Логіка

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 63

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 125

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування у студентів свідомого ставлення до процесу міркування та прийняття рішень, чіткого уявлення про основні закономірності процесів мислення, недопущення у власних міркуваннях логічних помилок та їх виявлення у промові інших осіб. Результатом вивчення дисципліни є формування та/або розвиток навичок критичного аналізу логічних форм та правильного застосування логічних прийомів і операцій, розвиток логічної культури мовлення, зокрема вміння правильно будувати умовиводи та коректно обґрунтовувати свою думку, що в цілому дозволяє розвинути навички міжособистісної та групової взаємодії, здатність до співробітництва та розв’язання конфліктів. Здобувачі вищої освіти також ознайомляться з історією розвитку логіки та законами формальної логіки, що дозволить виявляти та усувати проблеми в доведенні та аргументації.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • розумітимуть наскрізний характер логічних знань та умінь;
 • ознайомляться з основними віхами в історії розвитку логіки як науки;
 • отримають теоретичні знання щодо природи мислення, правил побудови та використання в процесі мислення головних логічних форм — поняття, судження, умовиводу;
 • розвинуть навички міжособистісної взаємодії шляхом здійснення логічного аналізу умовиводів, доведення та спростувань, дотримання законів формальної логіки;
 • познайомляться з софістичними прийомами та логічними хитрощами, які використовуються задля отримання перемоги в суперечці, введення в оману співрозмовників та/або слухачів;
 • розвинуть навички критичного ставлення до отримуваної інформації, що сприятиме збереженню та примноженню моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

За структурно-логічною схемою підготовки фахівця дана навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами, як «Основи математичних знань в публічному управлінні», «Теорія ймовірності», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Основи інформаційної безпеки».

Дисципліна «Логіка» орієнтована на розвиток культури мислення, а її вивчення покращує загальні аналітичні та комунікативні навички, що стане у нагоді як в повсякденному житті, так і в професійній діяльності.

Для більш ефективної комунікації викладача та студентів використовується електронна пошта та месенджер Viber, створюється папка на Google-диску, в якій розміщуються необхідні інформаційні матеріали.

Перелік тем
 1. Предмет та значення логіки.
 2. Історія логіки.
 3. Закони логіки.
 4. Поняття.
 5. Судження.
 6. Умовивід. Безпосередні, умовні та розділові умовиводи.
 7. Простий категоричний силогізм.
 8. Складні та складноскорочені умовиводи.
 9. Індуктивні умовиводи. Умовиводи за аналогією.
 10. Доведення та спростування. Гіпотеза.
 11. Паралогізми та софізми.
Програмні результати навчання

Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Логіка
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4,5
 • Room: 1 семестр/1 semester
 • Days: Екзамен/Exam