Геоінформаційні системи

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 66

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 108

Анотація навчальної дисципліни

Вивчення дисципліни має на меті формування уявлень про призначення, склад та функції аналізу геоінформаційних систем, знань про аналіз даних при просторовому моделюванні в ГІС, аналітичні засоби аналізу, аналіз місцеположення об’єктів, дистанційний аналіз, класифікацію, картографічне накладання, аналіз поверхонь, просторове моделювання в ГІС.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • зрозуміють сутність основних понять у сфері використання геоінформаційних ресурсів;
 • знатимуть види державних геоінформаційних ресурсів та їх основне призначення; зможуть їх використовувати задля реалізації управлінських функцій;
 • розвинуть навички використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій, в тому числі інструментів електронного урядування та електронної демократії;
 • ознайомляться з особливостями використання геопросторових даних;
 • отримають знання основних підходів до визначення цінності геопросторових даних;
 • розумітимуть алгоритм роботи з аналізу геопросторових даних;
 • оволодіють технологією створення картографічних матеріалів;
 • навчаться використовувати геоінформаційні сервіси для задач електронного врядування;
 • ознайомляться з вітчизняними та міжнародними стандартами, рекомендаціями та кращими практиками у сфері геоінформаційних систем.

За структурно-логічною схемою підготовки фахівця дисципліна «Геоінформаційні системи» пов’язана з дисциплінами «Основи електронного урядування», «Управління базами даних», «Інтернет-технології та ресурси», «Державні інформаційні ресурси».
Для більш ефективної комунікації викладача та студентів використовується електронна пошта, месенджер Viber, папка зі спільним доступом на Google-диску, в якій розміщуються необхідні матеріали.

Перелік тем
 1. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни. Історія розвитку геоінформаційних систем й сучасний стан.
 2. Загальні принципи побудови моделей даних в ГІС.
 3. Системи управління базами геоданих.
 4. Глобальні навігаційні системи позиціонування.
 5. Методи дистанційного зондування Землі.
 6. Геоінформаційне картографування.
 7. Базовий просторовий аналіз і вимірювання у ГІС.
 8. Інтелектуальні моделі ГІС-аналізу в управлінні територіями.
 9. Класифікація та перекласифікація просторових об’єктів в ГІС.
Програмні результати навчання
 1. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 2. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 3. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 4. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 5. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави.
 6. Уміти використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Геоінформаційні системи
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 5 семестр/5 semester
 • Days: Екзамен/Exam