Державні інформаційні ресурси

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 51

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 5 (10)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 91

Анотація навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності розв’язувати завдання та навчальні кейси, пов’язані із створенням, використанням та захистом державних інформаційних ресурсів, спинаючись на існуючу нормативно-правову базу в цій сфері, знання стандартів, принципів і методів захисту інформаційних ресурсів, зокрема у сфері публічного управління та адміністрування. Результатом вивчення дисципліни є формування у студентів уміння використовувати державні інформаційні ресурси для реалізації своїх прав і обов’язків як члена суспільства та фахівця у сфері публічного управління та адміністрування, висувати обґрунтовані вимоги щодо їх змісту, форми та структури, захищеності та доступності тощо.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:

 • зрозуміють сутність основних понять у сфері державних інформаційних ресурсів;
 • знатимуть види державних інформаційних ресурсів та їх основне призначення; зможуть їх використовувати задля реалізації своїх прав і обов’язків як людини та громадянина;
 • розвинуть навички використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій, в тому числі інструментів електронного урядування та електронної демократії;
 • ознайомляться з цікавими історичними фактами витоку державних секретів та поглиблять свої знання стосовно сучасних загроз державним інформаційним ресурсам;
 • отримають знання основних підходів до визначення цінності інформації;
 • розумітимуть алгоритм роботи державних експертів з питань таємниць;
 • оволодіють технологією визначення режиму доступу до конкретної інформації;
 • навчаться визначати організаційно-правові засади доступу до конфіденційної та таємної інформації;
 • ознайомляться з вітчизняними та міжнародними стандартами, рекомендаціями та кращими практиками у сфері захисту інформаційних ресурсів;
 • набудуть теоретичних знань щодо особливостей проведення аудиту захищеності державних інформаційних ресурсів.

Передумовою вивчення дисципліни «Державні інформаційні ресурси» є засвоєння окремих тем (підтем) в рамках курсу «Основи інформаційної безпеки» (зокрема, сутність та типи інформації, види інформації за режимом доступу, забезпечення доступу до публічної інформації тощо). За структурно-логічною схемою підготовки фахівця дана навчальна дисципліна також пов’язана з дисциплінами «Основи електронного урядування», «Управління базами даних», «Інтернет-технології та ресурси», «Стандартизація, сертифікація та управління якістю».

Для більш ефективної комунікації викладача та студентів використовується електронна пошта, месенджер Viber, папка зі спільним доступом на Google-диску, в якій розміщуються необхідні матеріали.

Перелік тем
 1. Поняття та загальна класифікація інформаційних ресурсів. Державні та національні інформаційні ресурси.
 2. Види державних інформаційних ресурсів. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів.
 3. Використання інструментів е-урядування та е-демократії при організації доступу до державних інформаційних ресурсів.
 4. Загрози державним інформаційним ресурсам. Відомі історичні факти витоку державних секретів та їх наслідки.
 5. Проблема визначення цінності інформації. Підходи до визначення цінності (важливості) інформації.
 6. Встановлення режим доступу до інформації та визначення ступеня секретності інформації.
 7. Становлення інституту державних експертів з питань таємниць, функції та повноваження державних експертів з питань таємниць в сучасній Україні.
 8. Організація захисту державних інформаційних ресурсів. Вітчизняні та міжнародні стандарти захисту інформації.
 9. Аудит захищеності державних інформаційних ресурсів.
Програмні результати навчання
 1. Знати основи електронного урядування.
 2. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства та держави.
 3. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічного управління та адміністрування.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Державні інформаційні ресурси
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 6 семестр/6 semester
 • Days: Екзамен/Exam