1. Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного захисту
3.2. Єдина державна система цивільного захисту. Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту.
3.3. Організація і забезпечення ЦЗ на ОГД
3.4. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. Захист населення в надзвичайних ситуаціях.

Програмні результати навчання
 1. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.
 2. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 3. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави/

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

БЖД та цивільний захист
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 6 семестр/6 semester
 • Days: Залік/Test