Основи здорового способу життя

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 72 (144)
Лабораторні – 0
CРС – 6

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 6 (12)
Лабораторні – 0
СРС – 138

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни «Фізичне виховання» є формування у студентів здатності підтримувати на достатньому рівні стан фізичного здоров’я, фізичної та розумової працездатності; розвивати основні життєво необхідні професійно-прикладні рухові навички; формувати мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя.

Силабус навчальної дисципліни «Фізичне виховання» розроблений на основі принципу адаптаційних змін в організмі, що дозволяє передбачити необхідні навчальні завдання та активності, які потрібні студентам для досягнення очікуваних результатів навчання, а потім спроєктувати навчальний досвід таким чином, щоб максимально збільшити можливості студентів досягти бажаних результатів.

Силабус побудований таким чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати навички та знання, отримані у попередньому. Фінальним завданням є виконання тестових вправ з обраного виду рухової активності та вправ за програмою щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, для виконання яких студенти використовують теоретичні знання та застосовують практичні навички, отримані під час виконання всіх видів завдань та активної участі на практичних заняттях (виконання поточних завдань та активностей). Особлива увага приділяється принципу поступовості в застосуванні фізичних навантажень, самоконтролю за станом організму. На заняттях впроваджується система заохочення студентів до активного навчання, у відповідності з якою вони мають працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в подальшому вирішувати проблеми з фізичним розвитком та руховими навичками.

Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • отримають навички зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
 • отримають навички міжособистісної взаємодії.

Під час навчання застосовуються стратегії активного і колективного навчання та особистісно-орієнтовані розвиваючі технології, засновані на активних формах і методах навчання (підбір індивідуального навантаження).

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для спілкування та вирішення поточних питань (графік спортивно-масових заходів, надолуження навчального матеріалу тощо).

Необхідні знання та навички для вивчення навчальної дисципліни

1. Індивідуалізації фізичних навантажень.
2. Самоконтролю за станом організму.

Зв’язок з подальшими для вивчення навчальними дисциплінами

Дисципліна «Фізичне виховання» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і наукових галузей: медико-біологічних, психолого-педагогічних, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки бакалавра дисципліна «Фізичне виховання» закладає мотивацію до занять руховою активністю та спортом як складової здорового способу життя, підвищення фізичної та розумової працездатності; сприяє розвитку основних життєво необхідних професійно-прикладних рухових вмінь та навичок.

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Фізичне виховання» можна використовувати в подальшому для опанування методами самоконтролю за станом організму та підвищення працездатності для реалізації вимог інших навчальних дисциплін.

Перелік тем
 1. Вдосконалення прояву фізичних якостей засобами обраного виду рухової активності та спорту.
 2. Вдосконалення техніки виконання вправ обраного виду рухової активності та спорту.
 3. Формування вмінь та навичок професійно-прикладної фізичної підготовки.
 4. Тестування фізичної підготовленості.
Програмні результати навчання
 1. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Норми етичної поведінки.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Основи здорового способу життя
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 1-2 семестр/1-2 semester
 • Days: Залік/Test