Основи математичних знань в публічному управлінні

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 9 (18)
CРС – 60

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 142

Анотація навчальної дисципліни

Основна мета навчальної дисципліни: формування базових знань для застосування математичного апарату до задач публічного управління; вивчення студентами основних методів та алгоритмів аналітичної геометрії, лінійної алгебри та математичного аналізу, вивчення теоретичних основ математичного аналізу з метою використання їх методики та інструментарію в дослідженні економічних об`єктів і процесів, електронного врядування, адміністративного менеджменту.

До спеціальних компетенцій належать здатності методами математичного моделювання проводити дослідницьку та пошукову діяльність, розробляти тактичні та оперативні плани та у складі робочої групи проводити прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування.

 • формування особистості студента, розвиток інтелекту і здібностей до логічного та алгоритмічного мислення;
 • навчання основним математичним методам, необхідним для аналізу та моделювання процесів та явищ у публічному управлінні;
 • виробити уявлення про принципи математичних міркувань і доведень;
 • засвоєння основних математичних понять та методів в публічному управлінні;

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами такими як «Теорія ймовірності», «Логіка», «Статистика», «Моделювання та прогнозування процесів та систем», «Соціологічне забезпечення управлінської діяльності», «Теорія прийняття управлінських рішень».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати надалі під час опанування навчальних дисциплін: «Кібернетика та системний аналіз», «Мікро- та макроекономіка», «Теорія прийняття управлінських рішень».

Курс спирається на хороше знання шкільного матеріалу з алгебри, геометрії та початків математичного аналізу.

Перелік тем
 1. Основи лінійної алгебри: матричне числення, системи лінійних рівнянь.
 2. Векторний аналіз та основи аналітичної геометрії: пряма, площина криві 2 порядку.
 3. Числення нескінченно-малих величин. Перша та друга важливі границі, порівняння нескінченно-малих та великих величин. Граничні показники в економічних задачах.
 4. Основи диференціального числення. Дослідження та побудова графіків функцій. Застосування в економічних задачах: поняття еластичності функції, аналіз попиту та пропозиції за допомогою еластичності.
 5. Інтегральне числення. Застосування інтегрального числення до задач геометрії та деякі застосування в задачах аналізу та прогнозування – дисконт, криві Лоренца, коефіцієнт Джині.
Програмні результати навчання
 1. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 2. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Позааудиторні заняття.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Основи математичних знань в публічному управлінні
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4,5
 • Room: 1 семестр/1 semester
 • Days: Екзамен/Exam