Психологія управлінської взаємодії

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 36

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 5 (10)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 76

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування в студентів знань щодо сучасних уявлень про управління як процес взаємодії між людьми в ієрархічно організованих системах; про різні форми роботи управлінського персоналу: атестація, вибори на конкурентній основі, лідерські якості; ознайомляться з методичними прийоми визначення професійної придатності управлінського персоналу і лідера та засобами досягнення цілі при управлінні організаціє; навчаться оцінювати інформацію про роботу персоналу та ознайомляться з методиками експертної оцінки керівників трудового колективу.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • отримають навички аналізу сучасних тенденцій управління організованими системами;
 • набудуть навичок оцінки ефективності взаємодії людей у різноманітних психологічних ситуаціях;
 • оволодіють навиками визначення лідерства як парадигми організаційної влади;
 • оволодіють навиками систематизації наукових напрямків з проблеми управлінської взаємодії;
 • отримають навички оцінювання переваг претендентів на посади в колективі при психологічному дослідженні;
 • оволодіють навиками використання ділових ігор як методу оцінки та навчання майбутніх керівників та лідерів;
 • отримають навички створення програми розвитку професійних якостей управлінців та лідерів;
 • навчаться проводити діагностику конфліктологічної компетентності майбутніх керівників;
 • здобудуть навики з дослідницької та пошукової діяльності, оброблення та аналізу інформації та інтерпретації результатів психодіагностичного дослідження;
 • ознайомляться з зарубіжним досвідом застосування різноманітних інформаційно-комунікативних технологій які використовуються в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень на регіональному та місцевому рівні в публічному управлінні та адмініструванні.
 • здобудуть навики користування шкалою експертної оцінки особистого вкладу лідера у роботу колективу;
 • набудуть досвід аналізу та вибору різних форм роботи управлінського персоналу;
 • здобудуть навики організації конструктивної взаємодії у колективі;
 • оволодіють методичними прийоми визначення професійної придатності управлінського персоналу і лідера.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: психології, менеджменту, соціології тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами управлінського блоку: «Основи менеджменту та теорії організації», «Теорія прийняття управлінських рішень».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Бенчмаркінг в публічному управлінні», «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджер Viber. А також необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та і редактора зі створення презентацій.

Перелік тем
 1. Феноменологія соціально-психологічного простору.
 2. Процеси та підстави категоризації особистістю соціального оточення.
 3. Емоційний інтелект та управління людьми.
 4. Соціально-психологічна дистанція у взаємодії з людьми.
 5. Організація спільної діяльності колективу.
 6. Авторитет керівника.
 7. Соціально-психологічна зрілість керівника.
 8. Лідерський потенціал керівника та його реалізація в управлінській взаємодії.
 9. Конфлікти в управлінській взаємодії.
Програмні результати навчання
 1. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 2. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Психологія управлінської взаємодії
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 5 семестр/5 semester
 • Days: Екзамен/Exam