Кібернетика та системний аналіз

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 9 (18)
CРС – 36

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 0
Лабораторні – 4 (8)
СРС – 74

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань у фахівців з публічного управління системного світосприйняття, усвідомлення наукових підходів до вирішення політичних, соціальних, виробничих проблем у професійній діяльності. Курс містить теоретичні матеріали та комп’ютерний практикум. У результаті опанування будуть здобуті навички розв’язання складних, слабо структурованих задач в умовах невизначеності, для чого застосовуються теоретичні положення та методи кібернетики та системного аналізу, комп’ютерні методи вироблення і прийняття ефективних управлінських рішень. Вивчення курсу сприяє формуванню аналітичного мислення студентів, посилює навички орієнтування в процесах суспільного життя.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • набудуть знань, концептуальних понять та теоретичних засад кібернетики та системного аналізу;
 • отримають знання та розуміння предметної області та професійної діяльності;
 • набудуть навички абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • навчаться розуміти системність оточуючого нас світу, бачити проблему в комплексі взаємодіючих та взаємопов’язаних елементів;
 • оволодіють деякими технологіями системного аналізу для вироблення і прийняття організаційних та управлінських рішень при вирішенні складних проблем;
 • зможуть аналізувати та синтезувати інформацію стосовно розроблення, реалізації та прогнозування стратегії розвитку об’єктів управління та адміністрування;
 • набудуть вмінь критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання в умовах недостатньої інформації про процеси та явища, що вивчаються;
 • зможуть використовувати для підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ;
 • зможуть здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.

Міждисциплінарні зв’язки: за структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Кібернетика та системний аналіз» вивчається після курсів «Теорія ймовірності», «Основи математичних знань в публічному управлінні». Отримані теоретичні знання та практичні навички в рамках цієї дисципліни тісно пов’язані з результатами, отриманими в ході вивчення таких дисциплін, як «Соціологічне забезпечення управлінської діяльності», «Моделювання та прогнозування процесів та систем». Для більш ефективної комунікації викладача зі студентами використовуються електронна пошта, месенджер Viber. З метою успішного виконання лабораторних і розрахункової роботи необхідно володіти навичками використання табличного редактора.

Перелік тем
 1. Вступ до проблематики кібернетики та системного аналізу.
 2. Основні категорії і поняття кібернетики та системного аналізу.
 3. Класифікація та властивості систем. Системний аналіз та моделювання об’єктів публічної сфери.
 4. Складні системи управління. Лінійна модель.
 5. Системний аналіз процесу управління в складних системах.
 6. Метод аналізу ієрархій для вирішення слабо структурованих управлінських проблем.
 7. Отримання і аналіз експертної інформації у сфері публічного управління та адміністрування.
 8. Застосування методів системного аналізу для вирішення практичних задач управління.
 9. Прийняття рішень в складних організаційних системах.
Програмні результати навчання
 1. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 2. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 3. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Кібернетика та системний аналіз
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3,5
 • Room: 5 семестр/5 semester
 • Days: Екзамен/Exam