Мікро- та макроекономіка

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 48

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 112

Анотація навчальної дисципліни

Дисципліна «Мікро- та макроекономіка» спирається на базові історичні, культурні, політичні, соціальні, економічні засади розвитку суспільства, використання даних статистичної звітності, обліку, спеціальних досліджень у професійній діяльності та сприяє формуванню здатностей:

 • професійної, підприємницької діяльності в умовах ринкових відносин;
 • прийняття оптимальних господарських рішень в умовах обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання;
 • ефективного управління суб’єктами господарювання;
 • розроблення ефективної макроекономічної політики регіонів та національної економіки в цілому в інтересах всіх членів суспільства.

У ході навчання дисципліни «Мікро- та макроекономіка» здобувачі вищої освіти оволодіють інноваційними технологіями та сформують ряд професійно значущих вмінь:

 • навчатися та оволодівати сучасними знаннями предмету, методів та етапів економічного аналізу; основ суспільного виробництва та економічних систем; господарської діяльності економічних суб’єктів в умовах ринку;
 • дотримуватися верховенства права, прав і свобод людини, громадянина України, реалізовувати власні права і обов’язки як членів суспільства, забезпечуючи його сталий економічний розвиток на основі знання механізму функціонування національної економіки, сучасних мікро- та макроекономічних теорій, надбань світової та національної економічної науки, досвіду економічної практики;
 • примножувати моральні, культурні, наукові, економічні цінності на основі використання економічних закономірностей розвитку суспільства, сучасної техніки та інформаційних технологій;
 • швидко та мобільно адаптуватися в умовах динамічного розвитку суспільства, в тому числі відповідно до мінливих умов ринку;
 • діяти, працювати в команді, розробляти оптимальні господарські рішення в умовах обмежених ресурсів, альтернативних можливостей їх використання для забезпечення необхідних, наперед заданих соціально-економічних результатів;
 • використовуючи базові положення мікроекономічної теорії, ринкового механізму, формування попиту і пропозиції, вибору споживача і виробника, обґрунтування раціональної поведінки учасників ринку виконувати економічні розрахунки та обґрунтування для розв’язання проблем професійної або підприємницької діяльності, оптимізації поведінки економічних суб’єктів;
 • виявляти основні макроекономічні проблеми, оцінювати макроекономічну ситуацію в країні, величину та динаміку сукупного попиту та сукупної пропозиції в часі аналізувати макроекономічні показники розвитку економіки, аналізувати причини та наслідки макроекономічної нестабільності;
 • аналізувати наслідки впливу важелів механізму макроекономічного регулювання національної економіки, виявляти чинники забезпечення ефективності макроекономічної політики регіонів та національної економіки в цілому;
 • спираючись на умови економічного зростання національної економіки, формування макроекономічної рівноваги (рівноваги на товарному, фінансовому ринку і ринку праці), прогнозувати наслідки макроекономічної політики держави, здійснювати планування та управління економічними результатами та наслідками професійної діяльності у часі.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, юридичних, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами правничого та управлінського блоку: «Теорія держави та права», «Основи менеджменту та теорії організації», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Державна служба». Їй безпосередньо передує дисципліна «Організація та управління діяльністю адміністративних органів».

Перелік тем
 1. Предмет, методи та етапи мікро-макроекономічного аналізу.
 2. Основи суспільного виробництва, економічних систем.
 3. Мікроекономічні основи організації ринкової системи господарства. Ринок як система господарювання, ринковий механізм та його елементи.
 4. Конкурентні ринкові структури, результати поведінки ринкових суб’єктів у різних конкурентних структурах.
 5. Теорія виробництва і граничних продуктів.
 6. Результати діяльності підприємства. Дохід та його форми.
 7. Макроекономічні проблеми економічної науки.
 8. Макроекономічні показники в системі національних рахунків.
 9. Макроекономічна рівновага.
 10. Економічні цикли. Макроекономічна нестабільність.
 11. Механізм макроекономічного регулювання: основні цілі та напрями.
 12. Світове господарство. Інтеграція національної економіки у світове господарство.
Програмні результати навчання
 1. Використовувати базові знання з історичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства, що виявляється у формуванні знань та вмінь студентів з предмету, методології та етапів економічного аналізу, основ суспільного виробництва, ринкового механізму та його елементів, ринкової рівноваги, аналізу поведінки споживачів, конкуренції та аналізу ринкових структур.
 2. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності, що реалізується формуванням знань та вмінь студентів з теорії виробництва, витрат, граничних продуктів, формування ціни, доходу підприємства та його форм.
 3. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 4. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку, що виявляється у формуванні знань та вмінь студентів щодо розв’язання макроекономічних проблем, обчислення макроекономічних показників, формування макроекономічної рівноваги, макроекономічної нестабільності та економічних циклів, механізму макроекономічного регулювання держави.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Мікро- та макроекономіка
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4
 • Room: 2 семестр/2 semester
 • Days: Екзамен/Exam