Політологія

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 66

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 112

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо специфіки політичних явищ, процесів і відносин та досвіду самостійного дослідження актуальних проблем політичного розвитку сучасних держав та України. У результаті вивчення будуть розвинуті здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • оволодіють сучасними знаннями щодо категорій політичної науки, принципів функціонування політичної системи і моделей політичної взаємодії;
 • зможуть реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, у контексті виборчого права, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • отримають навички збереження і примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства на основі розуміння закономірностей розвитку політичних процесів та їх сучасних трансформацій, принципів здійснення політики, демократизації як базового тренду світових реалій, практики електоральних процедур і виборчих процесів;
 • сформують здатності до адаптації та дії в новій ситуації в контексті оцінки політичних явищ у динаміці, виявляючи причини, наслідки і взаємозв’язки між різними подіями;
 • оволодіють навичками працювати в команді у під час ділових і імітаційних ігор щодо моделювання виборчих президентських, парламентських та місцевих кампаній;
 • зможуть планувати та управляти часом, розуміючи алгоритми прийняття державно-політичних рішень та усвідомлюючи поставлені цілі і завдання різних владних акторів;
 • здобудуть вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми реалізації політичних процесів, співставляти теоретичні засади політики з принципами практичної реалізації;
 • опанують здатності впроваджувати інноваційні технології щодо суб’єктивних і психологічних складових політичних процесів, зокрема сучасного політичного лідерства, політичних еліт, а також політичної свідомості і культури, що ретранслюються у ідеологічний вимір;
 • сформують здатності до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування, у контексті самостійного формулювання тенденцій, що притаманні українському та світовому політичним просторам.

Навчальна дисципліна «Політологія» належить до циклу дисциплін базової підготовки у відповідності до стандартів вищої освіти. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами гуманітарного профілю: «Соціологія», «Соціальна філософія», «Теорія держави і права».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому у процесі опанування навчальних дисциплін з правничого та управлінського профілів: «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Врегулювання конфліктів», «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Державний маркетинг», «Управління неурядовими організаціями».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджери. Також студентам необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та редактора зі створення презентацій.

Перелік тем
 1. Політологія: традиційні підходи і сучасна практика.
 2. Сутність політики і політичної влади.
 3. Держава як основний політичний інститут.
 4. Політичні режими: особливості та трансформація.
 5. Політичні партії як інститут громадянського суспільства.
 6. Електоральні процеси та види виборчих систем.
 7. Феномен лідерства і еліт як суб’єктивний чинник реалізації політики.
 8. Політична свідомість і культура у контексті ідеологічного виміру.
 9. Сучасні тенденції міжнародної політики: теоретичні засади й актуальні виклики.
Програмні результати навчання

Використовувати базові знання з політичних засад розвитку суспільства у контексті аналізу поточних подій, реалізації державної політики і роботи владних інституцій, а також у сфері реалізації своїх прав і свобод як громадянина.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політологія
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4
 • Room: 2 семестр/2 semester
 • Days: Залік/Test