Основи електронного урядування

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 66

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 112

Анотація навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи електронного урядування» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері електронного урядування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Силабус побудований таким чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати навички та знання, отримані у попередньому. Фінальним завданням є виконання індивідуального завдання (творчої роботи) з обов’язковим публічним захистом, для виконання якого студенти використовують теоретичні знання та застосовують практичні навички, отримані під час виконання всіх видів завдань та активної участі на практичних заняттях. Особлива увага приділяється принципу заохочення студентів до активного навчання, у відповідності з яким студенти мають працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання

Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.

Під час навчання застосовуються стратегії активного і колективного навчання (командна робота, робота в парах, метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо), а також метод проблемно-орієнтованого навчання.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджер WhatsApp.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, а також обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять).

Дисципліна «Основи електронного урядування» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, юридичних, технічних тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Основи електронного урядування» тісно пов’язана з іншими дисциплінами управлінського блоку: «Основи менеджменту та теорії організації», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Державна служба», «Теорія прийняття управлінських рішень».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Основи електронного урядування» можна використовувати в подальшому під час опанування навчальної дисципліни: «Бенчмаркінг в публічному управлінні».

Перелік тем
 1. Вступ до електронного урядування. Проєкт «Зміни на краще!».
 2. Поняття та сутність електронного урядування. Основні підходи до розгляду е-урядування.
 3. Зарубіжний досвід впровадження електронного урядування.
 4. Впровадження електронного урядування в Україні.
 5. Електронні послуги.
 6. Сутність та основні засади розвитку електронної демократії.
 7. Інструменти е-демократії.
 8. Електронне урядування в умовах мережевої війни
 9. Електронний парламент.
 10. Обговорення результативності проєктів.
 11. Звіт щодо виконання проєкту.
 12. Творча робота.
 13. Захист творчих робіт.
Програмні результати навчання
 1. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції.
 2. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 3. Знати основи електронного урядування.
 4. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 5. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи електронного урядування» студенти зможуть:

 • уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції, використовуючи інструменти та технології електронного урядування;
 • розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в умовах впровадження електронного урядування;
 • знати основи електронного урядування;
 • уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації з питань розвитку електронного урядування, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень при виконанні індивідуального завдання (творчої роботи) з актуальних питань розвитку електронного урядування.
Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Основи електронного урядування
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 5
 • Room: 3 семестр/3 semester
 • Days: Екзамен/Exam