Діловодство

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 5 (10)
CРС – 86

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 140

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо засад документування управлінської інформації та організації роботи зі службовими документами з метою налагодження більш ефективної системи документаційного забезпечення управлінської діяльності. У результаті вивчення будуть здобуті навички із застосування норм і правил складання та оформлення документів, як українською так і, іноземною мовами в процесі реалізації функцій управління та професійного спілкування; опанування прийомів раціональної роботи з документами та організації документообігу; використання систем електронного документообігу; документаційного супроводу засідань колегіальних органів.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • здобудуть навички з пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел для підготовки проєктів управлінських рішень;
 • здобудуть навички з документування управлінської інформації з метою реалізації та впровадження управлінських рішень;
 • набувають уміння складати і оформляти основні види організаційно-розпорядчої документації (статут, положення, інструкція, правила, постанова, ухвала, наказ, вказівка, розпорядження) відповідно до вимог нормативно-правової та нормативно-методичної бази діловодства і порядку функціонування та застосування державної мови;
 • набувають уміння складати і оформляти основні види довідково-інформаційної документації відповідно до вимог нормативно-правової та нормативно-методичної бази діловодства і порядку функціонування та застосування державної мови;
 • набувають уміння складати і оформляти різні види листів, вести ділову кореспонденцію;
 • набувають уміння виконувати основні види робіт з підготовки, організації, проведення і протокольного супроводу засідань колегіальних органів;
 • набувають навичок із здійснення інформаційно-документаційного забезпечення управлінських процесів, що супроводжуються використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій;
 • здобудуть навички з використання в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ, зокрема користуватися системою електронного документообігу;
 • набувають уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що пов’язані з документуванням та організацією роботи з документами, функціонуванням електронного документообігу в процесі управлінської діяльності та професійної діяльності керівника організації;
 • набувають навичок спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня з метою регламентації діловодних процесів, прийомів і способів створення та опрацювання документів, налагодження механізмів проходження вхідних, вихідних і внутрішніх документів;
 • здобудуть навички з планування та оперативного керування діловодними процесами (створення, погодження, затвердження, реєстрація, постановка на контроль, переміщення, відправка, закінчення роботи з документом, формування справ, передання їх на архівне зберігання, знищення);
 • набувають уміння планувати та управляти часом в процесі здійснення контролю за проходженням і виконанням документів;
 • набувають уміння проєктувати схеми проходження документів в організації та визначати шляхи удосконалення документообігу з урахуванням сучасних ІКТ;
 • набувають навичок міжособистісної взаємодії та дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки в професійній діяльності під час виконання діловодних процедур;
 • здобудуть навички із складання номенклатури та формування справ.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, документознавства, інформаційної та архівної справи, права, тощо. Відповідно до структурно-логічної схеми програми підготовки фахівця публічного управління та адміністрування навчальній дисципліні «Діловодство», безпосередньо, передують дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності» та «Інтернет-технології та ресурси». Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання навчальної дисципліни «Діловодство» можна використовувати в подальшому під час опанування навчальної дисципліни «Теорія і практика референтської та офісної діяльності».

Необхідні знання та навички для вивчення навчальної дисципліни

 • українська мова;
 • іноземна мова (початковий або базовий рівень англійської мови);
 • використання текстового редактора;
 • використання редактора для створення презентацій.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджер Viber.

Перелік тем
 1. Діловодство як сукупність процесів документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності.
 2. Документ як засіб реалізації ефективної управлінської діяльності: основні поняття, властивості, функції. Класифікація основних документів у діловодстві.
 3. Документування управлінської діяльності. Реквізити документів і вимоги до їх написання та оформлення.
 4. Загальні засади організації документообігу в сучасних службах діловодства: поняття, принципи й основні етапи.
 5. Довідково-інформаційні документи: загальна характеристика, види, особливості складання та оформлення.
 6. Культура ділового мовлення та ділового листування. Вимоги міжнародних і національних стандартів до оформлення ділової кореспонденції.
 7. Організаційно-розпорядчі документи та документи колегіальних органів в управлінській діяльності: загальна характеристика, види, особливості складання та оформлення.
 8. Організація та впровадження електронного документообігу. Особливості функціонування систем електронного документообігу.
 9. Систематизація документів, підготовка і передача справ до архіву.
Програмні результати навчання
 1. Застосовувати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою в процесі документування управлінської діяльності.
 2. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою з метою реалізації міжкультурної та ділової комунікації за допомогою листування.
 3. Уміти користуватися системою електронного документообігу задля забезпечення системної взаємодії підсистем управління.
 4. Уміти реалізовувати заходи з організаційного, протокольного, комунікаційного та технічного забезпечення управлінської діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Діловодство
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4
 • Room: 4 семестр/4 semester
 • Days: Екзамен/Exam