Основи інформаційної безпеки

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 36

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 3 (6)
Лабораторні – 0
СРС – 76

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо сутності інформаційної безпеки як складного багаторівневого явища, що має соціальні, психологічні й технічні виміри. Результатом вивчення дисципліни є формування та/або розвиток навичок виявлення і протидії інформаційним загрозам на рівні людини, суспільства та держави. Здобувачі вищої освіти також вивчатимуть положення нормативно-правових актів, які спрямовані на забезпечення інформаційних прав та свобод людини і громадянина та захист інтересів держави в інформаційній сфері.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:

 • отримають теоретичні знання щодо сутності та взаємозв’язків інформаційної безпеки, безпеки інформації, кібербезпеки та захисту інформації;
 • розвинуть навички реалізації своїх прав і обов’язків в інформаційній сфері як члена суспільства, розумітимуть важливість забезпечення доступності, цілісності та конфіденційності інформації для збереження цінностей громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • розвинуть навички критичного ставлення до отримуваної інформації, що сприятиме збереженню та примноженню моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • розвинуть навички ідентифікації та оцінювання наслідків реалізації загроз у сфері інформаційної безпеки для життєдіяльності окремої особистості, груп людей, організацій та держави;
 • отримають знання щодо значення інформаційної безпеки у контексті забезпечення національної безпеки України, ознайомляться з пріоритетними напрямами державної політики в інформаційній сфері;
 • поглиблять знання нормативно-правових актів в частині, що регулюють інформаційні відносини у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема щодо доступу громадян до інформації, яка знаходиться у розпорядженні органів державної влади;
 • розвинуть навички забезпечення захисту приватності в повсякденному житті та професійній діяльності;
 • поглиблять теоретичні знання та розвинуть практичні навички щодо використання маніпулятивних прийомів впливу на індивідуальну та масову свідомість;
 • отримають базові знання щодо інформаційного протиборства, інформаційної війни, гібридної війни та спеціальних інформаційних операцій.

Навчальна дисципліна орієнтована на розвиток загальної інформаційної культури, критичного мислення та громадянської свідомості студентів, а також на формування професійних знань фахівців з публічного управління та адміністрування у сфері інформаційної безпеки.

За структурно-логічною схемою підготовки фахівця дана навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами циклу професійної підготовки, як «Правові засади адміністративної діяльності», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Основи електронного урядування». Отримані теоретичні знання та практичні навички сприяють кращому розумінню дисциплін, що вивчатимуться пізніше, зокрема дисциплін «Державні інформаційні ресурси», «Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади» та деяких дисциплін вільного вибору («Стратегії та технології мережевих війн», «Електоральні технології»).

Для більш ефективної комунікації викладача та студентів використовується електронна пошта та месенджер Viber, створюється папка на Google-диску, в якій розміщуються необхідні інформаційні матеріали. Google-документ зі спільним доступом використовується також при виконанні домашньої контрольної роботи.

Перелік тем
 1. Інформаційна безпека як складова національної безпеки.
 2. Інформаційне суспільство та інформація. Класифікація інформації.
 3. Інформаційна безпека та безпека інформації. Загрози в інформаційній сфері.
 4. Кібернетична безпека та кібернетичні загрози.
 5. Захист персональних даних та захист приватності.
 6. Сутність, ознаки та технології маніпулювання свідомістю.
 7. Інсайдерство та соціальна інженерія.
 8. Інформаційне протиборство та інформаційна війна. Гібридна війна.
 9. Нормативно-правова база у сфері інформаційної безпеки.
 10. Забезпечення інформаційної безпеки в організаціях.
Програмні результати навчання
 1. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Основи інформаційної безпеки
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 5 семестр/5 semester
 • Days: Залік/Test