Основи менеджменту та теорії організації

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 51

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 95

Анотація навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності розв’язувати завдання та навчальні кейси в галузі управління, зокрема в сфері публічного управління та адміністрування, використовуючи базові знання з менеджменту та теорії організації, в тому числі законів та принципів функціонування організаційних систем, основних принципів і функцій управління організацією та її елементами, характеру зв’язків між різного роду цілісними утвореннями та їх складовими, процесів та дії організуючої та дезорганізуючої спрямованості. Результатом вивчення дисципліни є формування у студентів уміння виявляти та аналізувати потенційні впливи на організацію, розуміти етапи прийняття та реалізації управлінських рішень в різних організаційних структурах, коригувати професійну діяльність у випадку зміни зовнішнього і внутрішнього середовища організації.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • зрозуміють сутність основних понять в сфері управління, менеджменту та теорії організації;
 • отримають знання стосовно особливостей управлінської праці, ознайомляться з основними типами керівництва та лідерства;
 • ознайомляться з етапами розвитку управлінської науки;
 • дізнаються основні характеристики організацій як структур відкритого типу;
 • отримають теоретичні та практичні знання щодо законів та закономірностей функціонування, основних управлінських функцій, видів та типів організацій;
 • зрозуміють вплив законів організації на функціонування і розвиток організаційних структур різної природи;
 • отримають навички виявлення та послаблення дії дезорганізуючих факторів на організацію шляхом аналізу її внутрішнього та зовнішнього середовища та зможуть на основі отриманої інформації вносити пропозиції щодо оптимізації діяльності організації (підрозділу);
 • отримають теоретичні знання та навички визначення стадії життєвого циклу організації, розумітимуть проблеми та задачі, які відповідають даному етапу розвитку;
 • розумітимуть принципи розподілу повноважень, обов’язків і відповідальності між структурними ланками організації та в межах ієрархічних рівнів.

За структурно-логічною схемою підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з дисципліною «Теорія прийняття управлінських рішень» та передує вивченню дисципліни «Управління персоналом та тайм-менеджмент». Знання та навички, отримані в ході вивчення окремих тем дисципліни «Основи менеджменту та теорії організації» сприятимуть кращому розумінню матеріалу, що викладається в межах дисциплін «Основи публічного управління та адміністративної діяльності» та «Державне управління».

Для більш ефективної комунікації викладача та студентів використовується електронна пошта, месенджери Viber та Telegram.

Перелік тем
 1. Вступ до менеджменту і теорії організації.
 2. Організації як об’єкт управління.
 3. Сутність та особливості управлінської праці.
 4. Стилі керівництва та культура управління.
 5. Історичний розвиток управлінської науки.
 6. Закони, принципи та закономірності менеджменту і теорії організації.
 7. Зовнішнє та внутрішнє середовище організації.
 8. Життєвий цикл організації.
 9. Види і типи організацій.
 10. Функції менеджменту.
Програмні результати навчання
 1. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 2. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
 3. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в професійній діяльності/

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Основи менеджменту та теорії організації
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4
 • Room: 1 семестр/1 semester
 • Days: Екзамен/Exam