Теорія і практика референтської та офісної діяльності

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 66

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 5 (10)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 106

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо особливостей організації референтської та офісної діяльності в системі управління державних установ та інших організаційних структурах публічного сектора, теоретичних і прикладних аспектів інформаційно-документаційного забезпечення та бездокументного обслуговування управлінської діяльності. У результаті вивчення будуть здобуті навички із використання інструментів і сучасних технологій реалізації референтських функцій, підготовки і проведення заходів з інформаційно-консультативного, організаційного, протокольного, комунікаційного та технічного забезпечення як управлінської діяльності, так і професійної діяльності керівника державної установи або організаційної структури публічного сектору.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • набувають уміння виконувати основні види робіт із документаційного забезпечення та бездокументного обслуговування управлінської діяльності;
 • здобудуть навички з використання систем електронного документообігу та сучасних ІКТ для реалізації референтських функцій;
 • набувають уміння здійснювати дослідницьку та пошукову діяльність в сфері публічного управління та адміністрування, зокрема в предметному полі референтської та офісної діяльності;
 • набувають уміння здійснювати пошук, систематизацію, обробку та аналіз інформації з різних джерел задля реалізації референтських функцій і забезпечення роботи керівника державної установи або організаційної структури публічного сектору;
 • здобудуть навички з дотримання нормативно-правових та морально-етичних, культурних норм поведінки в професійній діяльності, зокрема в процесі спілкування (державною мовою як усно, так і письмово) і міжособистісної взаємодії з керівником, співробітниками та представниками інших професійних груп різного рівня;
 • набувають уміння здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій з метою реалізацій референських функцій в межах своєї компетенції;
 • набувають уміння організовувати ефективну управлінську діяльність і забезпечувати супровід професійної діяльності керівника державної установи або організаційної структури публічного сектору;
 • здобудуть навички з планування та управління як власним часом, так і часом керівника державної установи або організаційної структури публічного сектору;
 • здобудуть навички з розроблення тактичних та оперативних планів проведення ділових зустрічей, переговорів, нарад та інших управлінських заходів;
 • здобудуть навички з організації та проведення офіційних, ділових прийомів;
 • оволодівають знаннями з основ професійної секретарської етики, мовленнєвої комунікації, міжнародного ділового протоколу й етикету.

Відповідно до структурно-логічної схеми програми підготовки фахівця публічного управління та адміністрування навчальній дисципліні «Теорія і практика референтської та офісної діяльності», безпосередньо, передують дисципліни: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності», «Інтернет-технології та ресурси» та «Діловодство».

Необхідні знання та навички для вивчення навчальної дисципліни

 • українська мова;
 • іноземна мова (початковий або базовий рівень англійської мови);
 • використання текстового редактора;
 • використання редактора для створення таблиць;
 • використання редактора для створення презентацій.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджер Viber.

Перелік тем
 1. Особливості організації референтської та офісної діяльності в системі управління державних установ та інших організаційних структурах публічного сектора.
 2. Роль та функції, правові та організаційні засади діяльності різних категорій референтів у системі управління.
 3. Загальна характеристика посади секретаря, референта, помічника керівника, помічника консультанта народного депутата України (далі – референта): професійні вимоги, знання, вміння та навички, особисті якості.
 4. Культура поведінки та професійна етика взаємовідносин референта з керівником і співробітниками.
 5. Організація роботи референта із документаційного забезпечення управлінської діяльності. Інформаційно-консультаційний та документаційний супровід професійної діяльності керівника.
 6. Організація роботи референта із бездокументаційного обслуговування управлінської діяльності. Планування роботи керівника державної установи або організаційної структури публічного сектора.
 7. Робота референта з підготовки та забезпечення проведення ділових зустрічей, переговорів, нарад та інших управлінських заходів.
 8. Робота референта з організації та проведення офіційних, ділових прийомів. Подарунки та сувеніри в діловому світі.
 9. Загальні принципи міжнародного етикету і дипломатичного протоколу.
Програмні результати навчання
 1. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 2. Уміти реалізовувати заходи з організаційного, протокольного, комунікаційного та технічного забезпечення управлінської діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Теорія і практика референтської та офісної діяльності
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3,5
 • Room: 5 семестр/5 semester
 • Days: Залік/Test