Практика

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Загальний обсяг

180 годин

Форма навчання

Заочна

Загальний обсяг

180 годин

Терміни практики
Тривалість

5 тижнів (8 семестр, середина квітня – середина травня)

Програмні результати навчання
 1. Застосовувати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою.
 2. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 3. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 4. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції.
 5. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 6. Знати основи електронного урядування.
 7. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
 8. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 9. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 10. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
 11. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
 12. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 13. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в публічній сфері.
 14. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави.
 15. Уміти досліджувати та адаптувати кращі вітчизняні та зарубіжні практики у сфері електронного урядування до потреб розвитку суспільства.
 16. Уміти використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії.
 17. Знати основні засади розвитку розумних міст та особливості надання електронних послуг.
Компенетності

Проходження практика дозволяє студентам поглибити такі фахові компетенції, як:

 • здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів;
 • здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів;
 • здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки;
 • здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ;
 • здатність використовувати систему електронного документообігу;
 • здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій;
 • здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності;
 • здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати;
 • здатність впроваджувати інноваційні технології;
 • здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність до порівняння та оцінювання вітчизняних та зарубіжних практик у сфері електронного урядування.
Система оцінювання

По закінченню практики студенти складають залік. Повністю оформлені щоденник та звіт здаються керівнику практики від університету, який виставляє оцінки за шкалою ECTS та вітчизняною шкалою у заліково-екзаменаційну відомість, залікові книжки.

 • Ведення та оформлення належним чином щоденника практики – 30 балів.
 • Зміст та правильність оформлення звіту з практики за вимогами,
  що визначені у програмі практики – 40 балів.
 • Захист звіту з практики – 30 балів.
Форма оцінювання

Оформлення щоденника, звіт з практики, захист звіту практики.

Бази практик
Національне агентство України з питань державної служби
Національне рада України з питань телебачення та радіомовлення
Комітети Верховної Ради України
Transparency International Ukraine
SocialBoost
1991 Open Data Incubator
Visotsky Consulting
Київська міська державна адміністрація
Районні державні адміністрації
Пенсійний фонд України
Головне управління статистики м. Києва
Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»
Національна академія державного управління при Президентові України
Банківські установи
Страхові компанії

… тощо (постійно працюємо над оновленням/доповненням баз практики).

Відповідальна особа за практику студентів
Божок Ольга Ігорівна

к. н. держ.упр., викладач
bogok_olga@ukr.net

Практика
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 6
 • Room: 8 семестр/8 semester
 • Days: Залік/Test