Організація та управління діяльністю адміністративних органів

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 78

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 138

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни «Організація та управління діяльністю адміністративних органів» є формування у студентів знань про закономірності організації, функціонування та розвитку адміністративних органів в Україні та вміння виявляти і вирішувати проблеми при впровадженні механізмів і технологій у сфері організації та управління діяльністю адміністративних органів. У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти оволодіють навичками здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських процесів в системі адміністративних органів влади із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, розробки тактичних та оперативних планів управлінської діяльності та організації ефективної управлінської діяльності в адміністративних органах влади.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:

 • отримають навички з стратегічного управління діяльністю адміністративних органів, адаптації та дії в нових ситуаціях, що постають перед адміністративними органами влади в умовах реформування системи публічного управління;
 • оволодіють навичками працювати в команді під час виконання практичних завдань з оптимізації системи управління та організації діяльності адміністративних органів;
 • набудуть навичок здійснювати планування та управління часом як одними з важливих складових підвищення ефективності управління функціонуванням адміністративним органом;
 • отримають навички виявляти, ставити та вирішувати проблеми в системі управління та організації діяльності адміністративних органів;
 • оволодіють навичками пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, необхідних для забезпечення ефективного функціонування адміністративних органів;
 • отримають навички бути критичним і самокритичним під час роботи з різноманітними інформаційними джерелами, вирішенні проблеми та прийнятті управлінських рішень в системі управління та організації діяльності адміністративних органів;
 • оволодіють навичками ефективної міжособистісної взаємодії та з представниками інших професійних груп, державною мовою як усно, так і письмово, в системі адміністративних органів;
 • набудуть навички з розробки тактичних та оперативних планів управлінської діяльності в адміністративних органах;
 • отримають навички у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління;
 • оволодіють навичками соціальної взаємодії, співробітництва й розв’язання конфліктів у ході дослідницької діяльності, прийняття рішень та вирішення управлінських проблем в системі адміністративних органів;
 • отримають навички забезпечення належного рівня вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів у ході управління та організації діяльності адміністративних органів;
 • оволодіють навичками забезпечення та дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки під час організації та управління діяльністю адміністративних органів;
 • отримають навички здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів в системі адміністративних органів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій;
 • отримають навички організовувати ефективну управлінську діяльність і забезпечувати супровід професійної діяльності керівника адміністративного органу;
 • оволодіють навичками виконання основних видів робіт із документаційного забезпечення та бездокументного обслуговування управлінської діяльності.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, юридичних, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами правничого та управлінського блоку: «Історія державного управління України», «Основи менеджменту та теорії організації», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Правові засади адміністративної діяльності», «Державна служба».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Бенчмаркінг в публічному управлінні».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджер Telegram.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, а також обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять).

Перелік тем
 1. Предмет, мета, завдання та методи дослідження навчальної дисципліни «Організація та управління діяльністю адміністративних органів».
 2. Інституціональний, організаційний та фінансовий механізми управління функціонуванням адміністративного органу.
 3. Комунікативний механізм управління функціонуванням адміністративного органу
 4. Адміністративні послуги як складова демократичного врядування.
 5. Зарубіжний досвід організації та управління діяльністю адміністративних послуг та можливості його імплементації в Україні.
 6. Стратегічне, тактичне та оперативне планування управлінської діяльності в адміністративних органах.
 7. Самоуправління та керівництво в системі адміністративних органів.
 8. Цілепокладання та управління часом як основа підвищення ефективності організації роботи керівника та персоналу адміністративного органу.
 9. Сучасні технології в системі управління персоналом адміністративних органів.
 10. Тренди управління та розвитку персоналу адміністративного органу.
 11. Сучасні персонал технології стимулювання праці та можливості їх застосування в адміністративних органах.
 12. Деструктивна поведінка керівництва та персоналу адміністративного органу.
 13. Організаційні конфлікти в системі функціонування адміністративних органів.
 14. Формування та розвиток особистий бренду керівника, персоналу та адміністративного органу.
 15. Технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в адміністративних органах.
 16. Ефективність діяльності адміністративних органів.
 17. Аудит ефективності діяльності адміністративних органів.
 18. Використання сучасних інформаційних технологій в роботі адміністративних органів.
Програмні результати навчання
 1. Знати структури та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування, а саме у системі управління та організації діяльності адміністративних органів.
 2. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 3. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 4. Уміти здійснювати заходи з організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Організація та управління діяльністю адміністративних органів
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 5
 • Room: 4 семестр/4 semester
 • Days: Екзамен/Exam
Instructors