Електронні послуги

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 0
CРС – 54

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 5 (10)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 76

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни «Електронні послуги» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми, пов’язані із запровадженням надання електронних послуг, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Силабус навчальної дисципліни «Електронні послуги» розроблений на основі принципу конструктивного вирівнювання, що дозволяє передбачити необхідні навчальні завдання та активності, які потрібні студентам для досягнення очікуваних результатів навчання, а потім спроектувати навчальний досвід таким чином, щоб максимально збільшити можливості студентів досягти бажаних результатів.

Силабус побудований таким чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати навички та знання, отримані у попередньому. Фінальним результатом курсу є здача екзамену, під час якого студенти використовують теоретичні знання та застосовують практичні навички, отримані під час виконання всіх видів завдань та активної участі на практичних заняттях (виконання поточних завдань та активностей). Особлива увага приділяється принципу заохочення студентів до активного навчання, у відповідності з яким студенти мають працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання.

Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.

Під час навчання застосовуються:
– стратегії активного і колективного навчання;
– особистісно-орієнтовані розвиваючі технології, засновані на активних формах і методах навчання (командна робота, парна робота, метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо);
– евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи активізації творчого мислення);
– метод проблемно-орієнтованого навчання;
– системи реагування аудиторії (audience response system).

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджер WhatsApp, за допомогою якого:
– спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;
– здійснюється надання зворотного зв’язку студентам стосовно навчальних завдань та змісту навчальної дисципліни;
– оцінюються навчальні завдання студентів;
– ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання навчальних завдань та оцінювання студентів.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять), а також проводяться практичні заняття з виїздом до центральних органів виконавчої влади.

Місце навчальної дисципліни в програмі навчання

Дисципліна «Електронні послуги» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, юридичних, технічних тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Е-послуги» тісно пов’язана з іншими дисциплінами управлінського блоку: «Розумні міста», «Управління базами даних», «Інтернет-технології та ресурси», «Основи інформаційної безпеки». Їй безпосередньо передує дисципліна «Основи електронного урядування».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Е-послуги» можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: цикл професійної підготовки (освітньо-професійна програма «Електронне урядування»): «Бенчмаркінг в публічному управлінні», «Галузеве електронне урядування».

Перелік тем
 1. Поняття публічних послуг. Роль та місце адміністративних послуг: основні поняття.
 2. Організація надання адміністративних послуг.
 3. Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура систем надання електронних послуг.
 4. Інформаційний менеджмент у системі електронних послуг.
 5. Нормативно-правове забезпечення надання електронних послуг України
 6. Організація надання електронних послуг в країнах Європи.
 7. Досвід надання електронних послуг в США, Канаді ти Сінгапурі.
 8. Запровадження кращих практик надання е-послуг в Україні.
Програмні результати навчання
 1. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції.
 2. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 3. Уміти досліджувати та адаптувати кращі вітчизняні та зарубіжні практики у сфері електронного урядування до потреб розвитку суспільства.
 4. Уміти використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії.
 5. Знати основні засади розвитку розумних міст та особливості надання електронних послуг.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Електронні послуги
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 7 семестр/7 semester
 • Days: Екзамен/Exam