Історія державного управління в Україні

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 0
СРС – 24

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 52

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є навчити студентів використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни «Історія державного управління» студенти після засвоєння мають продемонструвати такі результати навчання:

 • здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями з історії розвитку державного управління України різного періоду;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні наслідуючи найкращі приклади з української та світової історії;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації, базуючись на уроках різних історичних подій та враховуючи їх переваги та недоліки;
 • здатність працювати в команді, для більше ефективного виконання завдань та поглибленого вивчення матеріалу курсу;
 • здатність планувати та управляти часом для вчасного виконання навчального плану та всіх поставлених перед студентом завдань;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми наукового та прикладного характеру для участі у різноманітних професійних конференціях, круглих столах, воркшопах, тощо.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей та виступає фундаментом для вивчення наступних навчальних дисциплін: «Теорія держави і права», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Правові засади адміністративної діяльності», «Державна служба».

Перелік тем

Розділ 1. Виникнення та розвиток Української держави і системи управління в період ІХ-ХІХ ст.
1.1. Вступ. Предмет та завдання курсу. Геополітичне становище України та його вплив на формування української державності, структур і механізмів управління.
1.2. Державне управління и період Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.
1.3. Організація державної влади та козацького самоврядування на Запорозькій Січі та в часи Гетьманства. Гетьманат – устрій та державне управління (XVII-XVIII ст.).
1.4. Державницька думка в Україні в XIX – на початку ХХ ст.
1.5. Відродження Української національної держави (1917-1919 рр.). Роль і місце УНР, ЦР, Директорії в формуванні центральних, регіональних та місцевих органів влади

Розділ 2. Історичний поступ української держави
2.1. Радянська модель побудови держави та створення органів управління. Втілення цієї моделі на практиці в Україні 1921-1945 рр.
Тема 2.2. Республіканські структури УРСР в повоєнній період та умовах пошуку оптимальної моделі побудови Української держави (1945-1991 рр.).
2.3. Формування органів державної влади та управління в умовах проголошення України незалежною державою.
2.4 Реформування органів державної влади та управління

Програмні результати навчання

Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Історія державного управління в Україні
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 2
 • Room: 1 семестр/1 semester
 • Days: Залік/Test