Основи економіки

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 36

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 82

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування системних економічних знань щодо основних концепцій, категорій, закономірностей та механізмів функціонування сучасної економіки, розвиток економічної культури та економічного мислення, формування навичок провадження підприємницької діяльності та ухвалення обґрунтованих як на макрорівні, так і на мікрорівні. У результаті вивчення здобувачі вищої освіти ознайомляться з кращими вітчизняними та зарубіжними практиками підприємницької діяльності, а також органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації політики у сфері податків, бюджету, грошового обігу, конкурентної політики та антимонопольного регулювання, міжнародних економічних відносин. Передбачено аналіз основних законодавчих актів, що регулюють різноманітні сфери економічних відносин.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • оволодіють загальними засадами теоретичних основ сучасної економіки;
 • здобудуть знання щодо основних етапів становлення економічної науки;
 • набудуть навичок щодо аналізу економічних категорій та законів;
 • оволодіють навичками аналізу суспільного виробництва;
 • здобудуть знання щодо аналізу грошового обігу та інфляції;
 • набудуть навичок роботи у команді у складі групи з прикладних досліджень під час виконання практичних завдань з аналізу конкурентного середовища та визначення напрямів здійснення конкурентної політики на державному та регіональному рівнях;
 • оволодіють навиками аналізу процесів функціонування капіталу;
 • отримають навички аналізу діяльності кредитно-банківської системи України;
 • здобудуть знання щодо функціонування аграрної сфери та агропромислового комплексу;
 • оволодіють навиками моделювання процесу започаткування підприємницької діяльності;
 • отримають теоретичні знання щодо аналізу функцій держави, теорій державного регулювання економіки, методів та форм його здійснення;
 • отримають знання щодо особливостей побудови та функціонування національної фінансової системи, формування державного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування, управляння державним боргом;
 • здобудуть навички з дослідницької та аналітичної діяльності, збирання, оброблення та аналізу інформації економічного змісту, її систематизації та використання;
 • одержать знання про систему світового господарства міжнародної торгівлі та валютно-фінансових відносин;
 • ознайомляться з економічними основами та світовим досвідом застосування різноманітних технологій, спрямованих на розв’язання глобальних проблем.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, юридичних тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами: «Теорія держави та права», «Основи менеджменту та теорії організації», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Державна служба».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Бенчмаркінг в публічному управлінні», «Психологія управлінської взаємодії», «Державний маркетинг», «Макро- та мікроекономіка».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджери Telegram, Viber.

Перелік тем
 1. Предмет, мета, завдання та методи дослідження навчальної дисципліни «Основи економіки».
 2. Економічна система суспільства. Відносини власності.
 3. Виробництво та його роль у житті суспільства.
 4. Теорія грошей і товару.
 5. Конкуренція, монополія та конкурентна політика держави.
 6. Капітал та його функціональні форми.
 7. Кредитно-банківська система.
 8. Економічні відносини в аграрному секторі.
 9. Доходи населення, їх формування та розподіл.
 10. Держава та її економічні функції.
 11. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.
 12. Економічні аспекти глобальних проблем людства.
Програмні результати навчання
 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних,  політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
 2. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів ПУА.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Основи економіки
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 1 семестр/1 semester
 • Days: Залік/Test