Практичний курс іноземної мови

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 36 (72)
Лабораторні – 0
СРС – 18

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 6 (12)
Лабораторні – 0
СРС – 78

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни на початковому рівні підготовки є формування уміння усно і письмово спілкуватися іноземною мовою. У процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати достатній рівень комунікативної компетентності, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, професійно орієнтованих мовленнєвих навичок, а також підготовку до подальшої самостійної роботи для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:

 • розвивають здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • розвивають вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з використанням іноземної мови;
 • набувають навичок спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності) за допомогою іноземної мови;
 • розвивають уміння аудіювання: розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери і ситуації спілкування та повідомлення характеру; розуміти діалоги гуманітарного характеру; розуміти й вилучати основну інформацію з коротких аудіо уривків, передбачувати побутові сюжети; розуміти просту гуманітарну інформацію;
 • оволодівають уміннями діалогічного мовлення: будувати діалоги; ставити і відповідати на питання, обмінюватись думками та інформацією на різні теми у повсякденних ситуаціях;
 • набувають та розвивають навички монологічного мовлення: виступати з підготовленими повідомленнями про поточні події в Україні та світі; вміти логічно будувати ланцюжок міркувань; продукувати досить об’ємну, чітку аргументацію, підтримуючи свою точку зору, наводячи приклади; вибирати і передавати просту фактичну інформацію.
Перелік тем
Семестр 1
 1. Вступне заняття. Socializing. Greetings and introductions.
 2. Starting and keeping a conversation going.
 3. Our University. Who do you think you are?
 4. Men and women.
 5. Filling in the Forms Including Personal Information. Tell me about yourself.
 6. Second Life.
 7. Filling in the Forms Including Personal Information. Fact or fiction?
 8. What really happened?
 9. I don’t believe it!
 10. Hustle.
 11. You’re going where?
 12. Getting connected.
 13. In other words …
 14. Модульна контрольна робота.
 15. Describing Daily Life and Learning Experience in Oral and Writing.
 16. Describing Daily Life and Learning Experience in Oral and Writing.
 17. The virtual revolution.
 18. Revision lesson.
Семестр 2
 1. Вступне заняття.
 2. Revision lesson.
 3. Reading and Understanding Instructions.
 4. Millionaires.
 5. Dream job.
 6. That’s a good idea.
 7. Gavin and Stacey.
 8. Making Arrangements by Phone
 9. Making arrangements by phone.
 10. Machines.
 11. Exchanging Information and Discussing News in Oral and Writing.
 12. Ask the experts.
 13. Networking.
 14. Socialising in VLE (virtual learning environment).
 15. It’s out of order.
 16. Top Gear.
 17. Final test.
 18. Залік.
Семестр 3
 1. Вступне заняття Entry test. Unit 6. Emotion.
 2. Searching for and Processing Information.
 3. The secret of success.
 4. Developing skimming and scanning skills: extracting main and detailed information.
 5. The memory men.
 6. Are you qualified?
 7. Developing skimming and scanning skills: extracting main and detailed information.
 8. Neighbours.
 9. My place in cyberspace.
 10. Make yourself at home.
 11. Distinguishing between factual/non-factual information.
 12. History. Leaps.
 13. In our time.
 14. Модульна контрольна робота.
 15. Ethical man.
 16. When you travel…
 17. Distinguishing between important/less important.
 18. Revision lesson.
Семестр 4
 1. Вступне заняття.
 2. What’s in name?
 3. What are you like?
 4. This is he.
 5. Listening for main and detailed information.
 6. My department. Listening for main and detailed information.
 7. Words of wisdom.
 8. Changing your mind.
 9. Who do you trust?
 10. Listening for main and detailed information.
 11. My future speciality. Listening for main and detailed information.
 12. Your space.
 13. Welcome to perfect city.
 14. Final test.
 15. Social justice.
 16. Do the right thing.
 17. Family secrets.
 18. Залік.
Програмні результати навчання

Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Практичний курс іноземної мови
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 1-4 семестр/1-4 semester
 • Days: Залік/Test