Моделювання та прогнозування процесів та систем

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 0
Лабораторні – 18 (36)
CРС – 36

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 2 (4)
Семінари – 0
Лабораторні – 2 (4)
СРС – 82

Анотація навчальної дисципліни

Сучасна управлінська діяльність потребує дедалі вищого рівня інтелектуалізації управлінської праці, різнобічних та значних за обсягом знань, вміння оперативно опрацьовувати та аналізувати великі масиви інформації. Підвищення темпів змін сучасного суспільства потребує дослідження проблем соціальної динаміки, засвоєння методів моделювання суспільних процесів.

Курс «Моделювання та прогнозування процесів та систем» закладає фундамент для вивчення і застосування методів та технологій передбачення соціальних, економічних явищ та процесів, отримання та аналізу інформації для розвитку виробництва, запобігання криз, налагоджування конфліктів, вироблення і прийняття ефективних управлінських рішень. Курс містить теоретичні матеріали та комп’ютерний практикум.

У результаті опанування будуть здобуті навички моделювання складних організаційно-управлінських задач, виявлення тенденцій у соціально-економічних процесах та системах для подальшого прогнозування поведінки об’єкта управління, вироблення і прийняття ефективних управлінських рішень. Здобувачі вищої освіти будуть вміти використовувати інформаційні технології аналізу та обробки інформації. Вивчення курсу сприяє формуванню аналітичного мислення студентів, посилює навички орієнтування в процесах суспільного життя.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • набудуть навички формалізації та алгоритмізації задач, пов’язаних з управлінською роботою;
 • оволодіють принципами та методами застосування математичних моделей у дослідженнях соціальних систем та процесів;
 • навчаться передбачати наслідки застосування неякісно отриманої моделі досліджуваного явища або процесу;
 • зможуть прогнозувати тенденції розвитку соціально-економічних процесів;
 • набудуть досвід комплексно аналізувати, ґрунтовно оцінювати поточну інформацію в професійній діяльності;
 • засвоять методики моделювання та прогнозування в сфері публічного управління та адміністрування з використанням комп’ютерної техніки.

Міждисциплінарні зв’язки: за структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Моделювання та прогнозування процесів та систем» вивчається після курсів «Основи математичних знань в публічному управлінні», «Теорія ймовірності», «Статистика». Отримані теоретичні знання та практичні навички в рамках цієї дисципліни тісно пов’язані з результатами, отриманими в ході вивчення таких дисциплін, як «Соціологічне забезпечення управлінської діяльності», «Кібернетика та системний аналіз».

Для більш ефективної комунікації викладача зі студентами використовуються електронна пошта, месенджер Viber. З метою успішного виконання лабораторних і розрахункової роботи необхідно володіти навичками використання табличного редактора.

Перелік тем
 1. Застосування математичних моделей в управлінні соціальними системами.
 2. Задачі моделювання та прогнозування в професійній діяльності.
 3. Інформаційні, математичні моделі. Багатофакторні моделі.
 4. Імітаційне моделювання складних систем.
 5. Застосування елементів регресійного аналізу в ідентифікації моделей.
 6. Технології аналізу експертних оцінок в соціальному моделюванні.
 7. Оптимізація прийняття управлінських рішень за методом аналізу ієрархій.
 8. Соціальна прогностика, її проблеми в сфері публічного управління.
 9. Види і методи прогнозування та їх можливості.
Програмні результати навчання
 1. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Моделювання та прогнозування процесів та систем
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 7 семестр/7 semester
 • Days: Залік/Test