Організація та управління діяльністю адміністративних органів (курсова робота)

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 0
Лабораторні – 0
CРС – 30

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 0
Лабораторні – 0
СРС – 30

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо специфіки політичних явищ, процесів і відносин та досвіду самостійного дослідження актуальних проблем політичного розвитку сучасних держав та України. У результаті вивчення будуть розвинуті здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • оволодіють сучасними знаннями щодо категорій політичної науки, принципів функціонування політичної системи і моделей політичної взаємодії;
 • зможуть реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, у контексті виборчого права, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • отримають навички збереження і примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства на основі розуміння закономірностей розвитку політичних процесів та їх сучасних трансформацій, принципів здійснення політики, демократизації як базового тренду світових реалій, практики електоральних процедур і виборчих процесів;
 • сформують здатності до адаптації та дії в новій ситуації в контексті оцінки політичних явищ у динаміці, виявляючи причини, наслідки і взаємозв’язки між різними подіями;
 • оволодіють навичками працювати в команді у під час ділових і імітаційних ігор щодо моделювання виборчих президентських, парламентських та місцевих кампаній;
 • зможуть планувати та управляти часом, розуміючи алгоритми прийняття державно-політичних рішень та усвідомлюючи поставлені цілі і завдання різних владних акторів;
 • здобудуть вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми реалізації політичних процесів, співставляти теоретичні засади політики з принципами практичної реалізації;
 • опанують здатності впроваджувати інноваційні технології щодо суб’єктивних і психологічних складових політичних процесів, зокрема сучасного політичного лідерства, політичних еліт, а також політичної свідомості і культури, що ретранслюються у ідеологічний вимір;
 • сформують здатності до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування, у контексті самостійного формулювання тенденцій, що притаманні українському та світовому політичним просторам.

Навчальна дисципліна «Політологія» належить до циклу дисциплін базової підготовки у відповідності до стандартів вищої освіти. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами гуманітарного профілю: «Соціологія», «Соціальна філософія», «Теорія держави і права».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому у процесі опанування навчальних дисциплін з правничого та управлінського профілів: «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Врегулювання конфліктів», «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Державний маркетинг», «Управління неурядовими організаціями».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджери. Також студентам необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та редактора зі створення презентацій.

Перелік тем курсової роботи (орієнтовний)
 1. Особиста ефективність керівника адміністративного органу: її основні чинники і шляхи підвищення.
 2. Роль інноваційного менеджменту в підвищенні ефективності діяльності адміністративних органів.
 3. Розвиток професійної компетентності персоналу в адміністративних органах в Україні.
 4. Удосконалення системи управління функціонуванням адміністративних органів України.
 5. Застосування соціальних та психологічних методів управління в адміністративних органах.
 6. Удосконалення професійної діяльності керівника адміністративного органу в умовах кризи.
 7. Інтелектуальний капітал в системі державного управління: стан і тенденції розвитку.
 8. Формування механізмів корпоративної культури в адміністративних органах влади України в умовах євроінтеграції.
 9. Формування етики персоналу адміністративних органів в умовах демократизації і професіоналізації державного управління в Україні.
 10. Конфлікти в діяльності адміністративних органів влади: причини, шляхи розв’язання та прогнозування.
 11. Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України.
 12. Комунікативна діяльність в адміністративних органах влади.
 13. Антикризові технології в системі управління діяльністю адміністративних органів.
 14. Управління репутацією в адміністративних органах влади.
 15. Самоосвіта персоналу адміністративного органу в умовах суспільних змін.
 16. Удосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні.
 17. Удосконалення системи кадрового аудиту адміністративних органів.
 18. Особливості реалізації стратегічної комунікації в системі адміністративних органів.
 19. Інноваційні методи підвищення ефективності роботи персоналу адміністративних органів.
 20. Управління ефективністю діяльності адміністративних органів влади.
 21. Механізми управління функціонуванням адміністративних органів
 22. Організація праці як основа успішної діяльності адміністративного органу
 23. Кадрові технології та кадровий аудит в системі управління персоналом адміністративного органу.
 24. Особливості мотивації праці персоналу адміністративного органу.
 25. Деструктивна поведінка персоналу та її вплив на ефективність функціонування адміністративного органу.
 26. Удосконалення адміністративних методів управління персоналом.
 27. Удосконалення методів контролю за ефективністю діяльності адміністративних органів.
 28. Формування іміджу керівника як чинника легітимізації державної влади.
 29. Особливості інформаційно-комунікативного супроводу діяльності адміністративних органів.
 30. Техніка моніторингу і контролю управлінської діяльності.
 31. Формування комунікаційної культури в адміністративних органах влади.
 32. Ефективність діяльності управлінських органів і посадових осіб.
 33. Використання інструментів психологічної взаємодії в адміністративних органах.
Програмні результати навчання
 1. Знати структури та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування, а саме у системі управління та організації діяльності адміністративних органів.
 2. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 3. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 4. Уміти здійснювати заходи організаційного, протокольного, комунікативного та технічного забезпечення управлінської діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Організація та управління діяльністю адміністративних органів (курсова робота)
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 1
 • Room: 4 семестр/4 semester
 • Days: Залік/Test
Instructors