Електронні послуги (курсова робота)

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 0
Лабораторні – 0
CРС – 30

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 0
Лабораторні – 0
СРС – 30

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою курсової роботи є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми, пов’язані із запровадженням надання електронних послуг, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Під час навчання застосовуються:

– особистісно-орієнтовані розвиваючі технології, засновані на активних формах і методах навчання (командна робота, парна робота, метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо);
– евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи активізації творчого мислення);
– метод проблемно-орієнтованого навчання;
Для більш ефективної комунікації використовується електронна пошта та месенджер WhatsApp, за допомогою якого:
– спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;
– ведеться облік дотримання студентами плану виконання курсової роботи.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять), а також проводилися практичні заняття з виїздом до центральних органів виконавчої влади.

Програмні результати навчання
 1. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції.
 2. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 3. Уміти досліджувати та адаптувати кращі вітчизняні та зарубіжні практики у сфері електронного урядування до потреб розвитку суспільства.
 4. Уміти використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії.
 5. Знати основні засади розвитку розумних міст та особливості надання електронних послуг.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Електронні послуги (курсова робота)
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 1
 • Room: 7 семестр/7 semester
 • Days: Залік/Test