Кваліфікаційна робота

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Загальний обсяг

180 годин

Форма навчання

Заочна

Загальний обсяг

180 годин

Мета кваліфікаційної роботи

Основними завданнями кваліфікаційної роботи є:

 • систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за програмою підготовки фахівця певного рівня вищої освіти, та їх практичне використання при вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності;
 • розвиток досвіду самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання завдань, які передбачені завданням на кваліфікаційну роботу;
 • визначення відповідності рівня підготовки студента-випускника вимогам відповідного Стандарту вищої освіти, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.
Програмні результати навчання
 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних,  політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
 2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою.
 3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.
 4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції.
 8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 9. Знати основи електронного урядування.
 10. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 11. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 12. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 13. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
 14. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
 15. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 16. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в публічній сфері.
 17. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави.
 18. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічного управління та адміністрування.
 19. Уміти здійснювати заходи з організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності.
 20. Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес-структур та неурядових організацій.
 21. Знати принципи та інструменти реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.
Компетентності

У процесі підготовки і захисту кваліфікаційної роботи здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня має продемонструвати, зокрема:

Рівень опанування загальними компетентностями:
 • здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • здатність планувати та управляти часом;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • навички міжособистісної взаємодії;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
Рівень опанування фаховими компетентностями:
 • здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів;
 • здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ;
 • здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій;
 • здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності;
 • здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати;
 • здатність впроваджувати інноваційні технології;
 • здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність визначати стан електронної готовності щодо впровадження електронного урядування на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях;
 • здатність визначати єдині вимоги до електронних послуг, здійснювати їх моніторинг та оцінювання;
 • здатність до порівняння та оцінювання вітчизняних та зарубіжних практик у сфері електронного урядування.
Тема кваліфікаційної роботи

Теми кваліфікаційних робіт обираються відповідно до освітньо-професійної програми «Електронне урядування»; наукових (ініціативних) досліджень, які виконуються кафедрою теорії та практики управління, а також у межах професійного спрямування випускника на замовлення установ, підприємств і організацій, за умови укладення відповідних договорів.

Студенти мають можливість обрати тему відповідно до їх уподобань, власних можливостей, максимального використання матеріалів курсових робіт, результатів НДРС, практичного досвіду роботи за фахом (для студентів, які поєднують навчання з роботою на підприємствах, в установах тощо), узгодивши її зі своїм керівником відповідно до освітньо-професійної програми «Електронне урядування».

При формулюванні теми кваліфікаційної роботи необхідно уникати слів «Розробка…», «Проект…», «Проектування…», «Дослідження…», «Аналіз…», «Вивчення…», «Питання…», «Проблема…», «Роль…», «Значення…» через невизначеність кінцевого результату. У назві кваліфікаційної роботи не дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих.

Тема роботи повинна бути лаконічною, чітко і конкретно відображати мету та основний зміст роботи і бути тотожною в наказі про закріплення тем і керівників за студентами, завданні на кваліфікаційну роботу, титульному аркуші, документах ЕК та в додатку до диплома.

Кафедра теорії та практики управління створює необхідні умови для своєчасного ознайомлення студентів-випускників з основними напрямами кваліфікаційних робіт, надає необхідну допомогу у виборі теми, яка відповідає інтересам і можливостям кожного з них. Особливо це стосується тих студентів, які з різних причин не змогли заздалегідь визначитися щодо теми майбутньої кваліфікаційної роботи.

Поряд із наданням інформації про тематику кваліфікаційних робіт зі студентами проводяться консультації керівників стосовно мети, змісту, проблематики, обсягу кваліфікаційної роботи та вимог щодо її оформлення.

Вибір теми кваліфікаційної роботи здійснюється за заявою студента у довільній формі, написаній на ім’я завідувача кафедри теорії та практики управління. Попередньо має бути отримана згода керівника кваліфікаційної роботи, що також фіксується у заяві. Тематика кваліфікаційних робіт розглядається на засіданні кафедри теорії та практики управління (у процесі розгляду тем можуть бути внесені відповідні корективи, які доводяться до відома студента). Після підписування зазначеними особами заяви, вона передається секретарю кафедри або відповідальному за організацію дипломного проєктування на кафедрі для підготовки документів, необхідних для використання на кафедрі теорії та практики управління, та надання у деканат факультету соціології і права для підготовки відповідного наказу.

Загальні вимоги до змісту кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота – це результат дослідження певного об’єкта, його характеристик, властивостей (що є предметом дослідження). Об’єкт дослідження має належати до класу узагальненого об’єкта діяльності фахівця спеціальності «Публічне управління та адміністрування», враховуючи специфіку освітньо-професійної програми «Електронне урядування».

У кваліфікаційній роботі має бути розв’язане складне спеціалізоване завдання та практична проблема у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів галузі «Публічне управління та адміністрування» і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, які обумовлені розвитком і впровадженням електронного урядування або його впливом на інші сфери суспільного життя.

Кваліфікаційна робота є атестаційною роботою з освітньо-професійної програми «Електронне урядування», її зміст має розкрити рівень опанування загальних та фахових компетентностей, які зазначені у Стандарті.

Кваліфікаційна робота виконується на базі теоретичних знань і практичного досвіду, що отримані студентом протягом усього терміну навчання, та самостійної науково-дослідної роботи.

Зміст кваліфікаційної роботи має відповідати її темі. Матеріал кваліфікаційної роботи має відповідати темі роботи, її меті та вирішувати завдання, що поставлені для її досягнення.

Підготовка та написання кваліфікаційної роботи передбачає:

 • формулювання спеціалізованого завдання / практичної проблеми, задачі, визначення об’єкта, предмета та мети дослідження, аналіз стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування мети дослідження;
 • аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження;
 • аналіз і узагальнення фактичного (емпіричного) матеріалу, який використовується в процесі дослідження;
 • викладення отриманих результатів та оцінювання їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;
 • перевірку можливостей практичної реалізації отриманих результатів;
 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді доповідей на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах або публікацій у рецензованих наукових журналах і збірниках наукових праць.

За результатами виконання кваліфікаційної роботи має бути опубліковано не менше двох праць (статей, тез).

Змістом кваліфікаційної роботи є розкриття сутності певної проблеми на основі ґрунтовного вивчення теоретичних джерел, їх аналізу, проведення необхідних досліджень, систематизації і аналізу отриманих даних, обґрунтування власних висновків та розробка пропозицій та рекомендацій.

Основна частина, як правило, містить:

 • відомості про об’єкт та предмет дослідження, які необхідні та достатні для вирішення поставлених задач даної кваліфікаційної роботи;
 • обґрунтування і вибір теоретичних та експериментальних методів вирішення поставлених задач;
 • розробку методики досліджень;
 • формулювання результатів теоретичних і практичних досліджень та аналіз основних результатів з точки зору достовірності та практичної цінності.
Форма оцінювання

Передзахист, захист роботи.

Вимоги до структури та оформлення кваліфікаційної роботи

Інформація наведена в методичних рекомендаціях до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи.
Переглянути та/або завантажити рекомендації можна у верхній частині сторінки.

Кваліфікаційна робота
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 6
 • Room: 8 семестр/8 semester