Врегулювання конфліктів і медіація в публічному управлінні та адмініструванні

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 66

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 4 (8)
Лабораторні – 0
СРС – 104

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни «Врегулювання конфліктів» є формування знань про технології налагодження ефективної комунікації між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування шляхом набуття вмінь та навичок з коригування професійної діяльності у випадку зміни вихідних умов. У результаті вивчення здобувачем вищої освіти будуть отримані навички, що формують здатність організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції. Вищезазначене дозволяє здобувачеві вищої освіти розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень з постконфліктного миробудівництва, здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції з метою формування безпечних умов функціонування людини, суспільства та держави, а також знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес структур та неурядових організацій, базуючись на принципах, та використовуючи інструменти реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.

Під час вивчення навчальної дисципліни «Врегулювання конфліктів» здобувачі вищої освіти:
 • оволодіють науковою термінологією, пов’язаною з теоретичним обгрунтуванням специфіки конфліктів в суспільстві, що дозволить сформувати здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • оволодіють навиками виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що виникають під час деескалації конфліктів або в процесі відновлення миру та безпеки, реінтеграції тимчасово окупованих територій, формування управлінських структур з миробудівництва в публічному управлінні в Україні, а також здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів;
 • оволодіють міжнародною термінологією у сфері врегулювання конфліктів, запропонованою міжнародними і регіональними організаціями з підтримання миру і безпеки, що покращить здатність здобувачів спілкуватися іноземною мовою та підвищить навички міжособистісної взаємодії;
 • здобудуть навики спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності) в процесі соціальної взаємодії, співробітництва й розв’язання конфліктів, а також здатності до адаптації та дії в новій ситуації вибору ефективних стратегій миру в рамках міжнародного досвіду їх успішної реалізації;
 • сформують здатність бути критичним і самокритичним під час ознайомлення та аналізу діяльності міжнародних організацій з безпеки та миру, зокрема, при вивченні механізмів взаємодії з органами публічної влади в країнах, що знаходяться в стані конфлікту;
 • здобудуть навики з планування та управління часом на прикладі наукового дослідження видів миротворчої діяльності, світового досвіду миротворчих місій, акцентуючи увагу на складових мандату миротворчих місій, які призвели як до успішної мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій, так і до неефективних управлінських дій, що створили передумови для ескалації конфлікту;
 • оволодіють теоретичними знаннями про міжнародні і національні нормативно-правові та морально-етичні норми поведінки службовців органів публічної влади, що сприяють розвитку діалогових ініціатив у відповідності до типології конфліктів та шляхів їх врегулювання;
 • сформують здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування, зокрема з розробки проєктів управлінських рішень з постконфліктного миробудівництва, надання наукових пропозицій з впровадження елементів світового досвіду функціонування міжнародних тимчасових адміністрацій в країнах, що знаходилися в стані конфлікту;
 • оволодіють знаннями про медіацію та інші успішні комунікативні механізми з врегулювання конфліктів, що вдосконалить здатність впроваджувати інноваційні технології в системі публічних комунікацій об’єднаних територіальних громад та органів публічної влади в Україні.

Навчальна дисципліна «Врегулювання конфліктів» відноситься до циклу професійної підготовки, має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з такими дисциплінами як: «Психологія управлінської взаємодії», «Управління неурядовими організаціями», «Соціальна політика та сталий розвиток», «Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади». Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування вищезазначених навчальних дисциплін.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджери Viber, Telegram. А також необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та і редактора зі створення презентацій.

Перелік тем
 1. Наукові підходи до визначення поняття «конфлікт», класифікація конфліктів в сучасному суспільстві.
 2. Теоретичні засади миробудівництва в публічному управлінні.
 3. Стратегії миру та міжнародний досвід їх реалізації у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.
 4. Міжнародні організації з безпеки та миру: механізми взаємодії з органами публічної влади в країнах, що знаходяться в стані конфлікту.
 5. Види миротворчої діяльності та світовий досвід миротворчих місій.
 6. Технології прийняття та реалізації управлінських рішень з впровадження миротворчої місії в країнах, що знаходяться в стані конфлікту.
 7. Формування міжнародних тимчасових адміністрацій з відновлення конституційного ладу та правового режиму на тимчасово окупованих територіях (адаптація моделей професійної діяльності у випадку зміни вихідних умов).
 8. Основні положення резолюцій Організації Об’єданих Націй з посередництва та переговорів у врегулюванні конфліктів.
 9. Медіація як альтернативний спосіб врегулювання конфліктів в комунікаціях між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 10. Медіація в об’єднаних територіальних громадах: перспективи впровадження в Україні.
Програмні результати навчання
 1. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 2. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Врегулювання конфліктів і медіація в публічному управлінні та адмініструванні
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 5 семестр/5 semester
 • Days: Екзамен/Exam